Kalite iyileştirme sürecinde hata türü etkileri analizi (FMEA) ve piston üretiminde bir uygulama

Bu çalışmada kalite iyileştirme sürecinde Hata Türü ve Etkileri Analizi (FMEA) tekniği incelenmiştir. FMEA tekniği; sistem, tasarım, süreç ve servis konularında hataları ortaya çıkmadan tanımlamayı ve gidermeyi veya en azından kullanıcıdaki etkisini ortadan kaldırmayı hedefleyen bir mühendislik tekniğidir. Çalışmanın uygulama kısmında Y. Piston&Segman San. ve Tic. A.Ş'de üretilen motor pistonlarına uygulanan Proses FMEA ele alınıp, süreçleri incelenmiştir. Piston üretim sürecinde karşılaşılan hatalar FMEA tekniğine göre analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, tekniğin firmanın kalite fonksiyonlarını iyileştirme konusunda başarı sağladığı gösterilmiştir.

In this study, FMEA technique is examined for quality improving process. FMEA is an engineering technique that is used to identify and eliminate known and/or potential failures, problems, errors and so on from the system, design, process and service before they reach the customer.In the application, Process FMEA is discussed and examined for engine piston which is produced in Y. Piston&Segman San. ve Tic. A.Ş. The failure which is meet when piston is produced, is analysed for FMEA technique. Then it is demostrated that its success about improving firm's quality functions.

Kaynakça

Akın, B. (1998), ISO 9000 Uygulamasında İşletmelerde Hata Türü ve Etkileri Analizi, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul.

Bolat, T. (2000), Toplam Kalite Yönetimi (Konaklama İşletmelerinde Uygulanması), Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, s. 74.

Çiğdem, S. (1994), Hata Türü ve Etkileri Analizi, Koç Holding A.Ş. Eğitim ve Geliştirme Merkezi, İstanbul.

Dale, B. G and P. Shaw (1990), "Failure Mode and Effects Analysis in the U.K. Motor Industry (A State-of-the-art Study)", Quality and Reliability Engineering International, 6 (1): 179-188.

Düzgüner, E. (2002), Ürün Geliştirme Sürecinde Önleyici Kalite Güvence: FMEA Metodu ve Bu Metodun Bir Sanayi îşletmesindeki Uygulaması, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.

Elliott, J.B. (1998), Risk Analysis - Two Tools You Can Use to Assure Product Safety and Reliability, The Validation Consultant, Booth Scientific Inc., p. 12.

Engin, O. ve İ. Kaya (2004), "Trafik Kazalarının Önlenmesinde Hata Modu ve Etkileri Analizi (HMEA) Modeli", Polis Bilimleri Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1-2.

Eryürek, Ö.F. ve M. Tanyaş (2003), "Hata Türü Etkileri Analizi Yönteminde Maliyet Odaklı Yeni Bir Karar Verme Yaklaşımı", İTÜ Mühendislik Dergisi, 2 (6): 31-40.

Filiz, A., "Hata Türü Ve Etkileri Analizi" (25.07.2006) www.bilgiyonetimi.org/cm/ pages/ mkl_gos.php?nt=654 - 32k

Gül, B. (2001), Kalite Yönetiminde Hata Türü ve Etkileri Analizi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

http: //www.fmeca.com (19.07.2006). "Failure Mode and Effect Analysis".

Huang, G.Q. (2000), Failure Mode And Effect Analysis (FMEA) Over The www, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 16 (8): 603-608.

Kara-Zaitri, C. and P.V. Fleming (1997), "Applications of Fuzzy Inference Methods to Failure Modes Effects and Criticality Analysis", International Conference on Safety And Reliability, p. 2403-2414.

Knapp, C. (1999), Projekt-FMEA-Know-how-Sicherung, Durch Systematisches Methoden- einsatz bei Entwicklungsprojekten, Konferenz-Einzelbericht: Deutsches Projektmana- gement Forum, p. 148-158.

Kasa, H. ve S. Boran (1993), "FMEA ve Toplam Kalite Yönetimi İçin Önemi", YA/EM93 Yöneylem Araştırması Endüstri Mühendisliği 15. Ulusal Kongresi "Küreselleşme Ve Türk Endüstrisi" Bildiriler Kitabı, s. 87.

Mazur, G. H. (1993), Qfd For Service industries: From Voice Of Customer To Task Deployment, The Fifth Symposium on Quality Function Deployment: Novi, Michigan.

Musubeyli, E. N. (1999), Ürünün Önemli Kalite Karakteristiklerinin Belirlenmesinde Tasarım Hata Türü Ve Etkileri Analizi İle Kalite Evinin Birlikte Kullanılması, yayınlanmış doktora tezi, Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Omdahl, T.P. (1988), Reliability, Availability, And Maintainability Dictionary, Milwaukee: ASQC Quality Pres.

Öndemir, Ö., C. G. Şen ve H. Baraçlı (2004), "Hata Türü Ve Etkileri Analizinde Bulanık Mantık Yaklaşımının Kullanılabilirliği", Yöneylem Araştırması /Endüstri Mühendisliği- XXIV Ulusal Kongresi, 15-18 Haziran 2004, Gaziantep - Adana.

Pillay, A. and J. Wang (2003), "Modified Failure Mode And Effects Analysis Using Approximate Reasoning", Reliability Engineering and System Safety, 79 (1): 69-85.

Price, C. J. and N. S. Taylor (2001), "Automated Multiple Failure FMEA",Reliability Engineering and System Safety, 76 (1): 1-10.

Schiegg, H., vd., Early, In-Process FMEA Application, Qualitat Zyverlassigkeit, 44 (7): 879- 882,884.

Sankar N.R. and B.S. Prabhu (2001), "Application Of Fuzzy Logic to Matrix FMECA", Review of Progress in Quantitative Non-destructive Evaluation, 20 (1): 1987-1994.

Stamatis, D. H. (1995), Failure Mode And Effects Analysis - FMEA from Theory To Execution, ASQC Quality Pres, Wisconsin.

Taşyürek, M., "Hata türleri ve etkileri analizi" 29 Kasım 2006. (http://www.fisek.org.tr/ proje_calismaortami.php)

VDA, (1996), Quality Management in the Automotive Industry, Quality Assurance Before Series Production, 4 (2): 5.

Vollrath, M. (2000), FMEA requieres Methodical Know-How And Support By The Management, Qualitat und Zuverlassigkeit, 46 (1): 65-68.

Yazgaç, E. (1993), Toplam Kalite, Koç Holding Malzeme ve İkmal Koordinatörlüğü, İstanbul.

Yılmaz, A. (1997), Hata Türü Ve Etki Analizi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi: İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Zebedin, H. (1998), FMEA From The Standpoint Of An Engine Developer, The practical aplication of a designrelated FMEA and Evaluation in an FMEA Database, Qualitaet und Zuverlaessigkeit, 43 (7): 826-828, 830-832.

Kaynak Göster