Beş yıldızlı otel işletmelerinde tutundurma çabalarına yönelik Bodrum yöresinde bir araştırma

Tutundurma çabalan reklâm, halkla ilişkiler, kişisel satış ve satış geliştirme faaliyetleri arasındaki bağın kuvvetlendirilmesiyle ve arttırılmasıyla etkili bir hale gelmektedir. Tutundurma çabalarından sadece birini kullanan ya da birine ağırlık veren turizm işletmeleri, tutundurma faaliyetlerini bir bütün olarak gören ve uygulayan ya da hepsini bir arada yürüten turizm işletmelerine nazaran daha az başarılı olurlar. Tutundurma çabalarının birlikte yürütülmesi ve turistik tüketici üzerinde beklenilen etkiyi göstermesi turizm işletmelerinin hedef¬leri arasında yer alır. Bu çalışmada da Bodrum ilçesinde turistik işletmelerinde tutundurma çabalannın değerlendirilmesi yapılmıştır.

Promotional activities are strengthened as the relationships between advertising, public relations, personal selling and selling development activities are strengthened and increased and these promotional activities become efficient. Tourism organization which are carrying out a single promotional activity or a weighted promotional activity achieve less with respect to the tourism organizations that are carrying out integrative or a variety of promotional activities. Keeping the promotional activities abreast and getting the expected effects on the consumers are among the objectives of tourism organizations. In this study the promotional efforts of touristic organizations in bodrum touristic region are evaluated.

Kaynakça

Cılızoğlu, Gamze, (1996), Turizmde Pazarlama İletişimi, Anadolu Üniversitesi, S.B.E., (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Eskişehir.

Hacıoğlu, Necdet, (1992), "Dış Tanıtım Ve Örgütleme Modeli", Turizm Bakanlığı, Tanıtma Genel Müdürlüğü, l.Tanıtma Şurası (Tebliğler), Ankara, 10-11 Nisan.

Lamb, C.W. & Hair, J.F. & Mcdaniel, C, (1994) Principles Of Marketing, Ohio.

Lundenberg, D, E, (1980), The Tourist Business, Boston.

Mucuk, İsmet, Pazarlama İlkeleri, Avcı Ofset, İstanbul 1997.

Odabaşı, Yavuz, Oyman Mine, (2002), Pazarlama İletişimi Yönetimi, Mediacat Kitapları, İstanbul.

Olalı, Hasan, Timur, Alp, (1988), Turizm Ekonomisi, Ofis Ticaret Matbaacılık San.Ltd.Şti., İzmir.

Peltekoğlu, Filiz Balta, (2001), Halkla İlişkiler Nedir, Beta Basım, 2.Baskı, İstanbul.

Pennington, Robert, (2002), "Critical Issues In Chinese Market Communication Development", The Social Science Journal, 39 (2002), Pp:83-94.

Rızaoğlu, Bahattin, (1995), Turizm Pazarlaması, İztaş Baskı, Aydın.

Tavmergen, İge Pırnar, Meriç, Pınar Özdemir, (2002), Turizmde Tanıtma Ve Halkla İlişkiler, Turhan Kitapevi, Ankara.

Ünüsan, Çağatay, Sezgin, Mete, (2004), Turizm Pazarlaması, Atlas Kitabevi, Konya.

Wernerfelt Birger, (1996), "Efficient Marketing Communication: Helping The Customer Learn", Journal Of Marketing Research, Vol:33, No:2, Pp:239-246, May.

www.hotelsbodrum.com/5_stars.html, Erişim Tarihi: 01.08.2008.

Kaynak Göster