1980-2000 Yılları Arasındaki Türkiye'de Gelir Dağılımı

Bu çalışmada ilk olarak gelir dağılımı tanımı ve çeşitleri hakkında kısaca bilgi verildikten sonra, çalışmanın esasını teşkil eden 1980 sonrası Türkiye'deki kişisel gelir dağılımı ve fonksiyonel gelir dağılımındaki gelişmeler analiz edilmektedir.
Anahtar Kelimeler:

Türkiye

In this study, first of all the defination and kinds of income distribution is examined briefly, later income distribution of Turkey after 1980 and evolution of personal and functional distribution of income will be analyzed.
Keywords:

Turkey,

Kaynakça

Aksu, Ömer A. (1993), Gelir ve Servet Dağılımı, İstanbul Üniversitesi Yay, No: 3698, İstanbul

DİE (1990), Gelir Dağılımı 1987, Ankara

DPT (1994), Gelir Dağılımı ve Politikaları Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Yayın No: 1272, Ankara

Güçlü, Sami; Bilen, Mahmut (1995), "1980 Sonrası Dönemde Gelir Dağılımında Meydana Gelen Değişmeler" Yeni Türkiye Dergisi, Sayı:6:160-171

Işığıçok, Erkan (1998), "Türkiye'de Gelir Dağılımı ve 1987-1994 Gelir Dağılımı Araştırmalarının Karşılaştırmalı Bir Analizi" Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 16, Sayı:l

Karakayalı, Hüseyin (2003), Türkiye Ekonomisinin Yapısal Değişimi, 2. Baskı, Güleç Yayıncılık, İzmir

Karaman, İsmail (1987), Gelir Dağılımı ve Türkiye'de Yapılan Gelir Dağılımı Çalışmaları 1959-1986, DPT Yayın No: 401, Ankara

Karluk, Rıdvan (1999), Türkiye Ekonomisi Tarihsel Gelişimi, Yapısal ve Sosyal Değişim, 6. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul

Şahin, Hüseyin (2000), Türkiye Ekonomisi Tarihsel Gelişimi -Bugünkü Durumu, Ezgi Kitabevi, Bursa

Türk, İsmail (1997), Maliye Politikası, 11.Baskı, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara

TÜSİAD (2000), Türkiye'de Bireysel Gelir Dağılımı ve Yoksulluk: Avrupa Birliği ile Karşılaştırmalı, Yayın No: 295, İstanbul

Ulusoy, Ahmet (2003), Maliye Politikası, 2.Baskı, Derya Kitabevi, Trabzon

http:/www.die.gov.tr (20/03/2002)

http:/www.dpt.gov.tr (21/03/2002)

Kaynak Göster