APHORISMS FROM CENAB ŞAHABEITİN

CENAB ŞAHABETTİN'DEN VECİZELER

Kaynakça

AÇIKEL, Yusuf, (2000), "XIV-XVI. Yüzyıllarda Eğirdir Yazla Mahallesinde Yaşamış İnanç Önderleri", Hoşgörü Yılı ve Inanç Turizminde Göller Bölgesi Sempozyumu, 07-08 Eylül “2000, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayını, s. 108-129.

Ahmed Nazif, (ist. 1253/1837). Riyâzu’n-Nukabâ, Süleymaniye/Hacı Mahmud 4-590

ALAY, Zehra, (2005), Muhyiddin Çelebi“nin Hızır-Namesi (inceleme-metin), Konya: Sel- çuk Ünv., SBE.

BULUT, Muhammed Ali, (2003), Eğridirli Şeyh Mehmet Dede Sultan'ın Hrztrname‘si ( inceleme-metin), Erzurum: A.Ü, Sosyal Bilimler.

GÜL, Hilmi, (1974), Şerif’i, Fetihnâme—i Kıbrıs, İstanbul: İst. Ünv. Edebiyat Fakültesi, (Ya- yınlanmamış Mezuniyet Tezi).

IŞIN, Bür, (1965), XVII. Asrın ilk Yarısında Payeii ve Bilfiı'l Anadolu ve Rumeli Kazaskerleri, İstanbul: lst. Ünv. Edebiyat Fakültesi, (Yayınlanmamış Mezuniyet Tezi).

KÖSEOĞLU, Neşet, (1943), “Eğridirli Şair Şerifi ve Babası ile osm", Ün: Isparta Halic Evleri Dergisi, C.1, 5.7, 5.104-105.

KÜLEKÇİ, Numan-KARABEY, Turgut, (1995), “Fetihname-i Kıbrıs”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 8.2, s.81-102.

Mecdî Mehmed, (1989), Hadâiku’ş-Şakâilc, (hzl. Abdülkadir Özcan), İstanbul: Çağrı Yayın- ları.

MERT, Özcan, (1973), "Şerîfî’nin 'Fetihnârne-i Kıbrıs’ı”, İ.Ü. Edeb. Fak. Tarih Enstitüsü Dergisi, 8.4-5, s- 49-78.

ÖNGÖREN, Reşat, (2003),'Tarlhte Bir Aydrn Tarikatı Zeyniler, İstanbul: Insan Yayınları. ——

PEKOLCAY, Necla, (1994), İslami Türk edebiyatı, İstanbul: Kitabevi.

Şerif Mehmed Efendi, Menâkıb-ı Şeyh Burhaneddin, Süleymaniye/Hacı Mahmud 4552

Şerifi, Fetihnârne-i Kıbrıs, İ.Ü. Kütüphanesi, Nadir Eserler TY. 3851.

Şeyh Mehmed Efendi, (1989), Vakâyiu’l-Fuzalâ, C.] (hzl. Abdülkadir Özcan), İstanbul: Çağrı Yayınları.

Topal Ahmed Rifat Efendi, (1998), Deuhatü’rı-nukaba : Osmanlı toplumunda Sâdât-ı Ki— râm ve Nakibüleşrâflar ; (haz. Hasan Yüksel, M. Fatih Köksal), Sivas : Dilek Mat— baası.

TUMAN, M. Nail, (2001), Tuhfe-i Nâilî, (haz. Cemal Kurnaz, Mustafa Tatçı), Ankara: Bizim Büro Yayınları.

VEZİROĞLU, Nuri Güngör, (2005), Eğridir Ansiklopedisi ue Hamidoğlu Tarihi Oyun, ls- parta.

YAZAR, Sadık, (2006), Seyyid Şerifi Mehmed Efendi; Hayatı, Divanı ue Hilyesi, İstanbul: Fatih Ünv., SBE, (Yayınlanmamış Y. Lisans Tezi).

YILDIRIM, Selahattin, (2001), Osmanlı İlim Geleneğinde Edirne Dârulhadisi ve Müderrisle-ı ri, IstanbulDârulhadîs Yayınları.

Kaynak Göster

APA Yazar, S. (2007). FETİHNAME-İ KIBRIS'IN MÜELLİFİ OLAN "ŞERÎFÎ" KİMDİR? . Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi , 0 (18) , 175-192 .