Haber Değeri ve Televizyon Haberciliğinin Siyasal İletişim Üzerindeki Etkileri: Şişli- Ayazağa Köyü Sakinlerinin Televizyon Haberlerini Okuma Biçimleri Üzerine Bir Alımlama Çalışması

Bu çalışmanın birincil amacını seçimlere yönelik televizyon haberlerinin sunuş biçimleri ve görsel yapısıyla haber içeriklerinin yani seçim haberlerini oluşturan farklı unsurların Şişli - Ayazağa Köyü örnekleminde televizyon haber bültenlerinde yer alan haberleri alımlama / okuma biçimleri üzerindeki etkilerinin ortaya konması olarak tanımlamamız mümkündür. Bu amaç doğrultusunda çalışmada medya sosyolojisi içinde yer alan bir yöntem olarak alımlama çözümlemesi kullanılmıştır. İzleyicilerin haberlere katılma yani seçimler üzerine yapılan siyasal haberlere katılma ve özellikle bu haber kategorisini yorumlama biçimlerini kavrama noktasında yine alımlama çözümlemesi içinde değerlendirilebilecek Tamar Liebes'in “izleyicilerin televizyon metinlerine katılma biçimleri” modeli uygulanmıştır. Haber bültenleri katılımcılarla birlikte izlenmiştir. Her katılımcıyla ayrı ayrı derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Sonuçta örneklemin siyasal içerikli televizyon haberlerini seçim öncesinde değerlendirirken en çok yapısal okumaya başvurdukları ve bu okumalarla özellikle haberlerde kullanılan sunum biçimi ve görsel yapı üzerine yoğunlaştıkları bulgulanmıştır. Ayrıca izleyicilerin televizyon haberleri karşısında genel olarak etken bir konumda oldukları, haberler üzerine konuştukları ve bunun bir müzakere süreci olduğu tespit edilmiştir.  

___

 • Alemdar K (1990) Medyanın Gücü Ve Demokratik Kurumlar, Afa Yayınları, İstanbul.
 • Baudrillard J (1998) Simülarklar ve Simülasyon, O. Adanır (çev), 9 Eylül Üniversitesi Yayını, İzmir.
 • Baudrillard J (2000) Tam Ekran, B. Gülmez (çev). YKY Yayınları, İstanbul.
 • Cankaya Ö ve Köksalan E (2005) Günümüz Televizyon Haberciliğinin Sunuş Biçimlerinin Haber Değeri ve Habercilik Üzerindeki Etkileri: Üniversite Öğrencilerinin Televizyon Haberlerini Okuma Biçimleri, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Akademik Yayını, 7-27.
 • Selçuk İletişim, 6, 1, 2009
 • Dağtaş B (2003) Reklamı Okumak, Ütopya Yayınları, Ankara.
 • Dursun Ç (2001) Televizyon Haberlerinde İdeoloji, İmge Kitabevi, Ankara.
 • Fiske J (der.) (1991) Postmodernism and Television, Mass Media and Society, Edward Arnold, London.
 • Hall S (1999) “Encoding / Decoding”, Media Studies, Paul Morris & Sue Thornhom (ed), Edinburgh University Press, Edinburgh, 51-61.
 • İnal A (1996) Haberi Okumak, TimuçinYayınları, İstanbul.
 • İrvan S (1994-1995) Eleştirel Yaklaşımlarda İzleyici Araştırmaları: Bir Yöntem Olarak Alımlama Çözümlemesi, İLEF Yıllık 94, A.Ü. İ.F. Yayını, Ankara.
 • Liebes T (der.) (1997) A Propos de la Participation de Téléspectateur, Sociologie de la Communication, Réseaux, Paris, 798-809.
 • Mc Quail D ve Windahl S (1997) Kitle İletişim Modelleri, Konca Yumlu (çev), İmge Yayınevi, Ankara.
 • Mutlu E (1999) Televizyon ve Toplum, TRT Yayınları, Ankara.
 • Pasquier D (1997) Les Travoux Sur la Reception, ed. Paul Beaud. Sociologie de la Communication ed. Reseaux, Paris.
 • Ramonet I (2000) Medyanın Zorbalığı, A. Derman (çev), Om Yayınları, İstanbul.
 • van Dijk T A (2000) New(s) Racism: A Discourse Analytical Approach.
 • Yalçın G Ü (2001) Türk Basınında Haber Metinlerinin Yapısı, İletişim, 9, Ankara, 137-148.