A Crosscultural Serial: Watching Motives of the Serial “ Yabancı Damat” Among University Students in Turkey

Sosyalleşme olgusu, bireyin yaşadığı toplumdaki değerleri, inançları, davranış kalıplarını öğrenmesi ve benimsemesi, grup değer, tavır ve rol beklentilerine göre "sosyal-kültürel şahsiyet"ini kazanması sürecidir. Gelişen teknolojik olanaklar ve kültürlerarası iletişimle, tıpkı serbest piyasa ekonomisinde olduğu gibi sosyal tutumlarda, kültür ve inançlarda da sınırlar genişlemektedir. Yeni global düzenin en güçlü enformasyon kaynakları olan kitle iletişim araçları, özellikle de televizyon,  sunduğu değerler bütünü ile sosyalleşme sürecinde, bireyler üzerinde önemli etkilere sahip olabilmektedir. Bu bağlamda televizyon kamuoyu oluşturma fonksiyonuyla, toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel alanlarda insanlara bilgi ve enformasyon sağlamakta, bireylerin görüş ve kanaatlerini şekillendirmektedir. Televizyon izleme oranlarının artmasıyla birlikte ise bireylerin yetiştikleri çevrenin sosyal, kültürel ve siyasal düşüncesinden farklı düşünceleri de tanıma ve benimseme alanları giderek artmaktadır.Önce Türkiye'de daha sonra da Yunanistan'da gösterilmeye başlanan 'Yabancı Damat' Yunanistan'daki adıyla  'Borders Of Love'  dizisi, yüksek izlenme payı ile Türk kanallarında yayınlanan diğer diziler arasından sıyrılan popüler bir dizi olarak çalışmamıza konu edilmiştir. Bir Türk kızı ile Yunanlı gencin aşkını konu alan ve her iki ülkede de ciddi izlenme başarısı elde eden Yabancı Damat, bir aşk hikayesinden yola çıkarak Türk ve Yunan halkının karşılıklı tutumlarını, ilişkilerini, benzerlik, zıtlıklarını işlemekte ve konu 'insani değerler' olduğunda ülke sınırlarının, siyasi, kültürel ve dini çatışmaların ortadan kalktığına ilişkin göndermeler yapmaktadır.Bu çalışmada Türk üniversite öğrencilerinin televizyon izleme alışkanlıkları çerçevesinde 'Yabancı Damat'ı izleme nedenleri araştırılmaktadır. Bu bağlamda araştırma, kullanımlar ve doyumlar yaklaşımını temel alarak üniversite öğrencilerinin 'Yabancı Damat' dizisini izleme motivasyonlarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. 

___

 • Anık C (2003) Bilgi Fabrikaları ve Müşteriler, Altın Küre Yayınları, Ankara.
 • Creeber G (2001) Taking Our Personal Lives Seriously: Intimacy, Continuity and Memory in the Television Drama Serial, Media, Culture & Society.
 • Croteu D and Hoynes W (2000) Media/ Society, Industries, Images and Audiences, Pine Forge Press.
 • Dlutsky K (2006) The Role of Television in Political Socialisation, http://lucy.ukc.ac.uk /csacpub/russian/kostya.html , April, 2006.
 • Eads J C (2004) Construction Of Adolescent Girls Identify In The Age Of Reality Television, Greensboro: Proquest Information Company.
 • Erdoğan İ ve Alemdar K (2002) Öteki Kuram: Kitle İletişimine Yaklaşımların Tarihsel ve Eleştirel Bir Değerlendirilmesi, Erk Yayınları Ankara.
 • http://www.rtuk.gov.tr , April 2006.
 • http://www.hurriyet.com.tr , April 2006.
 • Johnson K (2001) Media and Social Change: The Modernizing Influences Of Television in Rural India, Media, Culture & Society.
 • Kara M (2002) Kentten Köye Göç, Evrensel Kültür Derg., Ocak.
 • Koçak A (2001) Televizyon İzleyici Davranışları Televizyon İzleyicilerinin Tercihleri ve Doyumları Üzerine Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma, Doktora Tezi, S Ü Sos. Bil. Enst., Konya.
 • McQuail D (1994) Mass Communication Theory- An Introduction, Third Edition, Sage, London.
 • Palmgreen P, Wenner L A and Rosengren K E (1985) Uses and Gratifications Research: The Past Ten Years, The Uses of Mass Communications:Current Perspectives, Sage, California.
 • PIAR-GALLUP International (1986) TurkishGreek Study, Survey No. 8633, November.
 • Zillmann D (1991) Empathy: Affect From Bearing Witness to The Emotions of Others, Respondig to The Screen: Reception and Reaction Processes, Eds. Jening Bryant & Dolf Zillmann, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, New Jersey,
 • Zillmann D (1994) Mechanism of Emotional Involvement With Drama, Poetics, 23.
 • Zillmann D (1996) The Psychology of Suspense in Dramatic Exposition, Suspense: Conseptualizations, Theoretical Analyses and Empirical Explorations, Eds. Vorderer P, Wulff H J and Friedrichsen M, Lawrence Erlbaum Associates , New Jersey

___

APA Şimşek, G. , Uludağ, A. & Aydın, D. (2013). A Crosscultural Serial: Watching Motives of the Serial “ Yabancı Damat” Among University Students in Turkey . Selçuk İletişim , 5 (3) , 20-29 .