YENİ MEDYA ARAÇLARINDA GÖRSEL İLETİŞİM: OTOMOBİL MARKALARININ SOSYAL MEDYA KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Bilgisayar ve internet teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim özellikle de yeni nesil web 2.0 sisteminin tanımlanmasıyla birlikte medya kavramı ve anlayışında yeni bir dönem başlamıştır. Medya kavramı artık geleneksel ve yeni medya olarak sınıflandırılmaktadır. Yeni medya kavramı ise beraberinde birçok kavram ve olgunun gelişip değişmesine yol açmıştır. Üzerinde çok fazla tartışılan ve birçok araştırmaya konu olan yeni medya araçları, iletişim, pazarlama, bütünleşik pazarlama iletişimi alanlarında ve faaliyetlerinde gittikçe önem kazanmaktadır. Bireylerin birincil internet kullanım amaçlarından biri haline gelen sosyal medya, tüketicisine ulaşmak isteyen, müşteri odaklılık anlayışını benimseyen çeşitli kurum/kuruluş ya da organizasyonlar için önemli bir mecra haline gelmiştir. Çok sayıda insana ya da tüketiciye, zaman ve mekan sınırlaması olmadan, hızlı, etkin ve kontrollü bir biçimde ulaşma imkanı bulan birçok firma/kurum ya da kuruluş artık pazarlama iletişimi ve marka iletişimi faaliyetlerinde sosyal medyayı önemli ölçüde kullanmaya başlamıştır. Bu çalışmanın amacı markaların sosyal medyayı bütünleşik pazarlama iletişimine hizmet edecek şekilde nasıl kullandıklarını ve bunu yaparken görsel iletişim unsurlarını ve içeriği nasıl yönettiklerini ortaya koymaktır. Çalışmada, Türkiye'nin en önemli ve lokomotif sektörlerinden biri olan otomotiv sektörünün sosyal medya uygulamaları Facebook özelinde incelenmektedir. Çalışmada görsel iletişim unsurlarının kullanımından yola çıkarak sosyal medyayı kullanma biçimleri içerik analizi yöntemi ile incelenecektir.

A new era has been started in the concept and perception of the media with the rapid changing in computer and internet technologies particularly with the definition of web 2.0 applications. Now, the concept of the media classify as traditional and new media. Lots of concepts and the fact have been developed and changed with the concept of the new media. New media, as lots of debates about it, gets important attention in communication, marketing and integrated marketing communication fields and activities. As a primary aim of the individual’s internet using, new media has become an important medium for various of firms and organisations which adopts “costumer focused approach” to reach their consumers. Many firms and organisations have started to use social media in their marketing and brand communication activities. Because, with social media it is possible to reach to many people and consumers in a fast, effective and controlled way without limitation of time and place. The purpose of this research is to determine how brands use the social media for integrated marketing communication activities and discuss how they manage visual communication elements and the content. In the research, one of the most important sector in Turkey which is automotive sector’s social media practises will be analysed in the context of Facebook. Content analysis method was performed from the point of using of visual communication elements

Kaynakça

Akar E (2010) Sosyal Medya Pazarlaması, Sosyal Web’de Pazarlama Stratejileri, 1.

Basım, Efil Yayınevi, Ankara. Binark M (2007) Yeni Medya Çalışmalarında Yeni Sorunlar ve Yöntem Sorunu,

Yeni Medya Çalışmaları, Derleyen: Mutlu Binark, 1. Basım, Dipnot Yayınları, Ankara. Blaney V (2013) Facebook: Bir Reklam Platformu Değil, Bir Ekosistem, BrandAge

İş Dünyası ve Marka Yönetimi Dergisi, Şubat, 42-45. Bozkurt İ (2005) Bütünleşik Pazarlama İletişimi, 2. Basım, Kapital Medya Hizmet- leri A.Ş, İstanbul.

Eldeniz L (2010) İkinci Medya Çağında Etkileşimin Rolü ve Web 2.0”, İkinci

Medya Çağında İnternet, Filiz Aydoğan ve Ayşen Akyüz (der), 1.Basım, Alfa Yayınları, İstanbul. Evans L L (2010) Social Media Marketing, Que Publishing, USA.

Geray H (2003) İletişim ve Teknoloji, Uluslararası Birikim Düzeninde Yeni Med- ya Politikaları, 1.Basım, Ütopya Yayınları, Ankara.

He W and Zha S ve Li L (2013) Social Media Competitive Analysis and Text

Mining: A Case Study in the Pizza Industry, International Journal of Information Management (2013), http://dx.doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2013.01.001, erişim tari- hi: 02.2013.

Kazançoğlu İ, Üstündağlı E ve Baybars M (2012) Tüketicilerin Sosyal Ağ Sitele- rindeki Reklamlara Yönelik Tutumlarının Satınalma Davranışları Üzerine Etkisi:

Facebook Örneği, International Journal of Economic and Administrative Studies, Year: 4, Number 8 pp:159-182. Kuşay Y (2010) Sosyal Medyanın Gücü ve Uygulama Örnekleri, İkinci Medya

Çağında İnternet, Filiz Aydoğan ve Ayşen Akyüz (der), 1.Basım, Alfa Yayınları, İstanbul. Odabaşı Y ve Oyman M (2002) Pazarlama İletişimi Yönetimi 10. Basım, MediaCat Kitapları, İstanbul.

Peltekoğlu F B ve Hürmeriç P (2013) Social Media Used As a Marketing Public

Relations Tool in Turkish Football Teams, Selçuk İletişim, 7( 2), pp: 5-13. Swedowsky M (2009) Improving Customer Experience by Listening and Responding to Social Media. Retrieved January 8, 2010, http://blog. nielsen.com/nielsenwire/consumer/improving-customer-experienceby-listening- and-responding-to-social-media/

Toprak A, Yıldırım A, Aygül E, Binark M, Börekçi S ve Çomu T (2009) Toplumsal

Paylaşım Ağı Facebook: ”Görülüyorum Öyleyse Varım ”, 1. Basım, Kaldeon Ya- yınları, İstanbul.

Kaynak Göster

Bibtex @ { josc200864, journal = {Selçuk İletişim}, issn = {}, eissn = {2148-2942}, address = {}, publisher = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {8}, pages = {119 - 131}, doi = {10.18094/si.47783}, title = {YENİ MEDYA ARAÇLARINDA GÖRSEL İLETİŞİM: OTOMOBİL MARKALARININ SOSYAL MEDYA KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME}, key = {cite}, author = {Akyol, Ayça and Akyol, Mevlüt and Yılmaz, Alper} }
APA Akyol, A , Akyol, M , Yılmaz, A . (2014). YENİ MEDYA ARAÇLARINDA GÖRSEL İLETİŞİM: OTOMOBİL MARKALARININ SOSYAL MEDYA KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME . Selçuk İletişim , 8 (2) , 119-131 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/josc/issue/19028/200864
MLA Akyol, A , Akyol, M , Yılmaz, A . "YENİ MEDYA ARAÇLARINDA GÖRSEL İLETİŞİM: OTOMOBİL MARKALARININ SOSYAL MEDYA KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME" . Selçuk İletişim 8 (2014 ): 119-131 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/josc/issue/19028/200864>
Chicago Akyol, A , Akyol, M , Yılmaz, A . "YENİ MEDYA ARAÇLARINDA GÖRSEL İLETİŞİM: OTOMOBİL MARKALARININ SOSYAL MEDYA KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME". Selçuk İletişim 8 (2014 ): 119-131
RIS TY - JOUR T1 - YENİ MEDYA ARAÇLARINDA GÖRSEL İLETİŞİM: OTOMOBİL MARKALARININ SOSYAL MEDYA KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME AU - Ayça Akyol , Mevlüt Akyol , Alper Yılmaz Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Selçuk İletişim JF - Journal JO - JOR SP - 119 EP - 131 VL - 8 IS - 2 SN - -2148-2942 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Selçuk İletişim YENİ MEDYA ARAÇLARINDA GÖRSEL İLETİŞİM: OTOMOBİL MARKALARININ SOSYAL MEDYA KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME %A Ayça Akyol , Mevlüt Akyol , Alper Yılmaz %T YENİ MEDYA ARAÇLARINDA GÖRSEL İLETİŞİM: OTOMOBİL MARKALARININ SOSYAL MEDYA KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME %D 2014 %J Selçuk İletişim %P -2148-2942 %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD Akyol, Ayça , Akyol, Mevlüt , Yılmaz, Alper . "YENİ MEDYA ARAÇLARINDA GÖRSEL İLETİŞİM: OTOMOBİL MARKALARININ SOSYAL MEDYA KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME". Selçuk İletişim 8 / 2 (Mart 2014): 119-131 .
AMA Akyol A , Akyol M , Yılmaz A . YENİ MEDYA ARAÇLARINDA GÖRSEL İLETİŞİM: OTOMOBİL MARKALARININ SOSYAL MEDYA KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME. Selçuk İletişim. 2014; 8(2): 119-131.
Vancouver Akyol A , Akyol M , Yılmaz A . YENİ MEDYA ARAÇLARINDA GÖRSEL İLETİŞİM: OTOMOBİL MARKALARININ SOSYAL MEDYA KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME. Selçuk İletişim. 2014; 8(2): 119-131.