GÜNDEM BELİRLEME KURAMI BAĞLAMINDA TWİTTER VE İNTERNET GAZETELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: HÜRRİYET VE MİLLİYET GAZETELERİ ÖRNEĞİ

Öz Kitle iletişim araçlarının toplumun gündemi üzerindeki etkileri bağlamında ele alınan konulardan birini gündem belirleme kuramı oluşturmaktadır. Gündem belirleme kuramı, medyanın, insanların ne hakkında düşüneceğini belirlemede etkili olduğu varsayımına dayanmaktadır. Söz konusu varsayımı doğrulamak amacıyla yapılan çalışmalarda genellikle bireylerin gündem hakkında verdikleri cevaplar medyanın sunduğu gündemle karşılaştırılarak, medyanın gündem belirlemede etkili olup olmadığı ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. İnternet ve özellikle sosyal medyanın gelişimiyle birlikte iletişim biçiminde önemli bir dönüşüm yaşanmaya başlamıştır. Geleneksel medyada hakim olan tek yönlü iletişim biçimi yerini karşılıklı etkileşimin hakim olduğu iki yönlü iletişim biçimine, sosyal paylaşım platformlarından biri olan Twitter’da en fazla tartışılan konu başlıkları bir gündem biçiminde sunulmaya başlanmıştır. Bu açıdan Twitter, toplumun gündeminin yansıtıldığı en önemli mecra haline gelmiştir. Söz konusu gelişmeler geleneksel gündem belirleme araştırmalarının yeniden ele alınma zorunluluğunu beraberinde getirmiştir. Buradan hareketle bu çalışmada, gündem belirlemede medyanın etkisini ölçmek amacıyla Türkiye’de en sık ziyaret edilen iki önemli internet gazetesi olan Hürriyet.com.tr ve Milliyet.com.tr’de sunulan manşet haberleri ile Twitter’da sunulan Türkiye Gündemi arasındaki ilişki incelenmiştir. İçerik analizi kullanılarak yapılan inceleme sonucunda Twitter Türkiye Gündemi’nde yer alan konularla gazetelerin manşetlerinde sunulan haberler arasında büyük ölçüde farklılık olduğu, dolayısıyla medyanın toplum gündemi üzerinde etkili olduğu varsayımının günümüz sosyal medya ortamında tartışmalı olduğu tespit edilmiştir. 

Kaynakça

Atabek N (1998) Gündem Belirleme Yaklaşımı, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 7, 155-174.

Bakan, U ve Melek G (2016) First and Second Level Intermedia Agenda-Setting between International Newspapers and Twitter during the Coverage of the 266th Papal Election, Akdeniz İletişim, 26, 155-177.

Bilgin N (2006) Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi: Teknikler ve Örnek Çalışmalar, Siyasal Kitabevi, Ankara.

Demirkol O (2017) Sosyal Medya Gündeminin Algılanışı Üzerine Niteliksel Bir Kullanıcı Araştırması, Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3, 1, 129-159.

Ergen Y (2018) Twitter Örneğinde Sosyal Medya Gündemi: Bir Gündem Belirleme Aracı Olarak Futbol, e-kurgu 16. Communication in the Millenium Özel Sayısı, 26, 3, 502-520.

Garcia R R (2014) Twitter y la teoria de la Agenda-Setting: mensajes de la opinion publica digital, Estudios sobre el Mensaje Periodistico, 20, 1, 249-264.

Grothause M (2018) Twitter’s Q3 earnings by the numbers, https://www.fastcompany.com/90256723/twitters-q3-earnings-by-the-numbers erişim tarihi: 28.02.2019.

Güdekli A (2016) Gündem Belirleme Kuramı Bağlamında Yazılı Basın İle Twitter Gündeminin Karşılaştırmalı Analizi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Araştırma Dergisi 35, 151-163.

Iyengar S ve Simon A (1993) New Coverage of the Gulf Crisis and Public Opinion: A Study of Agenda-Setting, Priming and Framing, Communication Research, 20,3, 365-383.

İrvan S (2001) Gündem Belirleme Yaklaşımının Genel Bir Değerlendirmesi, İletişim, 1,9, 69-108.

Kılıç S (2019) İnternetin Ekonomi Politiği ve Türkiye’de İnternet Gazeteciliği, Nobel Yayınevi, Ankara.

Kushin J M (2010) Tweeting the issues in the age of social media? Intermedia agenda setting between the New York Times and Twitter, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Pullman, WA: Washington State University.

McCombs M E ve Shaw D L (1972), The Agenda-Setting Function of Mass Media, The Public Opinion Quarterly, 36, 2, 176-187.

McCombs M E, Lopez-Escobar E ve Llamas J P (2000) Setting the agenda of attributes in the 1996 Spanish general election, Journal of Communication 50,2, 77–92.

McQuail D (1983) The Influence and Effects of Mass Media, Mass Communication and Society, Der. James Curran, Michael Gurevitch ve Janet Woollacott, Open University Press, London, Hong-Kong.

Melek G (2017) Medya Arası Gündem Belirleme Kuramı Araştırmalarında Bir Yöntem Uygulaması: Hürriyet Online ve Twitter Örneği, İlef, 4,1, 123-148.

Milliyet.com.tr (2019) Türkiye'nin sosyal medya karnesi açıklandı, http://www.milliyet.com.tr/turkiye-nin-sosyal-medya-karnesi-internet-haber-2763053/ erişim tarihi: 28.02.2019.

Oriheula J J (2008) Internet: la hora de las redes sociales, Nueva Revista de politica, cultura y arte, 119, 57-62.

Özçetin B (2018) Kitle İletişim Kuramları: Kavramlar, Okullar, Modeller, İletişim Yayıncılık, İstanbul.

Pew Research Center (2010) New Media, Old Media: How Blogs and Social Media Agenadas Relates and Differ from Traditional Press, Washington D.C.

Reese S D ve Danielian L H (1989) Intermedia influence and the drug issue: Converging on cocaine, Pamela J Shoemaker (eds), Communication Campaigns about Drugs: Government, Media, and the Public, NJ: Lawrence Erlbaum, 29-46.

Roberts M, Wanta W ve Tzong-Horng Dzwo (2002) Agenda Setting and Issue Salience Online, Communication Research 29, 4, 452–465.

Rogers E ve Dearing J W (1988) Agenda-Setting Research: Where Has It Been, Where Is It Going, Communication Yearbook 11.

Sayre B, Bode L, Shah D, Wilcox D ve Shah C (2010)Agenda Setting in a Digital Age: Tracking Attention to California Proposition 8 in Social Media, Online News, and Conventional News, Policy & Internet, 2, 2, 7-32

Shoemaker P J ve Reese D S (1996) Mediating the Message: Theories of Influences on Mass Media Content, Longman Publishers, USA.

Yüksel E (2001) Medyanın Gündem Belirleme Gücü, Çizgi Kitabevi, Konya.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { josc608571, journal = {Selçuk İletişim}, issn = {}, eissn = {2148-2942}, address = {}, publisher = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {13}, pages = {91 - 129}, doi = {}, title = {GÜNDEM BELİRLEME KURAMI BAĞLAMINDA TWİTTER VE İNTERNET GAZETELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: HÜRRİYET VE MİLLİYET GAZETELERİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Kılıç, Seyfi} }
APA Kılıç, S . (2020). GÜNDEM BELİRLEME KURAMI BAĞLAMINDA TWİTTER VE İNTERNET GAZETELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: HÜRRİYET VE MİLLİYET GAZETELERİ ÖRNEĞİ . Selçuk İletişim , 13 (1) , 91-129 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/josc/issue/52040/608571
MLA Kılıç, S . "GÜNDEM BELİRLEME KURAMI BAĞLAMINDA TWİTTER VE İNTERNET GAZETELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: HÜRRİYET VE MİLLİYET GAZETELERİ ÖRNEĞİ" . Selçuk İletişim 13 (2020 ): 91-129 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/josc/issue/52040/608571>
Chicago Kılıç, S . "GÜNDEM BELİRLEME KURAMI BAĞLAMINDA TWİTTER VE İNTERNET GAZETELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: HÜRRİYET VE MİLLİYET GAZETELERİ ÖRNEĞİ". Selçuk İletişim 13 (2020 ): 91-129
RIS TY - JOUR T1 - GÜNDEM BELİRLEME KURAMI BAĞLAMINDA TWİTTER VE İNTERNET GAZETELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: HÜRRİYET VE MİLLİYET GAZETELERİ ÖRNEĞİ AU - Seyfi Kılıç Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Selçuk İletişim JF - Journal JO - JOR SP - 91 EP - 129 VL - 13 IS - 1 SN - -2148-2942 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Selçuk İletişim GÜNDEM BELİRLEME KURAMI BAĞLAMINDA TWİTTER VE İNTERNET GAZETELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: HÜRRİYET VE MİLLİYET GAZETELERİ ÖRNEĞİ %A Seyfi Kılıç %T GÜNDEM BELİRLEME KURAMI BAĞLAMINDA TWİTTER VE İNTERNET GAZETELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: HÜRRİYET VE MİLLİYET GAZETELERİ ÖRNEĞİ %D 2020 %J Selçuk İletişim %P -2148-2942 %V 13 %N 1 %R %U
ISNAD Kılıç, Seyfi . "GÜNDEM BELİRLEME KURAMI BAĞLAMINDA TWİTTER VE İNTERNET GAZETELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: HÜRRİYET VE MİLLİYET GAZETELERİ ÖRNEĞİ". Selçuk İletişim 13 / 1 (Ocak 2020): 91-129 .
AMA Kılıç S . GÜNDEM BELİRLEME KURAMI BAĞLAMINDA TWİTTER VE İNTERNET GAZETELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: HÜRRİYET VE MİLLİYET GAZETELERİ ÖRNEĞİ. Selçuk İletişim. 2020; 13(1): 91-129.
Vancouver Kılıç S . GÜNDEM BELİRLEME KURAMI BAĞLAMINDA TWİTTER VE İNTERNET GAZETELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: HÜRRİYET VE MİLLİYET GAZETELERİ ÖRNEĞİ. Selçuk İletişim. 2020; 13(1): 91-129.