EMRAH B������������������������������������������������������LG������������������������������������������������������N