���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������c������������������������������������������������������z���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������l-Kur���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������n