Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Profillerine Göre Sınıflarında Görülen Akran Zorbalığı

Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi profillerine göre sınıflarında akran zorbalığının gözlenme sıklığı incelenmiştir. Bu amaçla Sınıf Yönetimi Profili Ölçeği ve Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeği (Öğretmen Formu) araştırmaya katılmaya gönüllü olan 201’i (%47,6) kadın, 221’i (%52,4) ise erkek olmak üzere toplam 422 sınıf öğretmenine uygulanmıştır. Verilerinanalizinde tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Post-Hoc testlerinden Scheffe testi uygulanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi profillerinden en fazla Taktir Edilen Sınıf Yönetimi Profilinine sahip oldukları saptanmıştır. Taktir Edilen Sınıf Yönetimi Profiline sahip sınıf öğretmenlerin öğrencileri arasında zorbaca davranışların görülme sıklığının az olduğu sonucuna varılmıştır. Zorbaca davranışların görülme sıklığının profillere göre azdan çoğa doğru sıralanışının ise Takdir Edilen, Otokratik, Başıboş ve Aldırmaz Sınıf Yönetimi Profilleri olduğu tespit edilmiştir

Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Profillerine Göre Sınıflarında Görülen Zorbalık

In this study, classroom management profiles of classroom teachers and the frequency of peer bullying their classes were determined; The relationship between classroom management profiles and the frequency of bullying is examined. For this purpose, Classroom Management Profile Scale and Peer Victimization Scale were applied to 422 class teachers, 201 (47.6%) female and 221 (52.4%) male who volunteered to participate in the research. One-way analysis of variance (ANOVA) and Scheffe test of Post-Hoc tests were performed. According to the results of the research, it was found that the class teachers used the most Authoritative Classroom Management Profile. It has been concluded that the frequency of bullying among classroom teachers with Authoritative Classroom Management Profiles is low. It has been determined that the frequency of the appearances of bullying according to the profiles were found as Authoritative, Authoritarian, Laissez-Faire and Indifferent Classroom Management Profiles

___

 • Allen, K.P. (2010), Classroom management, bullying, and teacher practices. The Professional Educator, Spring, 34(1), 1-15.
 • Arslantaş, Y. (1998). Sınıf yönetiminde öğretmen iletişim becerilerine ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Atıcı, M. (2001). Yüksek ve düşük yetkinlik düzeyine sahip öğretmenlerin sınıf yönetimi stratejileri. Kuram ve Uygulamada Eitim Yönetimi, 28, 483-499.
 • Balkı, E. (2003). Çağdaş sınıf yönetiminde bilişim teknolojileri ve kullanımı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı İnsan Kaynakları Yönetimi Programı Projesi, Konya.
 • Bangır, G. (1997). Sınıf içi iletişime ilişkin öğretmen-öğrenci davranışları, görüşleri ve önerileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
 • Aydın, A.(2000). Sınıf yönetimi (3.Baskı). İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd.Sti.
 • Besag, V.E. (1995). Bullies and Victims in Schools. A Guide to Understanding and Management. Philadelphia: Open University Press, ERIC Number: ED397166
 • Cafoğlu, Z. (1992). “Sınıf yönetimi”, Eğitim Dergisi, 1(2), 152-160.
 • Celep, C. (2002). Sınıf yönetimi ve disiplini. Ankara: Anı Yayıncılık
 • Cüceloğlu, D. (2002). İçimizdeki biz, 35. Basım, İstanbul: Remzi Kitap evi.
 • Danaoğlu, G. (2009). Sınıf ve branş öğretmenlerinin ilköğretim 5. Sınıflarda karşılaştıkları istenmeyen davranışlar ve bu davranışlarla baş etme stratejileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Deveci, H., Karadağ, R. ve Yılmaz, F. (2008). İlköğretim öğrencilerinin şiddet algıları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(24), 351-368.
 • Dreikurs, R. (1982). Maintaining Sanity in the Classroom: New York: Harper and Row
 • Ekici, G. (2004). İlköğretim I. Kademe Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Profillerinin Değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 131, 50–60.
 • Ekici, G., Aluçdibi, F. ve Öztürk, N. (2012). Biyoloji öğretmenlerinin sınıf yönetimi profillerinin cinsiyet ve kıdem değişkenleri açısından incelenmesi. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4 (8), 13-30.
 • Ekici, G., Kurt, H., Aksu, Ö. ve Aktaş, M. (2013). Öğretmen adayların kişilik tipleriyle sınıf yönetimi profilleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. 2(2), Makale No:22, ISSN: 2146- 9199
 • Erden, M. (2001). Sınıf Yönetimi, 1. Baskı. Ankara: Alkım Yayınları.
 • Grasha, A. F. (1996). Teaching with style: a practical guide to enhancing learning by understanding teaching and learning styles. San Bernardino, CA: Alliance Publishers.
 • Gültekin, Z. ve Sayıl, M. (2005). Akran zorbalığını belirleme ölçeğinin geliştirme çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 15: 47-61
 • Gürşimşek, I. (1999). Etkin sınıf yönetimi için etkili iletişim becerileri. Eğitim ve Bilim, 23(112), 40-44.
 • Güven, K. (1994). Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesinde okuyan öğrencilerin "gözlemlerinde" ve "beklentilerinde" olan öğretmen özelliklerini karşılaştırılması. I. Eğitim Bilimleri Kongresi, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Adana, 1022-1033.
 • Houndoumadi, A. ve Pateraki, L. (2001). Bullying and bullies in Greek elementary schools: Pupils’ attitudes and teachers’/parents’ awareness’. Educational Review, 53, 19-27.
 • İpek, C. (1999). Resmi liseler ile özel liselerde örgütsel kültür ve öğretmen - öğrenci ilişkisi. Eğitim Yönetimi Dergisi, 5 (19), 411-442.
 • Joan M. Bartha, Sarah T. Dunlapb, Heather Daneb, JohnE. Lochmanb, Karen C. Wellsc, (2004). Classroom environment in fluences on aggression, peer relations and academic focus. Journal of School Psychology. 42, 115-133.
 • Kris, B. (1996). Teacher talk “What is your classroom management profile?” 18.12.2013 tarihinde indirildi, Rerieved from: http://protectiveschools.org/drugstats/tt/v1i2/what.html
 • Levin, J., and Nolan, J. F. (2006). Principles of classroom management: A professional decision-making model. Prentice Hall, C/O Pearson Education Order Dept, 135 S Mount Zion rd, Lebanon.
 • Mooij, T. (1998). Pupil-class determinants of aggressive and victim behaviour in pupils. British Journal Of Educational Psychology. 68, 373-385.
 • Moore, K. D. (1989). Classroom teaching skills: A primer. New York: Random House, Inc.
 • Olweus, D. (1995). Bullying at school , Oxford:Blackwell, Australia
 • Olweus, D. (2005). Bullying at school, Oxford: Blackwell, Australia
 • Özdemir, İ.E. (2004). Sınıf ortamında istenmeyen davranışlar. Sınıf Yönetimi. Editör: Ş.Şule Erçetin, M. Çağatay Özde-Mir.Asil Yayın Dağıtım.Ankara.
 • Pala, A. (2005). Sınıfta istenmeyen öğrenci davranışlarını önlemeye dönük disiplin modelleri. Manas Sosyal Bilimler Dergisi. 7(13).
 • Pearce, J. (1992). What can be done about the bully? M. Elliot (Ed.) Bullying. A practical guide to coping for schools. Wiltshire: Longman.
 • Pepler, D.J., Craig, W.M., Ziegler, S. ve Sharach, A. (1994). An evaluation of an anti-bullying intervention in Toronto schools. Canadian Journal of Community Mental Health, 13, 95-110.
 • Rigby, K. (2004), “Consequences Of Bullying In Schools”, The Canadian Journal Of Psychiatry İn Review, 48, 583-590.
 • Reynolds, D. ve Sullivan, M. (1982). The effects of school: a radical faith restored. B. Gillam (Ed). Problem Behaviour in Secondary School. Croom Helm.
 • Roland, E. ve Galloway, D. (2002). Classroom influences on bullying. Educational , 44 (3), 299–312.
 • Selçuk, Z. ve Güner, N. (2000). Sınıf içi rehberlik uygulamaları. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Tertemiz, N. (2003). Sınıf yönetimi ve disiplin. Sınıf Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar. (Editör: Leyla Küçükahmet) Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Türker, G. (2012). İlköğretim öğretmenlerinin akran zorbalığına yönelik tutumlarını etkileyen faktörler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Samsun.
 • Yalçınkaya, M., ve Tonbul, Y. (2002). İlköğretim okulu sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerine ilişkin algı ve gözlemler. Ege Eğitim Dergisi, 1(2), 1-10.
 • Wragg, E. C. ve Wragg, C. M. (1998). Classroom management research in the United Kingdom. Eric Document, 418 971.
 • Woolfolk, A. ve Nicolich, L. Mcc.(1980). Educational psychology for teachers. USA: Prentice- Hall.