Gençlerin Okuma ve Yazma Alışkanlıklarındaki Değişimlerin İncelenmesi

Bu çalışmada, popüler bir e-okuma ve e-yazma uygulaması olan wattpad’e dair kullanıcı görüşleri incelenmiş, gençlerin okuma-yazma alışkanlığına dair yaşanan değişiklikler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmada açıklayıcı durum çalışması desenlerinden iç içe geçmiş tek durum deseni kullanılmıştır. Veriler anketle 75 wattpad kullanıcısından elde edilmiş ve NvivoPro-11 programı kullanılarak içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Katılımcı görüşleri doğrultusunda, araştırma sonuçlarına ulaşılmıştır. Uygulamayı ağırlıklı olarak lise ve üniversiteöğrencileri kullanmaktadır. Uygulama ülkemizde son dört yıldır daha çok rağbet görmektedir. Uygulama kullanıcıları arasında yoğun bir yazar-okur etkileşimi bulunmakta, yazar olan kullanıcılar yazar-okur etkileşimli metinler oluşturmaktadır. Kullanıcılarının çoğu popüler bir yazar olabilmek için uygulamayı tercih etmekte ve keşfedilmeyi hedeflemektedir. Katılımcılarınyarısından çoğu gizli kimlikle uygulamayı kullanmakta ve gizli kimlik kullanımının kullanıcıyı özgürleştirdiğini düşünmektedir. Katılımcıların ilgisini en çok uygulamadaki romantik konuluhikâyeler çekmektedir. Katılımcıların yarısına yakını uygulamada üç saat ve üzerinde zaman harcamaktadır. Katılımcılar uygulamada yazmaya kıyasla okumaya daha çok ilgi göstermektedir.Katılımcıların yarısından çoğu uygulamanın okuma ve yazma alışkanlığı kazandırdığını ve bu becerileri geliştirdiğini düşünmektedir. Katılımcılar klasik yazarlar kadar amatör yazarları daokumayı tercih etmektedir. Akıllı telefona entegre çalışan uygulamanın çevrimdışı kullanım olanaklarıyla her an ulaşılabilir olması gençlerin beğenilerini kazanmaktadır. Uygulamada,katılımcıları uygunsuz içerikli hikâyeler, olumsuz yorumlar, kullanımda yaş sınırı olmayışı ve okunma oranlarındaki adaletsizlik rahatsız etmektedir. 
Anahtar Kelimeler:

Wattpad, E-okuma, E-yazma

The Research of Changes in the Reading and Writing Habits of the Youth

In this study, one of the popular e-reading and e-writing applications (wattpad) used by young people was searched. In this way changes in the reading and writing habits of young people in the modern age are examined. The single nested case which is one of the descriptive case studies was used in research. The data were obtained from a survey of 75 wattpad users and analyzed by content analysis using the NvivoPro-11 program. In the light of participant opinions, the research findings are as follows. The application is mainly used by high school and university students. The application has been widespread over the past four years in our country. There is an intensive writer-reader interaction in the application. Texts are created with the interaction of readers and writers in the application. Many participants aim to be discovered as a popular writer thanks to the application. More than half of the participants use the application with a secret identity and think that secret identity frees users. The romantic stories attract the attention of the participants in the first line. Nearly half of the participants spend three hours or more in the application and make lengthy readings. Compared to writing, the demand for reading is higher in the application. Most of the participants think that the application has acquired reading and writing habits and developed these skills. Participants prefer to read amateur authors as well as classic authors. The application integrated with the smartphone is gaining popularity among young people because of using offline and being available at any time. Texts with inappropriate content, negative comments, no age limit, injustice in reading rates are disturbing the participants.

___

 • Altun, A. (2002). E-okuryazarlık. Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi.
 • Anameriç, H. ve Rukancı, F. (2003). E-kitap teknolojisi ve kullanımı. Türk Kütüphaneciliği, 17(2), 147-166.
 • Asrak Hasdemir, T. (2012). Gelenekselden yeni medya okuryazarlığına: Türkiye örneğinde bir değerlendirme. Hitit Üniversitesi sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 23-40.
 • Asutbay, H. (2007). İnternet ve yeni medyalarda çocuk ve gençlik yazını. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(9), 138-147.
 • Asutbay, H. (2009). Elektronik yazın yeni teknolojilerle birlikte yazın dünyasında ortaya çıkan yeni yazınsal tür ve biçimler. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(11), 63-86.
 • Aytaçlı, B. (2012). Durum çalışmasına ayrıntılı bir bakış. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (1), 1-9.
 • Aytan, T. (2017). Evaluation of electronic writing experiences of Turkish teacher candidates at wattpad environment. Higher Education Studies, 7(4), 1-8.
 • Balcı, A. (2013). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem teknik ve ilkeler, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Baştuğ, M. ve Keskin, H.K. (2012). Okuma becerilerinin okuma ortamı açısından karşılaştırılması: ekran mı kâğıt mı?. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(3), 3-83.
 • Binark, M. (2016). Akıllı telefonlarla bağlantılı olma hâli ve yeni kültürlenme ve deneyimlerimiz. HECE, 234-235‐236, 131‐137.
 • Bozkurt, A. (2013). Açık ve uzaktan öğrenmeye yönelik etkileşimli e-kitap değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi. Yüksek lisans tezi. Eskişehir: Eskişehir Anadolu Üniversitesi.
 • Çakmak, E. ve Altun, A. (2008). İlköğretim öğrencilerinin hipermetinsel okuma süreçlerinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 34, 63-74.
 • Doğan, R. S. (2016). Edebiyat siteleri çerçevesinde sosyal medya edebiyatı. Yüksek lisans tezi. İstanbul: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi.
 • Duran, E. ve Alevli, O. (2013). Ekrandan okumanın sekizinci sınıf öğrencilerinde anlamaya etkisi. Okuma yazma Eğitim Araştırmaları, 2(1), 1-11.
 • Elkatmış, M. (2018). Sınıf öğretmenlerinin ekran okumaya yönelik görüşleri. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KÜSBD), 8(1), 203-222.
 • Erbay, H. (2017). Tıp etiği, öykü ve yazmak üzerine. Türkiye Biyoetik Dergisi, 4(1), 29,35.
 • Ercan, A.N., Ateş, M. (2015). Ekrandan okuma ve kâğıttan okumanın anlama düzeyi açısından karşılaştırılması. Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(7) 395-406.
 • Fast, E., Vachovsky, T. ve Bernstain, M.S. (2016) Shirtless and dangerous: quantifying linguistic signals of gender bias in an online fiction writing community. Proceedings of the Tenth International AAAI Conference on Web and Social Media, 112-120.
 • Gezginci, G. (2016). Dijital yayıncılıkta hipermetin yazarlığı sorunu. 5. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, 271-282.
 • Gibson, C. ve Gibb F. (2011). An evaluation of second-generation ebook readers. The Electronic Library, 29(3), 303-319.
 • Graham, J. ve Gandini, A. (2017). Introduction: Collaborative Production in the Creative Industries. J.Graham ve A.Gandini (Ed.) Collaborative Production in the Creative Industries içinde (s.1-14). London: University of Westminster Press.
 • Güneş (2010). Öğrencilerde ekran okuma ve elektronik düşünme. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14, 1-20.
 • Güneş, F. ve Susar Kırmızı (2014). E-kitap okumaya yönelik tutum ölçeğinin (ekot) geliştirilmesi: geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 196 – 212.
 • Güran Yiğitbaşı, K. (2018). Transmedya hikayeciliği’nde wattpad örneği ve okur tercihlerine yönelik bir araştırma. Online Academic Journal of Information Technology. 9(30), 21-42.
 • İskender, H. (2016). Distopik romanların gençlik edebiyatındaki yeri üzerine bir değerlendirme. MCBÜ Sosyal bilimler Dergisi, 15(1), 431-447.
 • Macit, İ., Demir, M.K. (2016). Dördüncü sınıf öğrencilerinin ekran okuma becerilerinin değerlendirilmesi. Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11(3), 1647-1664.
 • Maden, S. (2012). Ekran okuma türleri ve Türkçe öğretmeni adaylarının ekran okumaya yönelik görüşleri. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 3, 1-16.
 • Maden, S. ve Maden, A. (2016). Bilgisayar destekli dil bilgisi öğretimi: hipermetin kullanımı. KSBD, 8, 359-376.
 • MEB (2015) Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Yazarlık ve Yazma Becerileri 5.Sınıf Öğretim Materyali. http://www.eba.gov.tr adresinden erişildi.
 • MEB (2017). Türkçe dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1-8. sınıflar). Ankara: MEB. http://mufredat.meb.gov.tr/ adresinden erişildi.
 • Mutlu, M.E., Korkut, M.B. ve Yılmaz, Ü. (2006) Ders kitaplarının dağıtımı amacıyla internetin kullanılması: Açık öğretim e-kitap uygulaması örneği. IETC VI. International Educational Technology Conference Proceedings, 3, 1270-1277.
 • Narin, F.B. (2016). İnternet gazeteciliğinde hipermetin üretimi. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sürekli Elektronik Dergi, 43, 118-149.
 • Önder, I. (2011). E-kitap ve dünyada elektronik kitap yayıncılığı. Türk Kütüphaneciliği, 25(1), 97-105.
 • Öngöz, S. (2011). Bir öğrenme-öğretme aracı olarak elektronik kitap. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Fırat University.
 • Özdumlu, Ö. (2015). Bir iletişim formu olarak sosyal medyada fotoğraf paylaşımı: selfie örneği. Yüksek lisans tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi.
 • Özen ve Ertem (2014). Metinleri ekrandan okumanın anlam kurma üzerindeki etkisi. The Journal of Academic Social Science Studies. International Journal of Social Science, 4, 319-350.
 • Özer, S. ve Türel, Y.K. (2015). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının e-kitap ve etkileşimli e-kitap kavramına ilişkin metaforik algıları. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 6(2), 1-23.
 • Sari, D. P. (2016). The effects of short story through wattpad on reading comprehension achievement of non-english major students of Bina Darma University. Holıstıcs Journal, 8(16), 1-42.
 • Sezen, D. (tarihsiz). Dijital Sonrası hayran kültürünün dönüşümü üzerine. https://www.researchgate.net/profile/Digdem_Sezen/publication/319501372_Dijital_Sonrasi_Hayran_Kulturunun_Donusumu_Uzerine/links/59af6535458515150e4747c6/Dijital-Sonrasi-Hayran-Kueltueruenuen-Doenuesuemue-Uezerine adresinden erişildi.
 • Soydan, E. (2013). E-kitap teknolojisi ve basılı kitabın geleceği. Journal of Life Sciences. 1(1), 389-399.
 • Tirocchi, S. (2018). Wattpad. C. A. Scolari (Ed.), Teens, medıa and collaboratıve cultures. exploıtıng teens’ transmedıa skılls ın the classroom içinde (s.93-97). Barcelona-Spain: European Comission.
 • Türkyılmaz, M. ve Başarmak, U. (2011). Ana dil öğretiminde hipermetin kullanımının okuduğunu anlamaya etkisi. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23, 197-212.
 • Ulusoy, K. (2016). Sosyal bilgiler öğretiminde değer aktarımı ve e-okuma “ekran okuma”. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(1), 401-418.
 • Uslupehlivan, E., Kurtoğlu Erden, M. ve Cebesoy, Ö.M. (2017). Öğretmen adaylarının dijital öykü oluşturma deneyimleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10, 1-22.
 • Yıldırım, G., Karaman S., Çelik, E. ve Esgice, M. (2011). E-kitap okuyucuların kullanım deneyimlerine yönelik alanyazın incelemesi. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium.
 • Yıldız, C. ve Abdüsselam, M.S. (2016). Ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerinin internet kullanımına yönelik yaşantıları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 263-275.