Zafer Ali Han’ın Bağımsızlık Mücadelesi ve Türkiye Vurgusu

Mevlana Zafer Ali Han (1873-1956), Urdu edebiyatı ve birleşik Hindistan tarihinin önemli figürlerinden biridir. O kendine özgü tarzı olan bir şair, nevi şahsına münhasır bir gazeteci, cesur bir siyasetçi ve önemli toplum lideridir. Aligarh Kolej’inde eğitimini tamamlayan Zafer Ali Han, bu eğitim kurumunun ilkelerine bağlı kalarak toplumsal reform hedefine yönelik çalışmalar yaptı. Bir edebiyatçı ve gazeteci olarak toplumu bilinçlendirme ve onu belirli hedefler için hazırlama konusunda Hindistan tarihinde önemli bir yer edindi. Özellikle İngiliz yönetimi ve esarete başkaldırı konusunda yaptığı çalışmaların Hindistan’ın bağımsızlık mücadelesine büyük katkı sağladığı aşikârdır. Zira o, esarete başkaldırı ve bağımsızlık mücadelesine katkı sağlayacak her türlü oluşumda mutlaka etkin bir görev üstelendi. İkbal’in de belirttiği gibi “Alt kıtanın bütün milli ve siyasi akımları onun üstün çabalarına minnettar görünmektedir.”Çıkarmakta olduğu Zemindar gazetesi, onun esaret karşıtı söylemlerinin toplumun her kesimine ulaşmasını sağladı. Zafer Ali Han, Hindistan dışındaki Müslüman ülkelerde yaşanan gelişmeleri de yakından takip etti. Özellikle Türkler onun dikkatle izlediği ulus oldu. Bu dönem Trablusgarp ve Balkan savaşlarının yaşandığı ve emperyal güçlerin Osmanlı’yı yok etmeye hazırlandığı dönemdir. Bu dönemde çok sayıda şiir yazdı, mitingler düzenledi. Hilafet Hareketinin en önemli liderlerinden biri oldu. I. Dünya Savaşı’ndan sonra Anadolu’nun işgali onu derinden sarsan gelişme oldu. Tüm namüsait şeraite rağmen Batı yayılmacılığına karşı Türklerin kazandığı zafer ondaki esarete başkaldırı ateşini daha da körükledi. Türklerin bağımsızlık mücadelesini ülkesinin vatandaşlarına örnek gösterdi. Türkiye’de kurulan yeni yönetim anlayışını tüm Müslüman uluslar için takip edilecek yol olarak gördü.

Freedom Struggle of Zafar Ali Khan and Turkey Emphasis

Mevlana Zafer Ali Khan (1873-1956) is one of the most important figures in Urdu literature and united India history. He is a poet of his own style, an exclusive journalist, a courageous politician and an important community leader. Zafer Ali Khan, who completed his education at Aligarh University, adhering to the principles of this educational institution, it carried out works towards the goal of social reform. As a literary and journalist, he has gained an important place in India history in raising public awareness and preparing him for specific goals. It is obvious that his work on British administration and his rebellion against captivity made a great contribution to India's struggle for independence. Because he has taken on an active duty in any formation that will contribute to the struggle for rebellion and independence in captivity. As Iqbal said: “All the national and political currents of the sub-continent seem to be grateful for his superior efforts.”The newspaper Zemindar, which he was issuing, enabled his anti-bondage rhetoric to reach all segments of society. Zafer Ali Khan also closely followed developments in Muslim countries other than India. The Turks, in particular, became the nation he watched intently. This is the period when the Tripoli and Balkan wars took place and the imperial forces were preparing to destroy the Ottoman Empire. During this period, he wrote many poems and organized rallies. He became one of the most important leaders of the Caliphate Movement. After World War I becouse of occupation of Anatolia he was very upset. Despite all circumstances, The Turkish victory over Western expansion further fueled the revolt of his captivity. It shows the Turks' struggle for independence as an example to the citizens of the country. See the new management approach established in Turkey as a path to be followed for all Muslim nations.

___

Cafer Beluç, Allama İkbal aur Mevlana Zafer Ali Han, İkbal Akademi, Pakistan 1995.

Cemil Calbi, Tarih-i Edeb-i Urdu, Meclis-i Terakki-i Edeb, Lahore.

Erol Ulubelen, İngiliz Gizli Belgelerinde Türkiye, Yaylacık Matbaası, İstanbul 1967.

Muhammed İkbal, İslam'da Dini Düşüncenin Yeniden Yapılandırılması, Hece Yay., Ankara 2013. Zafar Ali Khan, Kulliyat-e Zafar Ali Khan, Al-Faisal Nashran, Lahore 2011, Baharistan.

Zafar Ali Khan, Kulliyat-e Zafar Ali Khan, Al-Faisal Nashran, Lahore 2011, Nigaristan.

Zafar Ali Khan, Kulliyat-e Zafar Ali Khan, Al-Faisal Nashran, Lahore 2011, Habsiyat.

Zafar Ali Khan, Kulliyat-e Zafar Ali Khan, Al-Faisal Nashran, Lahore 2011, Çemenistan.

___

Chicago Soydan, C . "Zafer Ali Han’ın Bağımsızlık Mücadelesi ve Türkiye Vurgusu". Şarkiyat Mecmuası (2019 ): 31-40