MAĞAZA İÇ MEKAN TASARIM BİLEŞENLERİ

Mağaza iç mekan tasarımı; İç mimarlık disiplininin bir alt bileşenini oluşturmakta ve iç mimarların uzmanlık alanlarına girmektedir. Dolayısıyla, mağaza atmosferi ya da mağaza iç mekân kalitesi bağlamında yetkin söz söyleyecek disiplin İç Mimarlık olarak görülmektedir. Çalışma, üç ana eksen çevresinde kurgulanmaktadır. İlki; tasarım perspektifinden mağaza iç mekan tasarımının analizinin yapılmasını içermektedir. Bu bağlamda, iç mekan tasarımını oluşturan, plan şeması ve mekan organizasyonu, aydınlatma, akustik, iklimlendirme, güvenlik ve yangın, renk, malzeme, koku, müzik ve sergileme tasarımı gibi etmenler incelenmektedir. Bir diğer bileşen ise; tasarımın ayrı düşünülemeyeceği kullanıcı faktörüdür. Bu kapsamda, kullanıcı algısı ele alınmaktadır. Son bileşen olarak, kurum kimliği ve imajı mağaza iç mekan tasarımı bağlamında analiz edilmektedir. Çalışmanın sonucunda; mağaza iç mekan bileşenlerini oluşturan unsurlar analiz edilmiş, iç mimarlık disiplinince sistematize edilerek tanımlanmıştır. Çalışma, bu yönü ile iç mimarlık disiplini ve diğer disiplinler için temel kaynak niteliği taşıması hedeflenmektedir.

THE COMPONENTS OF STORE INTERIOR DESIGN

Interior store design that is a sub-component of the interior architecture come within the area of interior architect's expertise. Therefore, the discipline of Interior Architecture is seen as authotiry in the context of the store atmosphere and/or the quality of store interior design. The study is organized around three main axes.First, from the design perspective involves analyzing the store interior design. In this context, factors that constituting the interior design such as plan scheme and organization of space, lighting, acoustics, air conditioning, security and fire, color, material, smell, music and display design are examined. Another component is the user factor that is not considered to be a separate from the design. In this context, user perception is discussed. As a last component, corporate identity and image are analyzed in terms of the store interior design. In conclusion, the components of Store Interior Design analyzed and defined by systematized under the discipline of interior architecture. With this aspect of the study is aimed to the basic references for other disciplines and the discipline of Interior Architecture.

Kaynakça

Acar, Gülin. (2006). Alışveriş Merkezlerinde Peyzaj Tasarımı. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.

Arslan, K., Ersun, N. (2011). Moda Sektöründe Faaliyet Gösteren Mağazalarda Müşterilerin Mağaza Tercihinde Mağaza Tasarımının Önemi ve Tasarım Kriterleri, İstanbul Ticaret Üni- versitesi Sosyal Bilimler Dergisi,10/19, s. 221-254. Erişim: 19.02.2014, http://acikerisim. ticaret.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11467/600/M00426.pdf?sequence=1&isAl- lowed=y

Arslan, M., Bayçu, S. (2006). Mağaza Atmosferi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.

Baraz Çınar, Bengi. (2011). Satış Birimlerinde Seçilen Müziğin Etkileri: Eskişehir'de Bir Araş- tırma. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3/1, s. 1-10. Erişim: 03.08. 2013, http:// www.sobiad.org/eJOURNALS/dergi_YBD/arsiv/2011_1/01bengi_baraz_cinar.pdf

Bernstein, David. (1984). Company Image and Reality. A critique of corporate communica- tions. Eastbourne, Holt: Rinehart and Winston.

Chebat, J.-C., Michon, R. (2003). Impact of Ambient Odors on Mall Shoppers' Emotions, Cognition, and Spending: A Test of Competitive Causal Theories. Journal of Business Rese- arch, 56/7, s. 529-539.

Cox, R., Brittain, P. (2000). Retail Management. İngiltere: Prentice Hall, Pearson Education Limited, Financial Times.

Ebster, C., Garaus, M. (2011). Store Design and Visual Merchandising: Creating Store Space That Encourages Buying. A.B.D.: Business expert Press.

Garip, E., Ünlü, A. (2011). Mağaza Yerleşim Düzeninin Tüketici Davranışına Etkileri: Bir Tek- nomarket Örneği. itüdergisi/a mimarlık, planlama, tasarım, 10/1, s. 71-82.

Green, William R. (2011). Store Design A complete Guide to Designing Sucsessful Retail Stores. A.B.D.: Zippy Books.

Hasol, Doğan. (2005). Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü. İstanbul: YEM yayınları.

Kilmer, R., Kilmer, W.O. (1992). Designing Interiors. A.B.D.: Harcourt Brace Jovanovich Col- lege Publishers.

Külter, Banu. (2011). Mağaza Özelliklerinin Perakendeci Marka Tercihi Üzerindeki Etkisi. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 7/14, s. 163-182. Erişim: 12.02.2014, http://ehis.ebscohost. com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=fda8981b-5a90-48cc-a3e4-532df4157b2d%- 40sessionmgr4&hid=2

Levy, M., Weitz, B. (2001). Retailing Management. International edition. New york: McGraw-Hill.

Lopez, Michael J. (1995). Retail Store Planning and Design Manual. A.B.D.: John & Wiley Sons, Inc.

Mills, K. N., Paul, J. E., Moormann, Kay B. (1995). Applied Visual Merchandising. A.B.D.: Prentice Hall.

Morrin, M., Chebat, J. C. (2005). Person-Place Congruency: The Interactive Effects of Shopper Style and Atmospherics on Consumer Expenditure. Journal of Service Research, 8/2, s. 181-191.

Odabaşı, Y., Barış, G. (2010). Tüketici Davranışı. İstanbul: MediaCat.

Olins, Wally. (1995). International Corporate Identity. London: LaurenceKing Publishing.

Özkan, Selma. (2009). Hazır Giyim Mağazalarında Tasarım ve Marka Kimliği İlişkisi: Polo Garage Mağazalarının Analizi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Teknik Üniverstesi, İstanbul.

Parsons, Andrew G. (2011). Atmosphere in Fashion Stores: Do You Need to Change?. Journal of Fashion Marketing and Management, 15/4, s. 428-445. Erişim: 23.04.2014, http:// www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1949777&show=abstract

Peltekoğlu, Filiz. (2001). Halkla İlişkiler Nedir?. İstanbul: Beta Yayınları.

Pieczka, Magda. (1996). Public Opinion And Public Relations. Critical Perspectives in Public Relations. U.K: International Thompson Publishing Company.

Saltan, Öner. (2007). Alışveriş Merkezlerinin Tasarım Kriterleri Açısından Değerlendirilmesi, İ.T.Ü, Haziran, İstanbul.

Samson, H. E., Little, W. G. (1993). Retail Merchandising. A.B.D.: South-Western Pub. Co.

Samson, Harland E., Little, Wayne G. (1993). Retail Merchandising. A.B.D.: South-Western Pub. Co.

Sayıl Onaran, Bilge. (2006). Ticari Amaçlı Sergilemelerde Farklı Ürün Türlerine Göre İç Mekân Tasarımı. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Spangenberg, E. R., Crowley, A. E., Henderson, P. W. (1996). Improving the Store Environment: Do Olfactory Cues Affect Evaluations and Behaviors?. Journal of Marketing, 60, s. 67-80.

Turley, L.W., Milliman, R.E. (2000). Atmospheric Effects on Shopping Behavior: A Review of the Experimental Evidence. Journal of Business Research, 49, s. 193-211. Erişim: 07.05.2014, hs.iastate.edu

Varley, R., Gillooley, D. (2001). Retail Product Management: Buying and Merchandising. London: Routledge. Erişim: 11.02.2015, http://ehis.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdf- viewer?vid=6&sid=fda8981b-5a90-48cc-a3e4-532df4157b2d%40 sessionmgr4&hid=110

Varley, R., Rafiq, M., (2004). Principles of Retail Management, New York: Palgrave, Macmillan.

Ward, P., Davies, B. J., Kooiman, D. (2003). Ambient Smell and the Retail Environment: Re- lating Olfaction Research to Consumer Behaviour. Journal of Business and Management, 9/3, s. 289-302.

Wilkinson, A., Balmer, J.M.T. (1996). Corporate and Generic Identities: Lessons from the Co-operative Bank, International Journal of Bank Marketing, 14/4, s. 27-28.

Yıldırım, Nazlı Nazende. (2015). Mağaza İç Mekan Tasarımında Tasarım-İmaj İlişkisi. (Yayımlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Yılmaz, Ümit. (1999). Renk Psikolojisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Erco. Erişim: 20. 11. 2014, http://www.erco.com/cdn/downloaddata/2014/30_me- dia/60_erco_shopbrochure/en_erco_worldofshopping.pdf

Mağaza İçinde Müzik Yayını Nasıl Olmalıdır?. Erişim: 20. 11. 2014, http://www.fatmaorel. net/bizim_market/magaza_ici_muzik.pdf

Alışveriş Merkezlerinde İç Hava Kalitesi. Erişim: 20. 11. 2014, http://www.mmo.org.tr/re- simler/dosya_ekler/7ab2e35caf28f9f_ek.pdf

Tüketicinin Tatmini İle Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlere Bütünleşik Yaklaşım ve Adıyaman İlinde Bir Alan Çalışması. Erişim: 20. 11. 2014, http://journal.yasar.edu.tr/ wp-content/uploads/2011/07/no4_vol1_04_comert_durmaz. pdf

Kaynak Göster