ALMAN RESİM SANATINDA YENİ NESNELCİ TAVIR VE SOSYO-POLİTİK ELEŞTİRİ

Birinci Dünya Savaşı’nın yarattığı yıkım tüm dünyayı etkisi altına almış, mağlup olmuş toplumlar içinde Almanya büyük bir enkazın içinde kalmıştır. Toplumsal gerçeklik karşısında modern sanat anlayışı tartışmaya açık bir konuma gelmiştir. Bu süreçte Alman resim sanatı, dönemin toplumsal ve siyasal koşullarına odaklanan bazı sanatçıların eleştirel yaratımlarına sahne olmuş, yeni nesnelcilik akımı bu bağlamda dikkat çekmiştir. Bu araştırmada Alman resim sanatında yeni nesnelci tavır ve sosyo-politik eleştiriye ışık tutmak amaçlanmıştır. Konu, yeni nesnelciliğin sosyo-politik eleştiri kanadını temsil eden George Grosz, Otto Dix ve Max Beckmann’ın sanat anlayışları ve eserleri üzerinden örneklendirilmiştir. Araştırma nitel bir çalışmayı teşkil ettiğinden veri toplama tekniği olarak doküman analizi, veri analiz tekniği olarak betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler ışığında, sosyo-politik eleştirel tutumuyla yeni nesnelciliğin; savaşın, siyasal karmaşıklığın, ekonomik krizlerin, sosyal adaletsizliğin ve sınıf mücadelesinin sanatsal ifadesi olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte sanatın ve sanatçının nesnel gerçeklik karşısındaki tutumuna dikkat çektiği ortaya konulmuştur.

NEW OBJECTIVITY IN GERMAN PAINTING ART AND SOCIO-POLITICAL CRITICISM

The destruction caused by the First World War affected the whole world, and Germany was left in a great debris among the defeated societies. In the face of social reality, the manner of modern art has become open to discussion. During this period, German painting art has witnessed the critical creations of some artists who focused on the social and political conditions of the period, and the new objectivity movement has drawn attention in this context. In this study, it is aimed to shed light on the new objectivity and socio-political criticism in German painting art. The subject is exemplified through the artistic perspectives and artworks of George Grosz, Otto Dix and Max Beckmann, who represent the socio-political criticism wing of the new objectivity. Since the research is a qualitative study, document analysis was used as a data collection technique and descriptive analysis was used as a data analysis technique. In the light of the data obtained in the research, it has been determined that the new objectivity with its socio-political critical attitude is an artistic expression of war, political complexity, economic crises, social injustice and class struggle. It has also been revealed that the new objectivity draws attention to the attitude of art and the artist towards objective reality.

Kaynakça

Antmen, Ahu. (2000). A’dan Z’ye 20. Yüzyıl Sözlüğü. Celâl Üster (Ed.). P Sanat Kültür Antika, Kış/16, s. 8-76.

Beckmann, Max. (1918-19). Gece / Die Nacht [Resim]. Düsseldorf, Almanya: Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Jon Thompson. Modern Resim Nasıl Okunur: Modern Ustaları Anlamak (F. Candil Çulcu, Çev.) (s.152-153). İstanbul: Hayalperest Yayınevi. (2014)

Clark, Toby. (2011). Sanat ve Propaganda: Kitle Kültürü Çağında Politik İmge (2. bs.). (E. Hoşsucu, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Dix, Otto. (1928). Metropol / Grossstadt [Resim]. Stuttgart, Almanya: Kunstmuseum. Larry McGinity. Neue Sachlichkeit (Yeni Nesnelcilik). Stephen Farthing (Ed.). Sanatın Tüm Öyküsü (2. bs.) (G. Aldoğan ve F. Candil Çulcu, Çev.) (s. 424-425). İstanbul: Hayalperest Yayınevi. (2014)

Erzen, Jale Nejdet. (1997). Beckmann, Max. Zeynep Rona ve Müren Beykan (Ed.). Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi (c. 1, s. 208-209). İstanbul: Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları.

Grosz, George. (1926). Toplumun İleri Gelenleri / Säulen der Gesellschaft [Resim]. Berlin, Almanya: Nationalgalerie, Staatliche Museen. Violetta Farina. (Haz.). 20th Century Art: Visual Encyclopedia of Art (J. Kreiner ve D.A. Canal, Çev.) (s. 151). Florence: Scala. (2009)

Guenther, Irene. (2003). Magic Realism, New Objectivity, and the Arts during the Weimar Republic. Lois Parkinson Zamora ve Wendy B. Faris (Ed.). Magical realism: Theory, History, Community (4. bs.), s. 33-73. Durham: Duke University Press.

Hartlaub, Gustav. (1995). Introduction to “New Objectivity”: German Painting since Expressionism. Anton Kaes, Martin Jay ve Edward Dimendberg (Ed.). The Weimar Republic Sourcebook, s. 491-493. Berkeley: University of California Press. Hollingsworth, Mary. (2009). Dünya Sanat Tarihi. (R. Küçükerdoğan ve B. Ergüder, Çev.). İstanbul: İnkılâp Kitabevi.

Keuerleber, Eugen. (2005). Otto Dix-1920’li Yıllardan Baskılar / “Savaş”. Mine Haydaroğlu (Haz.). Otto Dix: Eleştirel Grafik 1920-1924 / Özgün Baskı “Savaş” 1924. (B. Neidlein ve M. Haydaroğlu, Çev.), s. 7-36. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Kolb, Eberhard. (2005). The Weimar Republic (2. bs.). (P.S. Falla ve R. J. Park, Çev.). London: Routledge.

Lloyd, Jill. (2000). Sanatsal ve Toplumsal Bir Başkaldırı Dışavurumculuk. Celâl Üster (Ed. ve Çev.). P Sanat Kültür Antika, Kış/16, s. 94-109.

Lynton, Norbert. (1982). Modern Sanatın Öyküsü. (C. Çapan ve S. Öziş, Çev.). İstanbul: Remzi Kitabevi.

McGinity, Larry. (2014). Neue Sachlichkeit (Yeni Nesnelcilik). Stephen Farthing (Ed.). Sanatın Tüm Öyküsü (2. bs.). (G. Aldoğan ve F. Candil Çulcu, Çev.), s. 420-425. İstanbul: Hayalperest Yayınevi.

Michalski, Sergiusz. (2003). New Objectivity: Painting, Graphic Art and Photography in Weimar Germany 1919-1933 (2. bs.). (M. Claridge, Çev.). Köln: Taschen. Plumb, Steve. (2006). Neue Sachlichkeit 1918-33: Unity and Diversity of an Art Movement. Amsterdam: Rodopi.

Rona, Zeynep. (1997). Dışavurumculuk. Zeynep Rona ve Müren Beykan (Ed.). Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi (c. 1, s. 451-454). İstanbul: Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları.

Thompson, Jon. (2014). Modern Resim Nasıl Okunur: Modern Ustaları Anlamak. (F. Candil Çulcu, Çev.). İstanbul: Hayalperest Yayınevi.

Yapp, Nick. (2005). Gettyimages 1910’lar: Fotoğraflarla 20. Yüzyılın Sosyal Tarihi. (R. Öğdül, Çev.). İstanbul: Literatür Yayıncılık.

Zamlıy, T., Arslanoğlu, K., Okan, M. ve Ötgün, C. (2012). Gerçekçiliğin İkinci Baharı. Mehmet Yılmaz (Haz.). Sanatın Günceli Güncelin Sanatı, s. 363-422. Ankara: Ütopya Yayınevi.

Ziss, Avner. (2011). Estetik: Gerçekliği Sanatsal Özümsemenin Bilimi (2. bs.). (Y. Şahan, Çev.). İstanbul: Hayalbaz Kitap.

Kaynak Göster