Öteki Olanın Temsili: Ruud Van Empel’ın Egzotik Dünyası

Sonsuz çeşitliliği ve güzelliği ile var olan bitki evren, uygarlık tarihi boyunca insanoğlunu da kendisine hayran bırakmıştır. Bu araştırma bitki evrenden bir gösterge olarak seçilen lotus çiçeğinin, mitler ile başlayan anlam yolculuğunu ve sanatta temsil boyutunu irdeleme düşüncesini taşımaktadır. Bu doğrultuda ilk olarak özellikle Doğu felsefesinde geniş yer tutan lotus ya da nilüfer çiçeğinin botanik tanımı ve onun sembolleşmesine yön veren parametreler ortaya konulmuştur. Ardındaki süreçte, birçok kültürde sonsuzluk, temizlik, bereket, ölüm/yeniden doğum gibi kavramlar atfedilen bu çiçeğin, mitlerden başlayarak günümüz sanatına uzanan seyri, çağdaş sanatçı Ruud Van Empel’in, kurguladığı egzotik doğa üzerinden sorgulanmıştır. Bu araştırma Doğu kültüründe bir gösterge olarak yer alan lotusu, Batılı bir sanatçının bakış açısından irdeleme düşüncesini taşımaktadır. Bu çalışma kapsamında, bir çiçeğin kültürel kodlamaları belirtilerek, onun günümüz sanatındaki yeri tek bir sanatçının eserleri üzerinden tarihsel (literatür tarama) yöntem kullanılarak açıklanacaktır.

THE PRESENTATION OF OTHER: THE EXOTIC WORLD OF RUUD VAN EMPEL

The plant universe, with its infinite variety and beauty, admires human beings throughout the history of civilization. This research carries the idea that the lotus flower being selected as an indicator in the plant phase, the meaning journey starting with the myths and the representation dimension in art. In this direction, firstly botanical definition of lotus or lotus flower which has a wide place especially in Eastern philosophy and parameters which direct its symbolization have been put forward. In the process that followed, the flow of this flower, from myths to contemporary art, was questioned through the exotic nature of the contemporary artist Ruud Van Empel, attributed to concepts such as eternity, cleanliness, fertility, death / rebirth in many cultures. This research, as an indicator in Eastern culture, carries the thought of deliberation from the point of view of a Western artist. In this study, by specifiying the cultural coding of a flower, its place in contemporary art will be explained using the historical (literature review) method through the works of a single artist.

Kaynakça

Bachelard, G. ( 2014). Mekanın Poetikası (çev. A. Tümertekin), İstanbul: İthaki Yayınları.

Berger, J. ( 1999). Görme Biçimleri (çev. Y. Salman), İstanbul: Metis Yayınları.

Blavatsky, H.P. (1888). The Secret Doctrine, The Synthesis of Science, Religion and Philosophy,Theosophical University Press.

Empel, R.V. (2011). Ruud Van Empel Photoworks 1995-2010, PhotoWorks International BV.

Goody, J. (2010). Çiçeklerin Kültürü (çev. M. Beşikçi), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Günay, B. (2009). Bitki Evreninden Bir Gösterge Olarak Lotus ve Sanatsal Temsilleri, Yayınlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, İstanbul.

Heuvel, M. (2009). Ruud Van Empel Photoworks 2006-08, PhotoWorks International BV.

Leppert, R. (2009). Sanatta Anlamın Görüntüsü / İmgelerin Toplumsal İşlevi (çev.İ.Türkmen), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Sarkowich, H. (1998). Bahçelerin ve Parkların Tarihi (çev. E. Kayaoğlu). İstanbul: Dost Kitabevi.

Sayın, Z. (2003). İmgenin Pornografisi, İstanbul: Metis Yayınları.

Stein, R. B. (1981). Charles Willson Peale’s Expressive Design: The Artist in Hits Museum içinde prospects: The Annual of American Cultural Studies 6.

Şişli, M.N. (1980).Ekoloji, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.

Wheelock, A. K. Jr. (1989). Stiil Life: Its Visual Appeal and Theoretical Status in the Seventeenth Century, Washington, D.C.: National Gallery of Art.

Kaynak Göster