Güzel Sanatlar Fakültelerinde Okuyan veya Mezun Kişilerin Görüşlerine Göre Alana Yönelik Kaygı Düzeyleri

Bu araştırmada, güzel sanatlar fakültelerinde okuyan veya mezun olmuş kişilerin alana yönelik görüş ve düşünceleri ele alınarak değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda; güzel sanatlar fakültelerinde okuyan veya mezun olmuş kişilerin, geleceğe yönelik kaygı düzeylerinin ne olduğu, Güzel sanatlar alanında okumuş olmayı ne oranda bir meslek edinimi olarak gördükleri ve eğitim sürecinde alınan eğitimin onları Türkiye’deki sanat piyasasına ne oranda hazırladığına yönelik görüşlerin ele alınarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu araş tırma, nicel araştırma türlerinden betimsel bir araştırma yöntemidir. Araştırmanın evrenini, güzel sanatlar fakültelerinde okuyan dördüncü sınıf öğrencileri ile bu alandan mezun olmuş kişiler oluşturmaktadır. Bu araştırma kapsamında, anket formu kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularından hareketle; güzel sanatlar fakültelerinde okuyan veya mezun olmuş kişilerin görüşlerine göre; (1) geleceğe yönelik kaygı düzeylerinin %49,3 (37) gibi bir oranla “Biraz” ve %45,3 (34) gibi bir oranla “Çok” ve “Çok Fazla” düzeyinde var olduğu; (2) güzel sanatlar alanında okumuş olmayı bir meslek edinimi olarak görmeleriyle ilgili %20 (15) gibi bir oranla görmedikleri %54,7 (41) gibi bir oranla ise gördükleri; (3) eğitim süreçlerinde almış oldukları eğitimin onları Türkiye’deki sanat piyasasına %69,4 (52) gibi oldukça yüksek bir oranla hazırlamadığı sonucuna ulaşılmıştır.

THE PERSONS’ THOUGHTS ABOUT THEIR ANXIETY LEVEL FOR THE FIELD WHO STUDYING AT OR GRADUATED FROM FINE ARTS FACULTIES

In the research, has been evaluated the persons’ thoughts about their anxiety level for the field who studying at or graduated from fine arts faculties. Within the context of the research has been targeted to evaluate what are the persons’ thoughts about their future anxiety level for the field who studying at or graduated from fine arts faculties?, what extent do they see having studied in the field of fine arts as an acquire a profession (occupation/job)? And the education that they received in the educational process how prepares them in proportion to the art market in Turkey? The research is a descriptive research which is one of quantitative research types. The research universe includes the persons who are final year student and studying at or graduated from fine arts faculties. In this research, has been used a questionnaire forms. The results have been obtained in the study: the persons’ thoughts who studying at or graduated from fine arts faculties (1) their future anxiety level for the field is %49,3 (37) “Some” and %45,3 (34) “Much” and “Too Much”; (2) they see having studied in the field of fine arts %20 (15) is not an acquire a profession (occupation/job) and%54,7 (41) is an acquire a profession (occupation/job); (3) the education that they received in the educational process %69,4 (52) prepares them in proportion to the art market in Turkey

Kaynakça

Afolayan, J. A., Bitrus, D., Olayinka, O., Adeyanju, B. A. and Agama, J. A. (2013). “Relationship Between Anxiety and Academic Performance of Nursing Students, Niger Delta University, Bayelsa State, Nigeria”, Pelagia Research Library; Advances in Applied Science Research, 4(5), 25-33.

Alladin, A. (2016). Kaygı Bozukluklarının Tedavisinde Bütüncül BDT; Bilişsel Davranışçı Terapinin Farkındalık ve Hipnoterapiyle Pekiştirilmesine Yönelik Kanıta Dayalı Bir Yaklaşım. (Ed: Özakkaş, T.; Ç: Benveniste, M.). Türkiye: İstanbul; Acar Matbaacılık Prom. ve Yayın. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Balcı, A. (1997). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem Teknik ve İlkeler. (İkinci Baskı). Ankara: Dizgi Baskı.

Bauer ve Strauss (2015). Educating Artists in Management: an Analysis of Art Education Programmes in DACH Region. Cogent Education, 2(1). 10.1080/2331186x.2015.1045217.

Crader, S., and Zaichkowsky J. (2007). The art of marketing. Brick & mortar shopping in the 21st century:87-106. (Editör: Lowrey, T.M.), USA:New York/UK:London; Lawrence Erlbaum Associates; Taylor&Francis Group.

Dilbaz, N. (2000). “Sosyal Anksiyete Bozukluğu: Tanı, Epidemiyoloji, Etiyoloji, Klinik ve Ayırıcı Tanı”, Klinik Psikiyatri Dergisi, 3(2), 3-21.

Durant, L. E., Carey, M. P. and Schroder, K. E. E. (2002). “Effects of Anonymity, Gender, and Erotophilia on the Quality of Data Obtained from Self-Reports of Socially Sensitive Behaviors”, Journal of Behavioral Medicine, 25(5), 439-467.

Ellström, P.E. (1997). “The Many Meanings of Occupational Competence and Qualification”, Journal of European Industrial Training, 21(6/7), 266–273.

Ensari, Ş. E. ve Alay, H. K. (2017). “Meslek Seçimini Etkileyen Faktörlerin Demografik Değişkenler ile İlişkisinin Araştırılması: İstanbul İlinde Bir Uygulama”, HUMANİTAS; Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 5(10), 409-422.

Gardner, H. (2008). Art Education and Human Development. USA: Getty Publications.

Hodges, D., and Burchell, N. (2003). Business Graduate Competencies: Employers’ Views on Importance and Performance. Asia-Pacific Journal of Cooperative Education, 4(2), 16-22.

Greene, M. (1995). The Jossey-Bass Education Series. Releasing the Imagination: Essays on Education, the Arts, and Social Change. US: CA; San Francisco, Jossey-Bass.

İlhan, S. (2008). “Yeni Kapitalizm ve Meslek Olgusunun Değişen Anlamları Üzerine”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 313-328.

Lee, S.H., and Lee, J.W. (2016). “Art Fairs as a Medium for Branding Young and Emerging Artists: The Case of Frieze London”, The Journal of Arts Management, Law, and Society 46 (3): 95–106.

Lee, J.W. and Lee, S.H. (2017), “Marketing from the art world’: a critical review of American research in arts marketing”, The Journal of Arts Management, Law, and Society, 47 (1), 17-33.

Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma teknikleri ve istatistik yöntemleri. Ankara: Tekışık Web Ofset Tesisleri.

Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınevi.

Karasar, N. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri: Kavramlar İlkeler Teknikler (26. Baskı). Ankara: Nobel Akademik.

Koçak, R. ve Gökler, R. (2008). “Varoluşsal Yaklaşımda Psikolojik Danışma ve Gruba Uygulanışı”, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2, 91-107.

Kula, K. Ş. ve Saraç, T. (2016). “Üniversite Öğrencilerinin Gelecek Kaygısı”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13 (33), 227-242.

Lang, M. (2018). “Why Being an Artist is Not a Job; Making and Showing Work May Be the Hardest Thing You Do But is İts Not a Job”, https://www.trebuchet-magazine.com/ why-being-an-artist-is-not-a-job/ adresinden 2 Temmuz 2019’da alınmıştır.

Parsons, E. ve Maclaran, P. (2009). Contemporary Issues in Marketing and Consumer Behaviour. USA/UK: Elsevier Ltd.

Rumble, M. (2014). The Meanıng of Occupatıon: A Meta-Synthesıs of Eleven Qualıtatıve Research Artıcles from the Journal of Occupatıonal Scıence, Bilim Alanında Yüksek lisans Tezi, Colorado State Üniversitesi, İş ve Meşguliyet Terapisi Bölümü, Colorado, USA.

Salderay, B. (2008). “Türkiye’deki Zihin Engelliler İş Okullarında Görsel Sanatlar Dersinin Öğrencilerin Beceri, Davranış ve Meslek Edinimindeki Katkısına Yönelik Öğretmen Görüşleri”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi/Resim-İş Öğretmenliği Programı, Ankara.

Salderay, B. (2010). “Görsel Sanatlar ve Tedavi (Terapi),” Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 6, 133-145.

Salderay, B. (2018). “Güzel Sanatlar Fakültelerinde Okuyan Veya Mezun Olmuş Kişilerin Güzel Sanatlara İlişkin Düşünceleri”, Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 20 (3), 101-129.

Steward-Brown, S., Evans, J., Patterson, J., Petersen, S., Doll, H., Balding, J. and Regis, D. (2000). “The health of students in institutes of higher education: An important and neglected public health problem?”, Journal of Public Health Medicine, 22(4), 492-499.

Sewell, W. H. (1975). Education, Occupation and Earnings: Achievement in the Early Career. San Diego, CA: Academic Press.

Stock, C. D. (2002). Perspectives In Music Education and Arts Education: The Role of National Standards For Arts Education in Music Education Policy Reform. the Degree of Master of Arts. the University of Oregon, the Arts and Administration Program and the Graduate School.

Tyson, L. K. (2016). Practice or Politics: An Investigation of Visual Art Educators’ Beliefs, Attitudes and Dispositions Towards Advocacy. Eğitim Alanında Doktora Tezi: Eğitimsel Liderlik. Oakland Üniversitesi.

Wong, J. W. S., Cheung, E. P. T., Chan, K. K. C., Ma, K. K. M. and Tang, S. W. (2006). “Webbased survey of depression, anxiety and stress in first-year tertiary education students in Hong Kong”, Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 40, 777- 782.

Vickers, P. and Bekhradnia, B. (2007). Vocational A levels and university entry Is there parity of esteem? Higher Education Policy Institute working paper. Oxford: Higher Education Policy Institute.

Woodham, D. (2016). Art Collecting Today: Market Insights for Everyone Passionate about Art. New York: Allworth Press.

Kaynak Göster