NÂYİ OSMAN DEDE'NİN MEVLEVİ AYİNLERİNDE MAKAM VE USUL YAPILARI

Bu makalede, Nâyi Osman Dede'nin bestelediği üç Mevlevi âyini makam ve usul yapıları açısından incelenmiş ve yaşadığı XVIII. yüzyılın dönem özelliklerini bestelerine nasıl yansıttığı incelenmiştir. İncelemeler sonucunda makam zenginliği açısından Osman Dede'nin âyinlerinin diğer âyinlerden çok farklı bir yerde durmadığı ve usul kullanımı açısından ilk defa kendinden öncekilerden farklı usulleri kullandığı tespit edilmiştir

MAKAM AND USUL STRUCTURES IN MEVLEVI CEREMONIES WHICH COMPOSED BY NAYI OSMAN DEDE

This research focuses on three of Nâyi Osman Dede's compositions in Mevlevi Ayini form and aims at understanding how XVIII. century music understanding were reflected in his composition style, usage of makams and usuls.According to the analysis results, his ayins were on the same path with other ayin composers in his era in terms of makam diversity, but he largely diverged from the tradition in usul selections and makam applications

Kaynakça

Ak, A. Ş. (2009). Türk Mûsikîsi Tarihi. Akçağ Yayınları: Ankara.

Çevikoğlu, T. (2010). Mevlevîhânelerin Faaliyette Olduğu Dönemde Bestelenmiş Mevlevî Âyinlerinin Usûl-Arûz Vezni İlişkisi Yönünden İncelenmesi, Doktora tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Konya.

Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (2007). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı.

Mevlevi Âyinleri, Hazırlayan Kosal, C. - Taşan, T. - Ortakale L. (2010). Türk Müzik Kültürü- nün Hafızası Nota Arşivi. AKB Ajansı: İstanbul: http://www.sanatmuziginotalari.com.

Kutluğ, F. (2000). Türk Mûsikîsinde Makamlar. Yapı Kredi Yayınları: İstanbul.

Özalp, N. (2000). Türk Mûsikîsi Tarihi. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları: İstanbul.

Kaynak Göster