Trompe l’oeil Tekniği ile Doğa Estetiğine Öykünen Seramik Ağaçlar

Sanat eserlerinin ortaya çıkışında sanatçının yeteneğinin yanı sıra yaratıcılık önemli bir rol oynamaktadır. Yaratma eyleminde öykünme, yansıtma, yorumlama ve taklit gibi unsurlar yer almaktadır. Söz konusu unsurların uygulama biçimlerinden biri de izleyicinin ilk bakışta imgeyi aslında sadece temsil edildiği nesnenin kendisi olarak algılamasına yol açan ve Fransızcada gözü aldatmak anlamına gelen Trompe l’œil tekniğidir. Araştırma, ulusal ve uluslararası seramik sanatçılarının ilgili teknikle gerçekleştirilen ağaç dokusu ve formu ile ön plana çıkan seramik eserleriyle sınırlandırılmıştır. Eserlerde söz konusu tekniğin nasıl uygulandığı, sanatçıların bu tekniği niçin tercih ettiği, ortaya koydukları eserlerde doğa estetiğini yansıtma biçimleri incelenmiştir. Makale kapsamında ele alınan seramik eserlerin, genel haliyle ağaç ve ahşap yanılsaması yarattığı görülmektedir. Bu teknikte ağaç dokusu gibi hipergerçekçi bir görünüm elde etmek için sanatçıların özel bazı reçeteler ve teknikler uyguladığı görülmektedir. Sanatçıların bazılarının ağaç dokusunu elde edebilmek için sır ve pigment dışında farklı renklendiriciler kullandıkları, dokuları elde etmek için uzun uğraşlarla sonuca ulaştıkları anlaşılmıştır. Sanatçıların hipergerçekçi bir görünüme sahip olarak ürettikleri söz konusu teknikle yapılan eserlerin, özgün biçim arama kaygısı taşımasa da ayrı bir bağlam ve mekânda biçimsel bir kaygı duyularak yapılmış olan ürünler olduğu görülmüştür. Sonuç olarak sanatçılar, eserlerini kişisel düşüncelerinden hareketle kavramsal temele dayandırmak ve doğaya olan özlemlerini dile getirmek suretiyle organik yapıya ve doğa estetiğine vurgu yapmışlardır. Doğayı taklit ederek ve gözlemleyerek daha iyi öğreneceklerini düşünen sanatçılar, doğanın bir parçasını doğadan koparıp ayrı bir mekâna taşıyarak onu tekrar gözlemleme fırsatı yaratarak bu yolla doğaya öykünmüşlerdir.

Ceramic Trees Emulating Nature Aesthetics with Trompe l’oeil Technique

In this article, the trompe l’oeil technique and the ceramic tree forms created by the related technique are examined. The term trompe l’oeil means deceiving the eye in French. The term was first used in 1803 to describe a specific type of description. It has been characterized by the idea that what appears is not real, and this is an illusion of the eye due to hyper-realistic appearances that are very similar to reality. The tromple l’oeil technique has also been described as “Any drawing, painting, etc. trying to give the impression of reality without aiming at a pictorial effect on a plane with art content.” Although the trompe l’oeil technique initially manifested itself in the field of painting, ceramic examples were also included in the following years. The technique in question, which is characterized as an illusion of the eye due to hyper-realistic views that are very similar to reality, not reality, is very difficult to apply on ceramic surfaces. While it is possible to instantly see the result of the color applied to the surface in painting works, the fact that the pigments applied to the surface in ceramic works subsequently change in the atmosphere of the furnace which makes makes it difficult to apply this technique in ceramic works. The applicability of the technique on ceramic surfaces requires special methods and techniques. In such studies, success is achieved as a result of many trials. It has been observed that some artists process fine details in their production processes to better reflect the texture of the tree, while others apply a similar creation to situations that occur in natural formation. In this process, it is understood that they try to capture random tissues to obtain natural tissues such as kneading, stretching and compressing the mud. It has been observed that some artists have pre-colored the body to achieve a realistic appearance, using clay or grog bodies with paper doped. On the other hand, it was also understood that they interfered with some works with acrylic sizes. Trompe l’oeil ceramic works, which are put forward by imitating nature, are the study of the tree, which is a part of nature, with the soil, which is again a part of nature. Artists explained their thoughts by thinking that clay naturally takes on the characteristics of the soil, observing the tree excites creative expression, because it shows the promise of renewal in birth events, and the inevitability of new life through death and decay in aging processes. Many artists working with the related technique emulated nature with works similar to trees and wood, and based the content of the works on a conceptual basis. In their works, they tried to explain concepts such as growth, aging and death through trees. It has been observed that they dealt with not the green aspect of nature but generally rotting and burning wood pieces, dry branches, and other elements related to the trunk and branches of the tree. It can be said that such works, which are too successful to be distinguished from wood and wooden structures can be viewed by the audience in different venues such as galleries and they invite viewers to nature.

___

Ağluç, L. (2013). Sanat Yaratıcılık Bağlamında İnsan ve Yaratma Güdüsü, Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi/Mediterranean Journal of Humanities, Cilt III / Sayı: 1, 1-14 URL: https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423868593.pdf [Erişim: 03.05. 2021]

Alper Akçay. A. (2015). Resimde Gerçeklik ve Aldatma, Trompe l’oeil ve Fotogerçekçilik, Sanat, Gerçeklik ve Paradoks, Uluslararası Sanat Sempozyumu, 8-9 Ekim 2015, 29-39, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi

Altın, A. (2018). Hiberrealizmin Grafik Tasarım Üzerindeki Etkisi, (Yayımlanmamış Tezli Yüksek Lisans Tezi), Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

Bağcı, Y. (2008). Hı̇perrealı̇zm ve Fotogerçekçı̇lı̇k Bağlamında Chuck Close’un Sanatı (Resı̇m Anasanat Dalı, Resı̇m Programı Yüksek Lisans Eser Metni), Mı̇mar Sı̇nan Güzel Sanatlar Ünı̇versı̇tesı̇ Sosyal Bı̇lı̇mler Enstı̇tüsü, İstanbul

Baudrillard, J. (2011). Simülakrlar ve Simülasyon. (O. Adanır, Çev.) Doğu Batı Yayınları

Bird, M. (2016). Sanatı Değiştiren 100 Fikir. (Ö. Deniz, Çev.) Literatür Yayınları

Capriolus Contemporary Ceramics. Chen, Ching-Liang/Ah Leon, URL: http://www.capriolus.nl/en/content/chen-ching-liang-ah-leon [Erişim: 03.05. 2021]

Ceramic Now, Interview with David D. Gilbaugh, (20 January 2019). Interview by Ileana Surducan, published in Ceramics Now Magazine, Issue 2. URL:https://www.ceramicsnow.org/2013/12/12/interview-david-gilbaugh-the-tectonic-method/ [Erişim: 03.05. 2021]

Çalış, A. (2017). Baudrillard’ın ‘Simülasyon’ ve J. Huizinga’nın ‘Oyun’ Kuramları Üzerinden ‘Matrıx I’ Filminin Değerlendirilmesi, Yeni Medya Elektronik Dergi- eJNM, Ocak, Cilt 1, Sayı 1, 82-92, https://dergipark.org.tr [Erişim: 03.05. 2021]

David D. Gilbaugh Artist’s Statement. URL: https://www.yumpu.com/en/document/read/19109602/david-d-gilbaugh-artists-statement-the-purpose-of-my-art-is- [Erişim: 03.05. 2021]

Demir, H. (2020.) Foto-Realizm’de İnsan-Mekân İlişkisi Bağlamında Saklı Mekânların Paslı Yüzü, (Resim Anasaat Dalı, Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Ankara

Doğan, F. (2019). Hiperrealizmin Seramik Sanatına Yansımaları, (Yayımlanmamış Tezli Yüksek Lisans Tezi), Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya

Elizabeth Delyria. URL:http://edelyria.com/?action=artist Erişim: 03.05. 2021]

Eric Serritella Studio. URL: http://ericserritella.com/eric/news.html, [Erişim: 03.05. 2021]

Geelong Gallery Exhibition Catalogue (2016) Tricking the eye—contemporary trompe l’oeil https://www.geelonggallery.org.au/cms_uploads/docs/tricking-the-eye%E2%80%94contemporary-trompe-l%E2%80%99oeil_screen.pdf [Erişim: 22.04. 2022]

Gültekı̇n, Ö. (2017). Sı̇mülakrlar ve Sı̇mülasyon,

URL:https://www.academia.edu/36248596/S%C4%B0M%C3%9CLAKRLAR_VE_S%C4%B0M%C3%9CLASYON, [Erişim: 03.05. 2021]

Hançerlioğlu, O. (1993). Felsefe Sözlüğü, İstanbul: Remzi Kitabevi

Karagöz, G. (2007). Doğaya Öykünme; Art Nouveau Mı̇marlığı (Yayımlanmamış Tezli Yüksek Lisans Tezi), Gazı̇ Ünı̇versı̇tesı̇ Fen Bı̇lı̇mlerı̇ Enstı̇tüsü, Ankara

Kathy Pallie Art, . URL: https://www.kathypallieart.com/gallery [Erişim: 03.05. 2021]

Kendir, İ. (2020). Hiperrealizmde Trompe l’oeil Tekniği ve Seramik Sanatında Yansımaları, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kastamonu

Leppert, R. (2009). Sanatta Anlamın Görüntüsü İmgelerin Toplumsal İşlevi, (İ. Türkmen, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları

Metaphysical Art Gallery (2015). Chen, Ching-Liang-Introduction, URL:http://www.artmap.com.tw/3-pics-tw/03-07liang1-eng.htm [Erişim: 03.05. 2021]

Ötgün, C. (2008). Sanat Yapıtına Yaklaşım Biçimleri, Gazi Sanat Tasarım Dergisi, Cilt:1 Sayı:2 2008, 159-178, https://dergipark.org.tr, [Erişim: 03.05. 2021]

Sarnıç, K. Ö. (2011). Optı̇k Yanılsama ve Seramı̇k Sanatında Kullanımı- Uygulamaları, (Sanatta Yeterlı̇k Tezı̇) Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Seramik Anasanat Dalı, Eskişehir

Sözen, M. ve Tanyeli, U. (1992). Sanat Kavram ve Terimleri sözlüğü, İstanbul: Remzi Kitabevi

Spencer, J. (2008). Baroque Perspectives: Looking into Samuel Van Hoogstratenís Perspective Box (A thesis Master of Arts), Department of Art History and Communication Studies McGill University, Montreal, Quebec

Tureng. Turkish-English Dictionary. URL: https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/trompe%20l’%C5%93il [Erişim: 22.04. 2022]

Türk Dil Kurumu. (2011). Güncel Türkçe Sözlük, URL: https://sozluk.gov.tr/ [Erişim: 03.05. 2021]

White, Christopher David (2017). URL: https://christopherdavidwhite.com/index.php/en/about [Erişim: 03.05. 2021]

Yüksel, M. (2010). Günümüz Figüratif Heykelinde Gerçeklik Olgusunun Simulakr Gerçekliğiyle Yansıması, Sanat ve Tasarım Dergisi, Cilt 1, Sayı 5, 181-191, https://dergipark.org.tr [Erişim: 03.05. 2021]

Görsel 1. Christopher David White, “If Only I Could Stand On My Own Two Feet” Seramik, akrilik | 69 x 81 x 56 cm. 2018 (CDW Sculpture 2017), URL: https://christopherdavidwhite.com/index.php/en/portfolios/sculpture/11-portfolio/sculpture/182-stand [Erişim: 01.05. 2021]

Görsel 2. Christopher David White, “If Only I Could Stand On My Own Two Feet” Detay (CDW Sculpture, 2017), URL: https://christopherdavidwhite.com/index.php/en/portfolios/sculpture/11-portfolio/sculpture/182-stand [Erişim: 03.05. 2021]

Görsel 3. Christopher David White “Pushing up Daisies”, Seramik, Akrilik, Polimer, 70cm x 81cm x 36 cm, 2016 (CDW Sculpture, 2017) URL: https://christopherdavidwhite.com/index.php/en/portfolios/sculpture/11-portfolio/sculpture/67-pushingdaisies [Erişim: 03.05. 2021]

Görsel 4. Christopher David White “Pushing up Daisies”, Detay (CDW Sculpture, 2017) URL:https://christopherdavidwhite.com/index.php/en/portfolios/sculpture/11-portfolio/sculpture/67-pushingdaisies [Erişim: 03.05. 2021]

Görsel 5. Eric Serritella, “Whisper & Wander”, Elle ve serbest şekillendirme, 1200 ºC, Yükseklik:81.28, Genişlik:142.24, Derinlik 76.20 cm. Stoneware, 2016, Fotoğraf: Jason Dowdle (Sanatçı Arşivinden)

Görsel 6. Eric Serritella, “Flow (Akış)”, Elle ve serbest şekillendirme, 1160 C, h:22.86, w:31.75, d:16,51 cm, Stoneware, 2017, Fotoğraf: Jason Dowdle (Sanatçı Arşivinden)

Görsel 7. Ching Liang Chen, “Horizontal Tree Trunk T-pot”, 48 x 65 cm, Stoneware, 2006 http://www.artmap.com.tw/3-pics-tw/a07-liang/07pic-b027-eng.htm [Erişim: 03.05. 2021]

Görsel 8. David D. Gilbaugh, “Bearded Ghoul”, Heykel Lamba, Serbest Şekillendirme:27.94x53.34 cm 2009 URL: https://www.flickr.com/photos/daviddgilbaugh/4056219594/ [Erişim: 03.05. 2021]

Görsel 9. David D. Gilbaugh “Sycamore Teapot”, 2011, Heykel Çaydanlık, 27.94x20.32 cm. Serbest Şekillendirme, stoneware paper, clay, grog, reduksiyonlu pişirim, URL: https://ar.pinterest.com/pin/399976010638651102/ [Erişim: 03.05. 2021]

Görsel 10. Elizabeth Delyria, “Sentinal”, Döküm ve Elle şekillendirme, 46 cm, 1229.44 C, 2015 (Sanatçı Arşivinden)

Görsel 11: Kathy Pallie, “Birch still Life”, 19x12x13 cm. Elle şekillendirme. Earthenware, Bisküvi pişirimi 1186 0C, Sırlı pişirim 1222 0C, 2014 (Artsy Shark, t,y), URL: https://www.artsyshark.com/2015/07/31/featured-artist-kathy-pallie/ [Erişim: 03.05. 2021]

___

Bibtex @araştırma makalesi { std935472, journal = {Sanat Tarihi Dergisi}, issn = {1300-5707}, eissn = {2636-8064}, address = {}, publisher = {Ege Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {31}, number = {1}, pages = {1 - 21}, doi = {10.29135/std.935472}, title = {Trompe l’oeil Tekniği ile Doğa Estetiğine Öykünen Seramik Ağaçlar}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Seyhan} }
APA Yılmaz, S. (2022). Trompe l’oeil Tekniği ile Doğa Estetiğine Öykünen Seramik Ağaçlar . Sanat Tarihi Dergisi , 31 (1) , 1-21 . DOI: 10.29135/std.935472
MLA Yılmaz, S. "Trompe l’oeil Tekniği ile Doğa Estetiğine Öykünen Seramik Ağaçlar" . Sanat Tarihi Dergisi 31 (2022 ): 1-21 <
Chicago Yılmaz, S. "Trompe l’oeil Tekniği ile Doğa Estetiğine Öykünen Seramik Ağaçlar". Sanat Tarihi Dergisi 31 (2022 ): 1-21
RIS TY - JOUR T1 - Trompe l’oeil Tekniği ile Doğa Estetiğine Öykünen Seramik Ağaçlar AU - Seyhan Yılmaz Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.29135/std.935472 DO - 10.29135/std.935472 T2 - Sanat Tarihi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 21 VL - 31 IS - 1 SN - 1300-5707-2636-8064 M3 - doi: 10.29135/std.935472 UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Sanat Tarihi Dergisi Trompe l’oeil Tekniği ile Doğa Estetiğine Öykünen Seramik Ağaçlar %A Seyhan Yılmaz %T Trompe l’oeil Tekniği ile Doğa Estetiğine Öykünen Seramik Ağaçlar %D 2022 %J Sanat Tarihi Dergisi %P 1300-5707-2636-8064 %V 31 %N 1 %R doi: 10.29135/std.935472 %U 10.29135/std.935472
ISNAD Yılmaz, Seyhan . "Trompe l’oeil Tekniği ile Doğa Estetiğine Öykünen Seramik Ağaçlar". Sanat Tarihi Dergisi 31 / 1 (Temmuz 2022): 1-21 .
AMA Yılmaz S. Trompe l’oeil Tekniği ile Doğa Estetiğine Öykünen Seramik Ağaçlar. STD. 2022; 31(1): 1-21.
Vancouver Yılmaz S. Trompe l’oeil Tekniği ile Doğa Estetiğine Öykünen Seramik Ağaçlar. Sanat Tarihi Dergisi. 2022; 31(1): 1-21.
IEEE S. Yılmaz , "Trompe l’oeil Tekniği ile Doğa Estetiğine Öykünen Seramik Ağaçlar", Sanat Tarihi Dergisi, c. 31, sayı. 1, ss. 1-21, Tem. 2022, doi:10.29135/std.935472