HAYAO MİYAZAKİ’NİN “RÜZGÂRLI VADİ, KOMŞUM TOTORO, RÜZGÂR YÜKSELİYOR” ANİMELERİNDEKİ PEYZAJ UNSURLARININ İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Animasyonlar insanı konu alan, eğlendiren ve düşündüren, yeri geldiğinde hüzünlendiren kareler bütünüdür. İnsana aktarılmak istenen duygu ve düşüncelerin tümü animasyonlar aracılığıyla sağlanabilir. Tüm insanlığı ilgilendiren çevre sorunları, doğa olayları ya da ders alınması gereken farklı konular animasyon yardımıyla 7’den 70’ e herkese anlatılabilmektedir. Animelerde anlatımda kullanılan mekân kavramı için mimarinin birçok dalından faydalanılır. Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemleri içinde yer alan içerik analizi yöntemi kullanılarak anime dünyasında önemli bir isim olan Japon manga ve anime sanatçısı Hayao Miyazaki’ye ait 3 adet Japon animesi seçilmiştir. Çalışma kapsamında, Japon animelerinde ön planda olan peyzaj unsurları irdelenmiş, peyzaj olgusunun animelerde nasıl değerlendirildiğini ve hangi ölçüde olduğunu göstermek amaçlanmıştır. Bu sebeple Hayao Miyazaki’nin “Rüzgârlı Vadi, Komşum Totoro, Rüzgâr Yükseliyor” eserleri seçilmiştir. Çalışmada göstergebilimsel çözümleme yönteminden faydalanılarak filmlerdeki sahneler incelenmiştir. Seçilen filmlerde Miyazaki'nin peyzaj unsurlarını kullanarak evrensel çevre problemlerini çevresel farkındalığı başarılı bir şekilde ele aldığı görülmüştür. Böylece peyzaj mimarisinin farklı bir alanda kullanımı daha gösterilmiştir.

ANIMATIONS AND ANALYSIS AND EVALUATION OF LANDSCAPE ELEMENTS IN HAYAO MIYAZAKI’S “WINDY VALLEY, MY NEIGHBOR TOTORO, WIND RISING” ANIMATIONS

Animations are a set of frames that are about, entertain and make people think, and make people sad when necessary. All of the feelings and thoughts that are desired to be transferred to human beings can be provided through animations. Environmental problems that concern all humanity, natural events or different subjects that need lessons can be explained to everyone from 7 to 70 with the help of animation. Many branches of architecture are used for the concept of space used in narration in animations. In this study, 3 Japanese anime belonging to the Japanese manga and anime artist Hayao Miyazaki, who is an important name in the anime world, were selected using the content analysis method included in qualitative research methods. In the scope of the study, the landscape elements that are at the forefront in Japanese anime were examined, and it was aimed to show how the landscape phenomenon is evaluated in animations and to what extent. For this reason, the works of Hayao Miyazaki "The Windy Valley, My Neighbor Totoro, The Wind Rises" were selected. In the study, the scenes in the movies were examined by using the semiotic analysis method. In the selected films, it has been seen that Miyazaki successfully addressed the universal environmental problems and environmental awareness by using landscape elements. Thus, the use of landscape architecture in a different area has been demonstrated.

Kaynakça

Akören, A.N. (2018). Çizgi Film ve Animasyon Eğitiminde Son Eğilimler. Etkileşim Akademik Dergisi 1 (2), 124-141.

Kamacıoğlu, B. (2017). Çizgi Filmlerin Kültür Aktarımındaki Rolü ve Hayao Miyazaki Çizgi Filmleri. Erişim adresi:http://95.183.203.22/xmlui/bitstream/handle/11363/986/io-00000168-7b13b8f0.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Mumcu, S., Yılmaz, S. (2018). Anime Landscapes As a Tool for Analyzing the Human–Environment Relationship: Hayao Miyazaki Films. Arts, 7 (16), doi:10.3390/ arts7020016.

Nye, J.S. (2005). Soft Power Matters In Asia. The Japan Times. Erişim adresi: http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/1486/soft_power_matters_in_asia.html,

Parlak, İ. (2019). Japon Manga ve Anime Sanatı’nın Cosplay Yansımaları. (Yüksek Lisans Tezi). Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tekstil ve Moda Tasarımı Anabilim Dalı, İstanbul.

Taşar, İ. (2015). Anime Filmlerinde Kent Yorumlamaları. (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Tv ve Sinema Anabilim Dalı, İstanbul.

Kaynak Göster

APA Sağlık, A , Temiz, M , Kasniç, G , Kelkit, A . (2021). HAYAO MİYAZAKİ’NİN “RÜZGÂRLI VADİ, KOMŞUM TOTORO, RÜZGÂR YÜKSELİYOR” ANİMELERİNDEKİ PEYZAJ UNSURLARININ İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ . Sanat Dergisi , (37) , 394-409 . DOI: 10.47571/ataunigsfd.764769