GÖÇ KAVRAMI VE MODERN RESSAMLARIN ÇALIŞMALARINA YANSIMASI (ÖRNEK OLAY: 20. YÜZYILDA ORTA DOĞU’DAN SEÇİLMİŞ RESSAMLAR )

Göç kavramı ele alındığında, bu terim yalnızca coğrafik anlamıyla sınırlandırılmamalı, alegori, metafor veya mecaz olarak anlaşılmalıdır. Bir anlamda insanoğlu, doğumundan itibâren ölümüne kadar sürecek olan göç sürecine katılan ve bunu yaşayan bir varlıktır. Bu esnâda göç kavramını en iyi şekilde belirleyen sanatçılardır. Heykeltıraşlar ve ressamlar bu konuyla daha çok ilgilenir. Resim sanatında da her eser kendisine özgü bir form, biçim, düzen ve renk halini gösterir ve bu yöntemsel duruş, bir müzik biçimi gibi insanların tarih, kimlik ve kültürünü birbirine bağlamıştır. Göç teması ve kavramı farklı tarihsel dönemlerin özelikle modern dönemde görsel sanatlarda ve resim sanatında görülmüştür; ancak bu kavram modern ressamların çalışmalarına farklı şekilde yansımıştır. Bu ressam sanatçılarının çoğu, görsel ve tarihsel belleğe atıf yaparak, geçmiş ve şimdiki görsel kimliği görselleştirmeye çalışmışlardır. Özel renkler ve formların kullanılması ile ressam, yeni mekânda ruhsal ve zihinsel statüsünü göstermeye çalışır. Göçmen ressamların çalışmalarının çoğunda eski ve yeni kimliğine meydan okunur. Bu makalede Orta Doğu Göçmen Ressamların eserlerinden 6 adeti incelemeye alınmıştır.

THE CONCEPT OF MIGRATION AND ITS REFLECTION ON THE WORKS OF MODERN PAINTERS (CASE STUDY: SELECTED PAINTERS FROM THE MIDDLE EAST IN THE 20. CENTURY)

Considering the concept of migration, this term should not be limited to geographic meaning only, it should be understood as allegory and metaphor. In a sense, human beings, from birth is a living entity that participates in the migration process that will last until death. Sculptors and painters are more concerned with this. In painting art, each work shows its own form, order and color, and this methodological stance connects people's history, identity and culture, like a form of music. The theme and concept of migration has been seen in the visual arts of different historical periods, but this concept has been reflected differently in the works of modern and postmodern painters. Many of these artists tried to visualize the past and present visual identity by referring to visual and historical memory. With the use of special colors and forms, the painter tries to show his spiritual and mental status in the new space. In most of the work of immigrant painters, his/her new and old identity was challenged. In this paper, 6 works of Middle Eastern immigrant painters were selected to analyzed.

Kaynakça

Arisoy, D. ; Altınkurt L. (2012). Türk Resminde Kent. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi. (Sayı: 33). 1-33.

Azzam, S. Ş. ; Kevork M. (2016). Art 21 Magazine. http://magazine. art21.org /2016/01/21/ confronting- crisis-an-interview-with-syrian-artists-tammam-azzam-sara-shamma-kevork-mourad/#.WK14g2_yjIU 21 Ocak 2016. (Erişim tarihi: 15.08.2018).

Azimi, N. (2013). kentsel Sistemi ve kentleşme Taramasi. Meşhed: Neka Yayınları.

Bayraklı, C. (2007). Dış Göçün Sosyo- Ekonomik Etkileri: Görece Göçmen Konutları’nda (İzmir) Yaşayan Bulgaristan Göçmenleri Örneğ. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Adnan Menderes Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İzmir.

Cankoç D.; ALTINTAŞ, O. (2016). Bedri Rahmi Eyüboğlu- Neşet Günal- Nuri İyem- Mehmet Pesen- Nedret Sekban Eserlerinin Yapı Kategorileri Bakımından İncelenmesi, İdil, Cilt 5, Sayı 23, 831-863.

Dehkhoda, A. (1960). Sözlük. Tahran Üniversitesi Yayınları: Tahran.

Durant, W. (1996). Doğu, Uygarlığın Beşiği ,birinci kitap. (Çev. Amir Hussaine Aryanpor, Fatholla Mojtabay,Hoşange Pirnazar). Tahran: Elmi ve Farhangi Yayınları.

Gürel, S. (2002), 21. Yüzyıl Karşısında kent ve İnsan, İstanbul: Bağlam Yayıncılık.

İsfahanı, R. (1995), El Müfredat Fi Gharib el Kuran, (Çev. Golamreza Khosravi), Tahran: Morteza Yayıncılık.

Javadi Amoli, A. (2005). Al-Mizan Yorumo, Kum: Asra Yayıncılık.

Kiani, M. (2014).Şakayık Aşkıyla Göç: Kaşkaylarda Sanat, (Çev. Mürsel Öztürk), Ankara: Atatürk Merkezi Yayınları.

Marshal, G. (2005), Sosyoloji Sözlüğü, İkinci Basım, Ankara: Bilim ve sanat Yayınları.

Nussbaum C.; Cohen J. (2002), For Love of Country?, Boston: Beacon Press.

Öner, F. K. (2016), Göç Üzerine Yazın ve Kültür İncelemeleri. Ali Tilbe ve Sonel Bosnalı (Ed.), Çağdaş Türk Sanatında Göç Teması: Ramiz Aydın Örneği içinde 41-54.

Çalışkan, S. (2018). Çağdaş Sanat Eserlerine Göç Olgusu Perspektifiyle Bir Bakış, İdil, cilt7, Sayı 41, 39-45. Zanjanı, H. (2013). Göç, Tahran: Semt Yayınları.

Kaynak Göster

APA Mardani, A , Rahmanı, A . (2021). GÖÇ KAVRAMI VE MODERN RESSAMLARIN ÇALIŞMALARINA YANSIMASI (ÖRNEK OLAY: 20. YÜZYILDA ORTA DOĞU’DAN SEÇİLMİŞ RESSAMLAR ) . Sanat Dergisi , (37) , 175-188 . DOI: 10.47571/ataunigsfd.768189