Dağılım Sözcüğünün Etimolojisi Üzerine İnceleme

Türkler, tarih boyunca çeşitli sebeplerle göç etmek durumunda kalmışlardır. Savaşlar, otlak arayışı, doğal kaynakların tüketimi gibi çeşitli dış faktörler nedeniyle genellikle batıya ve kuzeye göç etmişlerdir. Bu nedenle dilimize çeşitli söz ve söz gruplarının eklendiğini görmekteyiz. Söz yapım yolları araştırılırken modern inceleme uygulamaları geliştirilmiştir. Bu uygulamalar içerisinde en çok ödünçleme ve ekleme yolu ile söz yapımı kullanılmıştır. Bu çalışmada ele aldığımız sözcük üzerinde tahlilde bulunmuş bilim insanlarının görüşlerini derledik. Ardından üzerine gelen eklerin neler olduğunu inceledik ve en sonunda çıkarımlarda bulunarak kendi görüşümüzü belirttik.Biz bu çalışmada dağılım sözcüğünün morfolojisini, sıklığını ve Türk Lehçeleri içerisindeki yerini inceleyeceğiz.

The Study on the etimology of the word Dağılım

Turks, who had to migrate verious reasons throughout history. They migrated east and west due to wars, natural sources consume. For this reason we see add to varios word and word group to the Turkish Language. While coinage ways are surveyed, modern search has developed a mothod. This method composed wthin mostly borrowing and affiliation. We have composed in study which thise vocable about doing analysis scholars. Then we studied that adjunct adds on this vocable. Finally by making an inference we explained our remark. We will reasearch “dağılım” vocable of morphology and this word’s frequency, about articles with Turksh Dialect among place.

___

 • Akar, Ali.(2018). Türk Dili Tarihi. İstanbul. Ötüken Neşriyat
 • Aksan, Doğan.(2006). Anlambilim Konuları ve Türkçenin Anlambilimi. Ankara. Engin
 • Clauson, S. Gerard.(1972). An Etymological Dictionary of Pre- Thirteenth- Century Turkish. London. Oxdord Unıversıty Press.
 • Ercilasun, B. Ahmet.(2017). Türk Dili Tarihi (Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla). Ankara. Akçağ Yayınları.
 • Ercilasun, B. Ahmet.(1991). Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlü. Ankara. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • Ergin, Muharrem.(2004). Türk Dil Bilgisi (Edebiyat ve eğitim Fakğltelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri İçin). İstanbul, Bayrak Yayınları.
 • Gülensoy, Tuncer.(2007). Türkiye Türkçesindeki TürkçeYayın Evi Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözcüğü (A-N). Ankara. TDK Yayınları.
 • Gülsevin, Gürer.(2017). Eski Anadolu Türkçesinde Ekler. Ankara. TDK Yayınları
 • Karaağaç, Günay.(2015). Dilbilgisi ve Anlam Bilgisi Çözümlemeleri. Ankara. Akçağ Yayınları
 • Kumanlı, M. Samet.(2021). Türkçe Sözlük’te İngilizceden Alıntı Sözlükbirimlerinin Tanım Görünümleri. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi. (24) 158-173
 • Memiş, M. Raşit.(2019). Morfolojik Farkındalık ve Morfolojik Farkındalık Eğitimi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Dergisi. Sayı: 8/3 1355-1368
 • Tieztze, Anderas.(2016) Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lügati. Ankara. Türkiye Bilimler Akademisi.
 • Türk Dil Kurumu.(2011). Türkçe Sözlük. Ankara. TDK Yayınları.
 • Uzun, N. E.(2006). Biçimbilim: Temel Kavramlar. İstanbul. Papatya Yayıncılık
 • https://www.nisanyansozluk.com/ erişim tarihi(28/02/2022)