Lohusaların Doğum Şekline Göre Doğum Sonu Fonksiyonel Durumlarının Karşılaştırılması

Öz Amaç: Bu araştırma lohusaların doğum şekline göre doğum sonu fonksiyonel durumlarını karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Araştırma 25.12.2019 – 01.11.2020 tarihleri arasında Erzurum ilindeki Aile Sağlığı Merkezlerine başvuran, 394 lohusa ile tamamlanmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında, Lohusa Tanıtıcı Formu ve ʺBarkin Annelik Fonksiyon Ölçeğiʺ (BAFÖ) kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmada normal doğum yapan lohusa oranının %52.8, sezaryenle doğum yapan lohusa oranının %47.2 olduğu belirlenmiştir. Normal doğum yapan lohusaların BAFÖ toplam puan ortalaması 71.20±10.48, sezaryen doğum yapanların 70.33±13.42 olarak saptanmıştır. Lohusaların doğum şekli ile BAFÖ puan ortalamaları karşılaştırıldığında, lohusaların doğum şekilleri ile ölçek alt boyut ve toplam puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptanmıştır (p=0.47). Tanıtıcı özellikler ile BAFÖ puan ortalamaları karşılaştırıldığında ise yaş, eğitim, çalışma durumu, ekonomik durum, aile tipi, eş eğitim, bebeğin beslenme şekli, bebek bakımı ve ev işlerinde destek almanın fonksiyonel durumu olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. Ayrıca evlilik süresi, postpartum hafta ve gebelik sayısı ile BAFÖ alt boyut puan ortalamaları arasında negatif yönlü ilişki saptanmıştır. Sonuç: Bu çalışmada lohusaların doğum şekli doğum sonu fonksiyonel durumu etkilememiştir.

Comparison of Postpartum Functional Status of the Postpartum Women According to Delivery Mode

Objective: The aim of the study was to compare postpartum functional status of postpartum women of delivery mode. Material and Methods: The study was completed with 394 postpartum women from the Family Health Centers in Erzurum Province between 25.12.2019 and 01.11.2020. The Postpartum Woman Information Form and "Barkin Index of Maternal Functioning" (BIMF) were used to collect the data. Results: In the study, it was determined that the rate of the puerperant who gave birth was 52.8% and the rate to the puerperant who gave birth by cesarean section was 47.2%. The BIMF total mean score was 71.20±10.48 in postpartum women who had vaginal delivery and 70.33±13.42 in postpartum women who had cesarean section. When BIMF mean scores and delivery method of the participants were compared, it was determined that the difference between the delivery method and scale subscale and total mean scores of the postpartum women was not statistically significant (p=0.47). When the descriptive characteristics and BIMF mean scores were compared, age, educational status, working status, economic income, family type, spouse's education, infant's diet, infant care, and the status of receiving support for household chores positively affected women’s functional status. In addition, a negative correlation was found between the duration of marriage, postpartum week and gravidity and BIMF subscale mean scores. Conclusion: In this study, the delivery method did not affect the postpartum functional status of the postpartum women.

___

1. Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Sistem Ofset Matbaacılık, Ankara, 2016.

2. Cunningham F. Willams Obstetrik. Çeviri: Yavuz Ceylan GY, Halil A, Ahmet G, Ali G. Nobel Tıp Kitabevi, Ankara,2010.

3. Beydağ KD. Doğum Sonu Dönemde Anneliğe Uyum ve Hemşirenin Rolü. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 2007, 6: 479-484.

4. Meleis AI. Transitions Theory: Middle Range andSsituation Specific Theories in NursingRresearch and Practice. Springer Publishing Company, 2010.

5 Aksakallı M, Çapık A, Ejder AS, Pasinlioğlu T, Bayram S. Lohusaların Destek Ihtiyaçlarının Ve Doğum Sonu Dönemde Alınan Destek Düzeylerinin Belirlenmesi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2012, 3: 129-135.

6. Bingöl TY, Tel H. Postpartum Dönemdeki Kadınlarda Algılanan Sosyal Destek ve Depresyon Düzeyleri ile Etkileyen Faktörler. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2007, 10: 1-6.

7. Ozkan S, Umran S. The Study of Validity and Reliability of Inventory of Functional Status After Childbirth. TAF preventive medicine bulletin, 2007, 6.

8. Fawcett J, Tulman L, Myers ST. Development of the İnventory of Functional Status After Childbirth. Journal of Nurse-Midwifery, 1988, 33: 252-260.

9. Barkin JL. The Development and Testing of the Barkin Index of Maternal Functioning. University of Pittsburgh, 2009.

10. Apay Ejder S, Pasinlioğlu T. Sectional Study: the İnvertigation of Functional Situations of the Women After the Labor. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 2009, 1: 20-29.

11. Şanlı Y, Öncel S. Kadınların Doğum Sonrası Fonksiyonel Durumları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Journal of Turkish Society of Obstetrics & Gynecology, 2014, 11.

12. Beji N, Coşkun A, Yıldırım G. Doğum Olayının Fonksiyonel Durum Üzerine Etkisi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 2003: 22-29.

13. Aydın R, Kukulu K. Adaptation of the Barkin Scale of Maternal Functioning and Examination of the Psychometric Properties. Health Care for Women İnternational, 2018, 39: 50-64.

14. Barkin JL, Wisner KL, Bromberger JT, Beach SR, Terry MA, Wisniewski SR. Development of the Barkin İndex of Maternal Functioning. Journal of Women's Health, 2010, 19: 2239-2246.

15. Özkan S, Göral TS, Kayhan Ö, Serçekuş AP, Sevil Ü. Functional Status of Women and Their Partners After Childbirth. 2018.

16. Oruç M. Doğum Sonu Dönemde Kadınların Annelik Fonksiyonu Ile Maternal Bağlanma Ilişkisinin Incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı, Antalya, 2018.

17. Tulman L, Fawcett J. Factors Influencing Recovery from Childbirth. Parental Leave and Childcare: Setting a Research and Policy Agenda, 1991: 294-304.

18.Şeker, S. Doğuma Hazırlık Sınıflarının Annenin Doğum Sonu Fonksiyonel Durumuna ve Bebeğini Algılamasına Etkisi. Hemşirelik Programı Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir,2006.

19. McVeigh CA. Investigating The Relationship Between Satisfaction with Social Support and Functional Status After Childbirth. MCN: The American Journal of Maternal/Child Nursing, 2000, 25: 25-30.

20. Aydınkal B. Primiparların Annelik Fonksiyonlarının Emzirme Öz-Yeterlilik ve Maternal Bağlanmalarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,. Ebelik Ana Bilim Dalı. Sivas: 2020.

21. Barkin JL, Bloch JR, Hawkins KC, Thomas TS. Barriers to Optimal Social Support in the Postpartum Period. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 2014, 43: 445-454.

22. Pınar G, Doğan N, Algier L, Necibe K, Çakmak F. Annelerin Doğum Sonu Konforunu Etkileyen Faktörler.. Dicle Tıp Dergisi, 2009, 36: 184-190.

23. Gürkan ÖC, Ekşi Z. Effects of Antenatal Education Program on Postpartum Functional Status and Depression. Clin Exp Neurol, 2017, 7: 133-138.

___

Bibtex @araştırma makalesi { smj900305, journal = {Sakarya Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-409X}, address = {}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {11}, pages = {781 - 793}, doi = {10.31832/smj.900305}, title = {Lohusaların Doğum Şekline Göre Doğum Sonu Fonksiyonel Durumlarının Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {Karataş, Pınar and Ejder Apay, Serap} }
APA Karataş, P. & Ejder Apay, S. (2021). Lohusaların Doğum Şekline Göre Doğum Sonu Fonksiyonel Durumlarının Karşılaştırılması . Sakarya Tıp Dergisi , 11 (4) , 781-793 . DOI: 10.31832/smj.900305
MLA Karataş, P. , Ejder Apay, S. "Lohusaların Doğum Şekline Göre Doğum Sonu Fonksiyonel Durumlarının Karşılaştırılması" . Sakarya Tıp Dergisi 11 (2021 ): 781-793 <
Chicago Karataş, P. , Ejder Apay, S. "Lohusaların Doğum Şekline Göre Doğum Sonu Fonksiyonel Durumlarının Karşılaştırılması". Sakarya Tıp Dergisi 11 (2021 ): 781-793
RIS TY - JOUR T1 - Lohusaların Doğum Şekline Göre Doğum Sonu Fonksiyonel Durumlarının Karşılaştırılması AU - Pınar Karataş , Serap Ejder Apay Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.31832/smj.900305 DO - 10.31832/smj.900305 T2 - Sakarya Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 781 EP - 793 VL - 11 IS - 4 SN - -2146-409X M3 - doi: 10.31832/smj.900305 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Sakarya Tıp Dergisi Lohusaların Doğum Şekline Göre Doğum Sonu Fonksiyonel Durumlarının Karşılaştırılması %A Pınar Karataş , Serap Ejder Apay %T Lohusaların Doğum Şekline Göre Doğum Sonu Fonksiyonel Durumlarının Karşılaştırılması %D 2021 %J Sakarya Tıp Dergisi %P -2146-409X %V 11 %N 4 %R doi: 10.31832/smj.900305 %U 10.31832/smj.900305
ISNAD Karataş, Pınar , Ejder Apay, Serap . "Lohusaların Doğum Şekline Göre Doğum Sonu Fonksiyonel Durumlarının Karşılaştırılması". Sakarya Tıp Dergisi 11 / 4 (Aralık 2021): 781-793 .
AMA Karataş P. , Ejder Apay S. Lohusaların Doğum Şekline Göre Doğum Sonu Fonksiyonel Durumlarının Karşılaştırılması. Sakarya Tıp Dergisi. 2021; 11(4): 781-793.
Vancouver Karataş P. , Ejder Apay S. Lohusaların Doğum Şekline Göre Doğum Sonu Fonksiyonel Durumlarının Karşılaştırılması. Sakarya Tıp Dergisi. 2021; 11(4): 781-793.
IEEE P. Karataş ve S. Ejder Apay , "Lohusaların Doğum Şekline Göre Doğum Sonu Fonksiyonel Durumlarının Karşılaştırılması", Sakarya Tıp Dergisi, c. 11, sayı. 4, ss. 781-793, Ara. 2021, doi:10.31832/smj.900305
Sakarya Tıp Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Sakarya Üniversitesi

20.4b8.2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Kullanılan Farklı Greft Tiplerinin Revizyon Timpanoplasti Sonuçlarına Etkisi

Doğan ÇAKAN

Yalın Üretim Sistemlerinin Hasta Antimikrobiyal Duyarlılık Testlerine Uygulanması

Burak KÜÇÜK, Gökhan ARICAN, Hacer ARIKAN, Murat ARAL

COVID-19 Tanısı Alan Çocukların İmmüno-Hematolojik Açıdan Değerlendirilmesi

Mehmet Fatih ORHAN, Öner ÖZDEMİR

Pulmoner Arteryel Hipertansiyonda Sağ Ventrikül Kardiyak Atım Gücünün Mortalite Belirteci Olarak Değerlendirilmesi

Sena SERT, Lale dinç ASARCIKLI, Aycan ESEN, Altuğ ÖSKEN, Barış ŞİMŞEK, Aysel YAĞMUR, Barış GÜNGÖR, Özlem YILDIRIMTÜRK

Evli Kadınların Aile Planlaması Tutum Ve Niyetleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Sibel EJDER TEKGÜNDÜZ, Elif Yağmur GÜR, Serap EJDER APAY

İmmunoglobulin A Vasküliti Referans Merkez Deneyimi: MEFV Gen Mutasyonunun Klinik Spektruma Etkisi

Zahide EKİCİ TEKİN, Elif ÇELİKEL, Fatma AYDIN, Tuba KURT, Nilüfer TEKGÖZ, Müge SEZER, Cüneyt KARAGÖL, Serkan COŞKUN, Melike KAPLAN, Nimet ÖNER, Merve Cansu POLAT, Banu ACAR

Hashimoto Tiroiditi ile COVID-19 Enfeksiyonu Gidişatı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Hasret CENGİZ, Taner DEMİRCİ, Ceyhun VARIM

Düzce’de Hava Kirliliğinin Mortalite Üzerine Etkisi

Atilla Senih MAYDA, Derya KARKAÇ

Gebelik sırasında tespit edilen adneksial kitleler: Bir üçüncü basamak merkezin deneyimi

Esra KELES, Uğur Kemal ÖZTÜRK, Burak GİRAY, Serkan AKIŞ, Şefik ÖZYÜREK, Canan KABACA, Murat APİ

Total Diz Replasmanı Olacak Hastada Kombine Spinal Epidural Anestezi ile Oluşan Pnömosefali: Olgu Sunumu

Fatih ŞAHİN, Alkan KİBAR