Evli Kadınların Aile Planlaması Tutum Ve Niyetleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Amaç: Bu çalışma kadınların aile planlamasına ilişkin tutumları ve niyetleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Kesitsel ve tanımlayıcı nitelikte yapılan araştırma Ekim-Aralık 2020 tarihleri arasında Kars Harakani Devlet Hastanesi’nde kadın doğum polikliniklerine başvuran kadınlar üzerinde yapılmıştır. Araştırmada örneklem seçimine gidilmeden araştırmaya katılmaya gönüllü olan tüm kadınlar araştırma kapsamına alınmıştır. Verilerin toplanmasında tanıtıcı bilgi formu, Aile Planlaması Tutum Ölçeği ve Aile Planlaması Niyet Ölçeği kullanılmıştır. Veriler kadınlara poliklinik hizmetleri sonrası anketörler tarafından yüz yüze görüşme tekniği ile hastanedeki boş bir odada toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, Pearson korelasyon kullanılmıştır. Bulgular: Kadınlar Aile Planlaması Tutum Ölçeğinden 113.93±19.90, Kontraseptif Niyet Ölçeğinden 5.08±2.25 puan ortalamasına sahiptirler. Aile Planlaması Yöntemlerine İlişkin Tutum ile Kontraseptif Niyet Ölçeği toplam puan ortalaması arasında zayıf düzeyde istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Kadınların aile planlamasına yönelik tutumlarının orta düzeyde, kontraseptif yöntem kullanma niyetlerinin düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca kadınların aile planlamasına yönelik olumlu tutumları arttıkça, kontraseptif yöntem kullanma niyetlerinin de arttığı saptanmıştır
Anahtar Kelimeler:

aile planlaması, tutum, niyet

Kaynakça

1. Memmel L, Gilliam M. Kontrasepsiyon. Ayhan A. Taşkıran Ç. Dursun P, çeviri editörleri. Danforth’s Obstetrik ve Jinekoloji.10. Baskı. Güneş Tıp Kitabevleri, 2010: 567-585.

1. Memmel L, Gilliam M. Kontrasepsiyon. Ayhan A. Taşkıran Ç. Dursun P, çeviri editörleri. Danforth’s Obstetrik ve Jinekoloji.10. Baskı. Güneş Tıp Kitabevleri, 2010: 567-585.

2. Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi, T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, 2005

2. Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi, T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, 2005

3. World Family Planning Report 2017. https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/files/documents/2020/Jan/un_2017_worldfamilyplanning_highlights.pdf Erişim Tarihi: 08.12.2020

3. World Family Planning Report 2017. https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/files/documents/2020/Jan/un_2017_worldfamilyplanning_highlights.pdf Erişim Tarihi: 08.12.2020

4. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırma Raporu 2018. http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2018/rapor/TNSA2018_ana_Rapor.pdf Erişim Tarihi: 10.12.2020

4. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırma Raporu 2018. http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2018/rapor/TNSA2018_ana_Rapor.pdf Erişim Tarihi: 10.12.2020

5. Örsal Ö, Kubilay G. Aile planlaması tutum ölçeği geliştirilmesi. İstanbul Üniversitesi Florence Ninhtingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2007;15(60):155-164.

5. Örsal Ö, Kubilay G. Aile planlaması tutum ölçeği geliştirilmesi. İstanbul Üniversitesi Florence Ninhtingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2007;15(60):155-164.

6. Onwuzunrike BK, Uzochukwu BSC. Knowledge, attitude and practice of amongst women in a high density low-income urban of Enugu, Nigeria. African Journal Reproductive Health 2001;5(2):83-89

6. Onwuzunrike BK, Uzochukwu BSC. Knowledge, attitude and practice of amongst women in a high density low-income urban of Enugu, Nigeria. African Journal Reproductive Health 2001;5(2):83-89

7. Ayaz S, Efe Ç. Family planning attitudes of women and affecting factors. Journal of The Turkish- German Gynecological Association 2009;10(3):137-141.

7. Ayaz S, Efe Ç. Family planning attitudes of women and affecting factors. Journal of The Turkish- German Gynecological Association 2009;10(3):137-141.

8. Apay E, Nazik E, Özdemir F, Pasinlioglu T. Kadınların aile planlamasına ilişkin tutumlarının belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Saglık Bilimleri Dergisi 2010; 13(3):39-45.

8. Apay E, Nazik E, Özdemir F, Pasinlioglu T. Kadınların aile planlamasına ilişkin tutumlarının belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Saglık Bilimleri Dergisi 2010; 13(3):39-45.

9. Öner O. Evli Kadınların Doğurganlığa ve Aile Planlamasına Yönelik Tutumları ile Kontraseptif Yöntem Kullanma Niyetleri Arasındaki İlişkinin ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum Kadın Sağlığı ve Hemşireliği Anabilim Dalı, Erzurum.2019

9. Öner O. Evli Kadınların Doğurganlığa ve Aile Planlamasına Yönelik Tutumları ile Kontraseptif Yöntem Kullanma Niyetleri Arasındaki İlişkinin ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum Kadın Sağlığı ve Hemşireliği Anabilim Dalı, Erzurum.2019

10. Tezel A, Gönenç İM, Akgün Ş, Öztaş KD, Altuntaş YT. Kadınların aile planlamasına yönelik tutumları ve etkileyen faktörler, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2015, 18(3): 181-188.

10. Tezel A, Gönenç İM, Akgün Ş, Öztaş KD, Altuntaş YT. Kadınların aile planlamasına yönelik tutumları ve etkileyen faktörler, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2015, 18(3): 181-188.

11. Özbay F. Kadının statüsü ve doğurganlık. Arat N, editör. Türkiye'de Kadın Olgusu. İstanbul: Say Yayınları; 1992. s:147-165.

11. Özbay F. Kadının statüsü ve doğurganlık. Arat N, editör. Türkiye'de Kadın Olgusu. İstanbul: Say Yayınları; 1992. s:147-165.

12. Hortaçsu N. En Güzel Psikoloji Sosyal Psikoloji, 1. Baskı. Ankara: İmge Kitabevi; 2012. s: 295-303.

12. Hortaçsu N. En Güzel Psikoloji Sosyal Psikoloji, 1. Baskı. Ankara: İmge Kitabevi; 2012. s: 295-303.

13. Bennett TRR, Rocca CH. Development of a brief questionnaire to assess contraceptive intent. Education and Counseling, 2015; 98:1425-1430.

13. Bennett TRR, Rocca CH. Development of a brief questionnaire to assess contraceptive intent. Education and Counseling, 2015; 98:1425-1430.

14. Lee J, Carvallo M, Lee T. Psychometric properties of a measure assessing attitudes and norms as determinants of ıntention to use oral contraceptives. Asian Nursing Research, 2015,9:138-145.

14. Lee J, Carvallo M, Lee T. Psychometric properties of a measure assessing attitudes and norms as determinants of ıntention to use oral contraceptives. Asian Nursing Research, 2015,9:138-145.

15. Wang RH, Hsu MT, Wang HH. Potential factors associated with contraceptive ıntention among adolescent males in Taiwan. Kaohsiung Journal Medical Sciences, 2004, 20:115–123.

15. Wang RH, Hsu MT, Wang HH. Potential factors associated with contraceptive ıntention among adolescent males in Taiwan. Kaohsiung Journal Medical Sciences, 2004, 20:115–123.

16. Saygılı P. Aile planlaması hizmetlerinde hemşirenin rolü. Turkiye Klinikleri J Surg Med Sci. 2006;2(13):37-44.

16. Saygılı P. Aile planlaması hizmetlerinde hemşirenin rolü. Turkiye Klinikleri J Surg Med Sci. 2006;2(13):37-44.

17. Çetişli Egelioğlu N, Kahveci M, Işık S, Hacılar A. Kadınların postpartum kontraseptif tercihleri ve tutumları. JAREN 2020;6(1):67-72.

17. Çetişli Egelioğlu N, Kahveci M, Işık S, Hacılar A. Kadınların postpartum kontraseptif tercihleri ve tutumları. JAREN 2020;6(1):67-72.

18. Suid NR. Kontraseptif Niyet Ölçeği’nin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilimdalı. Yüksek Lisans Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi, 2016.

18. Suid NR. Kontraseptif Niyet Ölçeği’nin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilimdalı. Yüksek Lisans Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi, 2016.

19. Gözükara F, Kabalcıoğlu F, Ersin F. Şanlıurfa ilinde kadınların aile planlamasına ilişkin tutumlarının belirlenmesi, Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi Dergisi, 2015, 1(12): 9-1

19. Gözükara F, Kabalcıoğlu F, Ersin F. Şanlıurfa ilinde kadınların aile planlamasına ilişkin tutumlarının belirlenmesi, Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi Dergisi, 2015, 1(12): 9-1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { smj854295, journal = {Sakarya Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-409X}, address = {}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {11}, pages = {743 - 750}, doi = {10.31832/smj.854295}, title = {Evli Kadınların Aile Planlaması Tutum Ve Niyetleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Ejder Tekgündüz, Sibel and Gür, Elif Yağmur and Ejder Apay, Serap} }
APA Ejder Tekgündüz, S. , Gür, E. Y. & Ejder Apay, S. (2021). Evli Kadınların Aile Planlaması Tutum Ve Niyetleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi . Sakarya Tıp Dergisi , 11 (4) , 743-750 . DOI: 10.31832/smj.854295
MLA Ejder Tekgündüz, S. , Gür, E. Y. , Ejder Apay, S. "Evli Kadınların Aile Planlaması Tutum Ve Niyetleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi" . Sakarya Tıp Dergisi 11 (2021 ): 743-750 <
Chicago Ejder Tekgündüz, S. , Gür, E. Y. , Ejder Apay, S. "Evli Kadınların Aile Planlaması Tutum Ve Niyetleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi". Sakarya Tıp Dergisi 11 (2021 ): 743-750
RIS TY - JOUR T1 - Evli Kadınların Aile Planlaması Tutum Ve Niyetleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi AU - Sibel Ejder Tekgündüz , Elif Yağmur Gür , Serap Ejder Apay Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.31832/smj.854295 DO - 10.31832/smj.854295 T2 - Sakarya Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 743 EP - 750 VL - 11 IS - 4 SN - -2146-409X M3 - doi: 10.31832/smj.854295 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Sakarya Tıp Dergisi Evli Kadınların Aile Planlaması Tutum Ve Niyetleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi %A Sibel Ejder Tekgündüz , Elif Yağmur Gür , Serap Ejder Apay %T Evli Kadınların Aile Planlaması Tutum Ve Niyetleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi %D 2021 %J Sakarya Tıp Dergisi %P -2146-409X %V 11 %N 4 %R doi: 10.31832/smj.854295 %U 10.31832/smj.854295
ISNAD Ejder Tekgündüz, Sibel , Gür, Elif Yağmur , Ejder Apay, Serap . "Evli Kadınların Aile Planlaması Tutum Ve Niyetleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi". Sakarya Tıp Dergisi 11 / 4 (Aralık 2021): 743-750 .
AMA Ejder Tekgündüz S. , Gür E. Y. , Ejder Apay S. Evli Kadınların Aile Planlaması Tutum Ve Niyetleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Sakarya Tıp Dergisi. 2021; 11(4): 743-750.
Vancouver Ejder Tekgündüz S. , Gür E. Y. , Ejder Apay S. Evli Kadınların Aile Planlaması Tutum Ve Niyetleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Sakarya Tıp Dergisi. 2021; 11(4): 743-750.
IEEE S. Ejder Tekgündüz , E. Y. Gür ve S. Ejder Apay , "Evli Kadınların Aile Planlaması Tutum Ve Niyetleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi", Sakarya Tıp Dergisi, c. 11, sayı. 4, ss. 743-750, Ara. 2021, doi:10.31832/smj.854295