Bir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM)’de Hasta Memnuniyeti

Sağlık hizmet kalitesinin değerlendirilmesinde önemli bir gösterge olan hasta memnuniyeti sağlık alanındaki ihtiyaçların tespiti ve giderilebilmesi için de bir yol göstericidir. Hasta memnuniyetinin ölçülmesi sağlık kurumlarının iyileşmeye açık alanların belirlenmesi için oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı bir ADSM’de mesai içi ve mesai dışı polikliniklerde tanı ve tedavi hizmeti alan hastaların memnuniyet düzeylerini belirlemektir.Çalışma Amasya ADSM’de 09.01.2017- 09.02.2017 tarihleri arasında yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini rastgele seçilen ve çalışmaya katılmayı kabul eden 58 mesai içi, 41 mesai dışı hizmet alan hasta oluşturmuştur.  Araştırmanın verileri Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığının Standart ADSM Hasta Memnuniyet anketi kullanılarak toplanmıştır. Hastaların %46,2’si kadın, %53,8’i erkektir. İki grup arasında sosyo-demografik açıdan fark yoktur(p>0.05). Araştırmamızda memnuniyet düzeyi ortalama %90,3 olarak tespit edilmiştir ve her iki grupta da yüksek bulunmuştur (mesai içi %84,7, mesai dışı %95,9). Hastaların %89,7’sinin ağız ve diş sağlığı merkezini iyi buldukları tespit edilmiştir(mesai içi %79,3,  mesai dışı %100). Çalışmamızda mesai dışı hizmet alan hastaların memnuniyet düzeyleri mesai içi hizmet alan hastalara göre daha yüksek bulunmuştur.

___

 • Türk Dil Kurumu(TDK)(2017). Memnuniyet Tanımı, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5881c1e54ac806.21966488. Erişim: 13 Şubat 2017.
 • Apay, SE., Arslan, S.(2009). Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastaların Tatmin Olma Düzeyleri. TAF Preventive Medicine Bulletin, 8(3):239-244.
 • Ahmad, I., Nawaz, A., Khan, S., Khan, H., Rashid, MA., Khan, MH.(2011). Predictors of Patient Satisfaction. Gomal Journal of Medical Sciences, 9(2): 183-188.
 • Berkowitz, B. (2016). The Patient Experience and Patient Satisfaction: Measurement of a Complex Dynamic. OJIN,The Online Journal of Issues in Nursing(http://nursingworld.org), 21(1). 1.
 • Varinli, İ., Çakır, A.(2004). Hizmet Kalitesi Değer, Hasta Tatmini ve Davranışsal Niyetler Arasındaki İlişki Kayseri’de Poliklinik Hastalarına Yönelik Bir Araştırma. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,17: 33-52.
 • Özen, Ü.,Çam, H.,Yalçın Aslay, F.(2011).Kalite Boyutları ve Sağlık Hizmeti Unsurları Açısından Hasta Memnuniyetine Bir Bakış: Gümüşhane Devlet Hastanesinde Örnek Uygulama. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 2(1):25-43.
 • Özer, A.,Çakıl, E.(2007). Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyetini Etkileyen Faktörler. Tıp Araştırmaları Dergisi,5(3):140-143.
 • Öz, M.,Uyar E.(2014).Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Algılanan Hizmet Kalitesi ve Müşteri Memnuniyeti Üzerinde Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇k Araştırmalar Dergı̇si, 16 (26): 123-132.
 • Bowling, A., Rowe, G., Lambert, N., Waddington, M., Mahtani, KR., Kenten, C., Howe, A., Francis, SA.(2012). The Measurement of Patients' Expectations for Health Care: a Review and Psychometric Testing of a Measure of Patients' Expectations. Health Technol Assess,16(30): 1-509.
 • Tarcan, M., Tekingündüz, S., Ertong, G., Kavak, D., Karataş, S., Gül,Y., Mercan,F.(2009). T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kurumsal Performans ve Kalite Uygulamaları [http://www.kalite.saglik.gov.tr/Eklenti/4107,skguygulamalaripdf.pdf?0].(s.26), Ankara: Lazer Ofset Matbaa Tesisleri San.Tiç.Ltd.Şti.
 • Gülmez, M.(2005).Sağlık Hizmetlerinde Memnuniyet Ölçümü ve Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde Ayakta Tedavi Gören Hastalara Yönelik Bir Uygulama. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6(2):147-169.
 • Taşlıyan, M., Akyüz, M.(2010).Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyet Araştırması: Malatya Devlet Hastanesi’nde Bir Alan Çalışması. KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştırmalar Dergi̇si, 12 (19): 61-66.
 • İncesu, E.(2014). Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinde Hasta Memnuniyeti Araştırması: Konya Seydişehir Devlet Hastanesi Örneği. (Ed. Ünal,D.,Güler,H.,Öztürk,Ö.). V.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Poster Bildiriler Kitabı(s.43), Ankara: Miki Matbaacılık San.Tic.Ltd.Şti.

___

APA Keten Edis, E. & Hupal, A. F. (2018). Bir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM)’de Hasta Memnuniyeti . Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi , 14 (2) , 11-23 .