Mastektomi Sonrası Meme Rekonstrüksiyonu Yapılan Kadınlarda Benlik Saygısı Ve Sosyal Görünüş Kaygısı İlişkisi

AMAÇ: Araştırma, mastektomi sonrası meme rekonstrüksiyonu yapılan kadınlarda benlik saygısı ve sosyal görünüş kaygısı arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır. YÖNTEM: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı nitelikteki araştırma, 15 Mart- 1 Mayıs 2019 tarihleri arasında 82 kadın hasta ile gerçekleştirilmiştir. Veriler anket formu, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RBSÖ) ve Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği (SGKÖ) ile elde edilmiştir. Verilerin analizinde sayı ve yüzdelik hesaplamaları, ki-kare testi, Kruskal Wallis testi, Man Whitney U testi ve Sperman Korelasyon kullanılmıştır. BULGULAR: Araştırmaya katılan kadınların RBSÖ puan ortalaması 24,15±3,56 ve SGKÖ puan ortalaması 30,91±9,86’dır. Kadınların çalışma durumu, öğrenim durumu, hastalığın hangi evresinde ameliyat olduğu ve psikolojik desteğe ihtiyacı olma durumu ile RBSÖ puan ortalaması arasında; yaş grubu, çocuğu olma durumu, meme kanseri tanısı aldığı yaş, kemoterapi alma durumu ve hastalığın hangi evresinde ameliyat olduğu ile SGKÖ puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p0,05).

Relationship Between Self-Esteem and Social Appearance Anxiety in Women Who Had Breast Reconstruction After Mastectomy

AIM: This research is carried out in order to determine the relationship between self-esteem and social appearance anxiety in women who had breast reconstruction after mastectomy. METHODS: This research is a descriptive and cross-sectional study was conducted between 15 March - 1 May 2019 with 82 female patients. The data were obtained through Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES) and Social Appearance Anxiety Scale (SAAS). For the analysis of data; number and percentage calculations , chi-square test, Kruskal Wallis test, Man Whitney U test and Sperman Correlation were used. RESULTS: Average RSES point of the participants were as 24,15±3,56 and their average SAAS point as 30,91±9,86. Statistically significant difference was found between the working and educational status of the women, which stage of the disease the women had operation and their need for psychological support, and their average RSES points and between the age group of the women, whether they have kids or not, the age of women they had breast cancer diagnosis, whether they had chemotherapy or not and at which stage of the disease they had operation; and their average SAAS points (p0,05).

Kaynakça

1. T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Türkiye Kanser İstatistikleri, 2014, http://www.hsgm.saglik.gov. tr/depo/birimler/kanser-db/istatistik/2014-rapor._uzuuun. pdf Erişim tarihi:03.03.2019

2. Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu, “Meme Kanseri Eğitim Modülü,” 2007, http://www.tmhdf.org.tr/ Uploads/Editor/files/MemeKanseri_KETEM.pdf Erişim tarihi: 18.03.2019

3. Karaman N. Dünyada ve Türkiye’de erken evre meme kanseri insidansı ve farklılıklar , 2017, http://www.file.lookus. net/amhd/2107-Erken-Evre-Meme-Kanseri-Kursu-1.pdf Erişim tarihi:18.03.2019

4. Koçan S, Gürsoy A. “Mastektomi Olan Kadınlarda Beden İmajı Değişimi”, Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, 2016, 8:206-226.

5. Yeter K, Savcı A, Sayıner FD. “Meme Kanserinde Rekonstrüktif Cerrahinin ve Hasta Eğitiminin Yaşam Kalitesine Etkisi”, Meme Sağlığı Dergisi, 2009, 5 (2):65-67.

6. Lanmark BT, Strandmark M, Wahl AK. “Living with newly diagnosed breast cancer--the meaning of existential issues. A qualitative study of 10 women with newly diagnosed breast cancer, based on grounded theory.” Cancer Nursing, 24 (3):220-226.

7. Gümüş AB. “Meme Kanserinde Psikososyal sorunlar ve Destekleyici Girişimler”, Meme Sağlığı Dergisi, 2006, 2(3):108-114.

8. Chen CL, Liao MN, Chen SC. “Body image and its predictors in breast cancer patients receiving surgery”, Cancer Nursing 2012, 35(5):10-16.

9. Sertöz Ö, Elbi H, Noyan A, Alper M. “Meme kanserinde Ameliyat Tipinin Algısı, Cinsel İşlevler, Benlik Saygısı ve Eş Uyumuna Etkileri, Kontrollü Bir Çalışma.” Türk Psikiyatri Dergisi ,2004, 15(4):264-275.

10. Al- Ghazal SK, Fallowfield L, Blamey RW. “Does Cosmetic Outcome from Treatment of Primary Breast Cancer Influence Psychosocial Morbidity?”, Eur J Surgical Oncology ,1999, 25:571-573.

11. Harcourt DM, Rumsey NJ, Ambler NR, ve Ark. “The Psychological Effect of Mastectomy with Or Without Breast Reconstruction, A Prospective, Multicenter Study.” Plast Reconstr Surg, 2003, 111:1060-1068.

12. Julia HR. Psychological Impact of Treatments for Breast Cancer, Spear SL, Surgery of the Breast Principels and Art, 3rd Edition, LWW, Philedelphia, 2011:313-327.

13. Çuhadaroğlu F. “Adölesanlarda Benlik Saygısı” (Tez). Hacettepe Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı; 1986.

14. Rosenberg M. “Society and The Adolescent Selfimage”, NJ: Princeton University Press, Princeton, 1964:20- 26.

15. Ançel G. Cerrahi ve Dahiliye Hastasına Psikolojik Yaklaşım, Akbayrak N, İlhan SE, Albayrak A. Birinci Baskı, Alter Yayıncılık, Ankara, 2007:3- 65.

16. Kelleci M. Doğan S. “Bedensel Hastalıkla Birlikte Depresyonu Olan Hastalara Hemşirelerin Yaklaşımlarının İncelenmesi”, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2001, 2(3):161-168.

17. Hart TA, Flora DB, Paly SA. ve Ark. “Development and Examination of the Social Appearance Anxiety Scale”, Assessment, 2008,15(1):26-30.

18. Çetin B. “Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği Kısa Formu’nun Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Education and Science, 2010, 35(156):205–216.

19. Doğan T. “Sosyal görünüş kaygısı ölçeği’nin türkçe uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2010, 39:151-159.

20. Haydaroğlu A, Dubova S, Özsaran Z, Bölükbaşı Y, Yılmaz R, Kapkaç M, Özdedeli E. “Ege Üniversitesinde Meme Kanserleri: 3897 Olgunun Değerlendirilmesi” Meme Sağlığı Dergisi, 2005, 1(1):6-11.

21. Bozfakıoğlu Y, Asoğlu O. “Meme Kanseri”, Değerli Ü, Bozfakıoğlu Y. (Ed.) Genel Cerrahi, Nobel Tıp Kitapevleri, Nobel Matbaacılık, 2002:240-248.

22. Yoshimoto M, Tada H, Hori H. “Improvement in the Prognosis of Japanese Breast Cancer Patients From 1946 to 2001- An Institutional Review.” Jpn J Clin Oncol, 2004, 34(8):457-462.

23. Andersen LD, Remington PL, Trentham-Dietz A, Robert S. “Community Trends in the Early Detection of Breast Cancer in Wisconsin 1980-1998”, Am J Prev Med, 2004, 26(1):51-55.

24. Akyolcu N. ‘Meme Kanserinde Cerrahi Girişim Sonrası Cinsel Yaşam’, Meme Sağlığı Dergisi, 2008, 4 (2): 77-83.

25. Tünel M, Vural A, Evlice Y, Tamam Lut. “Meme Kanserli Hastalarda Psikiyatrik Sorunlar, Psychiatric Problems in Patients with Breast Cancer” Arşiv Kaynak Tarama Dergisi (Archives Medical Review Journal), 2012, 21(3): 189-219.

26. Kılıç E, Taycan O, Belli AK, Özmen D. Kalıcı Ostomi Ameliyatının Beden Algısı, Benlik Saygısı, Eş Uyumu ve Cinsel İşlevler Üzerine Etkisi, Türk Psikiyatri Dergisi, 2007; 18(4):302-310

27. Sarısoy G, Atmaca A, Ecemiş G, Gümüş K, Pazvantoğlu O. Obezite hastalarında dürtüsellik ve dürtüselliğin beden algısı ve benlik saygısı ile ilişkisi, Anadolu Psikiyatri Derg, 2013; 14:53-61

28. Küçük N, Mecdi Kaydırak M, Aydın Bilge Ç, Hotun Şahin N. Kadınlarda obezitenin benlik saygısı ve cinselliğe etkisi, Anatolian Journal of Psychiatry, 2018; 19(2):126-134

29. Erdoğanoğlu Y, Solak BN, Şimşek M, Erdil ME, Erken ve geç evre osteoartritli hastalarda ağrı şiddeti ile beden algısı, benlik saygısı, depresyon ve fonksiyonel düzey arasındaki ilişkinin incelenmesi: Pilot çalışma, Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, 2019, 6(3):188-194

30. Tonga Z, Halisdemir D. Ergen Öznel İyi Oluşu İle Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Journal of Social And Humanities Sciences Research, 2017, 4(12): 1214-1221.

31. Dursun M. Maternal Obezitenin Gebelerin Benlik Saygısı ve Kendilik Algısı Üzerine Etkisi (Tez). İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı; 2019.

32. Przezdzıeckı A, Sherman KA, Baıllıe A, Taylor A, Foley E, Bılınskı KS. My changed body: breast cancer, body image, distress and self-compassion, Psycho-Oncology, 2013, 22: 1872-1879

33. Pauwels EEJ, Charlıer C, Bourdeaudhuıj ID, Lechner L, Hoof EV. Care needs after primary breast cancer treatment. Survivors’ associated sociodemographic and medical characteristics, Psycho-Oncollogy, 2013, 22:125-132.

34. Taşpınar A. Gebelikte Benlik Saygısı ve Beden İmajı ile İlişki Özellikler (Tez), Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı; 2015.

35. Babacan Gümüş A, Çevik N, Hataf Hyusni S, Biçen Ş, Keskin G, Tuna Malak A. “Gebelikte benlik saygısı ve beden imajı ile ilişkili faktörler”, Anatol J Clin Investig, 2011, 5(1):7-14.

36. Kumcağız H. “Gebe kadınlarda beden algısı ve benlik saygısının bazı değişkenlere göre incelenmesi”, International Journal of Human Sciences, 2012, (9)2: 691-703.

37. Uçar T, Uzun Ö. Meme kanserli kadınlarda mastektominin beden algısı, benlik saygısı ve eş uyumu üzerine etkisinin incelenmesi, Meme Sağlığı Dergisi, 2008, 4(3):162-168

38. Avıs N, Crawford S, Manuel J. Psychosocial problems among younger women with breast cancer, Psycho-Oncology, 2004, 3(5):295-308

39. Uzun G. Mastektomi ameliyatı olan hastalarda postoperatif dönemde hastaların hemşirelik bakımından memnuniyeti ve bireyin sosyodemografik özellikleri ile ilişkisinin değerlendirilmesi. Yüksek lisans tezi, Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2009, Edirne

40. Brunault P, Champagne AL, Huguet G, Suzanne I, Senon JL, Body G. Major depressive disorder, personality disorders, and coping strategies are independent risk factors for lower quality of life in non-metastatic breast cancer patients, Psycho-Oncology, 2016, 25: 513–520

41. Fobaır P, Stewart SL, Chang S, D’onofrıo C, Banks PJ, Bloom JR. Body image and sexual problems in young women with breast cancer, Psycho-Oncology, 2006, 15, 579-594

42. Yılmaz N. Obez Bireylerde Benlik Saygısı, Sosyal Görünüş Kaygısı ve Vücut Algısı (Tez). Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı; 2015.

43. Can G. Meme Kanserli Hastalarda Yorgunluğun ve Bakım Gereksinimlerinin Değerlendirilmesi (Tez). İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı; 2001.

44. Rovere GQ, Greco M, Nava M, Kouskos EP, Benson JR.’Deri koruyucu ve deri azaltıcı mastektomi’, Surgical Oncology, 2011, 18:254-256.

45. Göktaş S.B. Meme Kanserinde Mastektomi Sonrası Uygulanan Erken ve Geç Rekonstrüksiyonun Hastanın Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi (Tez). Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı; 2008.

46. Eroğlu İS. Mastektomili Kadınların Beden Algısı ve Benlik Saygısını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi (Tez). Maltepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı; 2017.

47. Harcout D, Frıth H. Women’s experiences of an altered appearance during chemotherapy, Journal of Health Psychology, 2011, 13(5):597–606

48. Choı EK, Kım IR, Chang O, Kang D, Nam SJ, Lee JE. Impact of chemotherapy-induced alopecia distress on body image, psychosocial well-being, and depression in breast cancer patients, Psycho-Oncology, 2014, 23: 1103–1110

49. Lemıeux J, Maunsell E, Provencher L, Chemotherapyinduced alopecia and effects on quality of life among women with breast cancer: A literature review, Psycho-Oncology, 2008, 17: 317–328

50. Schnur JB, Ouellette SC, Bovbjerg DH, Montgomery GH. Breast cancer patients’ experience of external-beam radiotherapy, Qualitative Health Research, 2009, 19(5): 668–676

Kaynak Göster

Sağlık ve Toplum
  • ISSN: 1301-1421
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1991

3.3b1.8b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bağlamında Kadın Bedenine Yapılan Tıbbi Müdahaleler

Gökçen ERDOĞAN, Ayşe AKIN

0-6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Annelerin Sağlık Okuryazarlığı Düzeyi ve Çocukların Ev Kazası Geçirme Durumu ile İlişkisi

Hacer DEMİRKÖSE, Dilek YAPAR, Seçil ÖZKAN

0-12 Aylık Bebeği Olan Annelerin Emzirme Öz-Yeterliliği ve Anne Sütünü Arttırmaya Yönelik Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanma Eğilimleri

Necip Erdem GÖKÇE, Kerime Derya BEYDAĞ

Bir Tıp Fakültesi İntern Hekimlerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve İlişkili Etmenler

Nurhan Meydan ACIMIŞ, Betül ÖZCAN, Nurullah UZUNER

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi’nde COVID 19 Pandemi Dönemi Doğumlarının Maternal ve Fetal Sonuçları

Latife ATASOY KARAKAŞ, Sertaç ESİN

Mastektomi Sonrası Meme Rekonstrüksiyonu Yapılan Kadınlarda Benlik Saygısı Ve Sosyal Görünüş Kaygısı İlişkisi

Birgül METE, Kerime Derya BEYDAĞ

Bir Üniversite Hastanesinin Kliniklerinde Yatan Hastaların Toplu Beslenme Hizmetlerinden Beklentileri ve Memnuniyet Durumlarının Değerlendirilmesi

Filiz YUTAY, Burcu YEŞİLKAYA

Hemşirelik Öğrencilerinin Organ Bağışına Yönelik Tutumları ve Etkili Faktörler

Deniz EREN, Gülengül MERMER

Hemşirelik Öğrencilerinin Savaş Mağduru Bireylere Bakış Açısının Belirlenmesi

EBRU KONAL KORKMAZ, Esin ATEŞ, Melek ARDAHAN

Bir Grup Hemşirelik Öğrencisinin Çevre Etiğine Yönelik Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi

Derya UZELLİ YILMAZ, İsmet EŞER