Yönetici Hemşire Çalışma Ortamı Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması

Amaç: Bu araştırma, “Yönetici Hemşire Çalışma Ortamı Ölçeği”ni Türkçeye uyarlamak ama- cıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma, metodolojik tasarımda yapılmış olup örneklemini Ankara il merkezinde bu- lunan beş kamu hastanesi, iki üniversite hastanesi, iki özel hastanede yönetici pozisyonunda görevli toplam 273 yönetici hemşireden, anketleri eksiksiz olarak dolduran 243 katılımcı (n:243) oluşturmuştur. Araştırmanın verileri 10 sorudan oluşan bilgi formu ve “Yönetici Hemşire Çalışma Ortamı Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Eksiksiz yanıtlanan anketler istatistiksel değerlendir- meye alınarak, veriler; dil geçerliği, kapsam geçerliği, doğrulayıcı faktör analizi, Cronbach α katsayısı, madde toplam puan korelasyonu, test-tekrar test analizi ve Pearson momentler çar- pımı ile test edilmiştir. Bulgular: Dil geçerliği sağlanan ölçeğin, kapsam geçerlik indeksi ,935, Cronbach α güvenirlik katsayısı ,96, madde toplam puan korelasyonları ,49 ile ,80 arasında, pozitif yönde ve güçlü düzeydedir. Test tekrar test tutarlılığı bağımlı gruplarda t testi (t═1,019 p>,05) ve pearson ko- relasyon analizi (r=,97, p

Turkish Adaptation of The Nurse Manager Practice Environment Scale

Aim: The research was carried out in order to adapt the “Nurse Manager Practice Environment Scale “ to Turkish. Method: The research was carried out in a methodological design and the sample consisted of 243 participants who completed the questionaires completely among 273 manager nurses in five public, two university, and two private hospitals in Ankara. The data were collected by using a questionnaire containing 10 questions and “Nurse Manager Practice Environment Scale”. The questionnaires that were fully completed were statistically evaluated and tested regarding language validity, content validity, confirmatory factor analysis, Cronbach’s alpha coefficient, item total score correlation analysis, test-retest method and Pearson product moment correlation for validity and reliability. Results: The Content Validity Index of the scale that language validity provided is .935. Cronbach α reliability coefficient of the scale is .96. Strongly positive correlations were detected between item total scores of .49 and .80. Test-retest consistency was at a high level as assessed by t test in dependent groups (t═1.019 p>.05) and also by Pearson correlation analysis (r = .97, p

Kaynakça

Aiken, L. H., Sloane, D. M., Clarke, S., Poghosyan, L., Cho, E., You, L., Fınlayson, M., Kanai-Pak, M. & Aungsuroch, Y. (2011). Importance of work environments on hospital outcomes in nine countries. International Journal for Quality in Health Care, 23(4), 357–364. doi: 10.1093/intqhc/mzr022

Aiken, L. H., Clarke, S. P., Sloane, D. M., Lake, E. T. & Cheney, T. (2008). Effects of hospital care environment on patient mortality and nurse outcomes. The Journal of Nursing Administration, 38(5), 223-229. https://doi.org/10.1097/01.NNA.0000312773.42352.d7

Altınöz, Ü. & Demir, S. (2017). Yoğun bakımda çalışan hemşirelerde çalışma ortamı algısı, psikolojik distres ve etkileyen faktörler. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 8(2), 95-101. https://doi.org/10.14744/phd.2017.03016

Altuntaş, S. & Seren, Ş. (2010). Yönetici hemşirelerin yönetsel stres nedenleri. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 13(3), 36-43. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/29553

American Nurses Association (ANA) (2014). Healthy Work Environment. http://www.nursingworld.org/MainMenuCategories/ WorkplaceSafety/Healthy-Work-Environment (Erişim: 27.11.2016)

Aslan, M. & Gökdemir, S. (2019). Hastanede çalışan hemşirelerin çalışma ortamı algısı: Trakya örneği. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 9(3), 614-621. https://doi.org/10.5961/jhes.2019.359

Ayaz, S. & Beydağ, K. D. (2014). Hemşirelerin iş yaşamı kalitesini etkileyen etmenler: Balıkesir örneği. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 2(1), 60-69. https://doi:10.5222/SHYD.2014.060

Bauman, A. (2007). Positive practice environments: quality workplaces = Quality patient care, International Council of Nurses. http://www.icn.ch/indkit.htm,1-45. (Erişim: 19.01.2017)

Bitek, D. E. & Akyol, A. D. (2017). Yoğun bakım hemşirelerinin çalışma ortamına ilişkin algılari ile iş doyumları arasındaki ilişkinin incelen- mesi. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 21(1), 1-6. https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-full-file/30871

Bolarinwa, O. A. (2015). Principles and methods of validity and reliability testing of questionnaires used in social and health science researches. Niger Postgrad Med Journal 22(4),195-201. https://doi.org/10.4103/1117-1936.173959

Boston, S. & Köse, A. (2011). Hemşirelerin yönetsel hizmetleri ve çalışma ortamlarını değerlendirmesi: Bir üniversite hastanesi örneği. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1(3),178-183. http://musbed.marmara.edu.tr

Büyüköztürk, Ş. (2011). Veri analizi el kitabı. (14. baskı). Ankara, Türkiye: Pegem Akademi.

Cho, E., Sloane, D. M., Kim, E. Y., Kim, S., Choi, M., Yoo, Il.Y., Lee, H. S. & Aiken, L. H. (2015). Effects of nurse staffing, work environments, and education on patient mortality: An observational study. International Journal of Nursing Studies, 52(2),535–542. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2014.08.006

Çapık, C. (2014). Geçerlik ve güvenirlik çalışmalarında doğrulayıcı faktör analizinin kullanımı. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Der- gisi, 17(3), 196-205. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/29691

Çapık, C., Gözüm, S. & Aksayan, S. (2018). Kültürlerarası ölçek uyarlama aşamaları, dil ve kültür uyarlaması: Güncellenmiş rehber. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 26(3), 199-210. https://doi.org/10.26650/FNJN397481

Duygulu, S. & Abaan, S. (2007). Örgütsel bağlılık: Çalışanların kurumda kalma ya da kurumdan ayrılma kararının bir belirleyicisi. Hacettepe Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 14(2), 61-73. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/88573

Erdağı, S. & Özer, N. (2015). Cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin çalışma ortamlarının, hasta güvenliği kültürü algılarının ve tükenmişlik durumlarının incelenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 18(2),94-106. https://doi.org/10.17049/ahsbd.90265

Esin, M. N. (2015). Veri toplama yöntem ve araçları & Veri toplama araçlarının güvenirlik ve geçerliği. İçinde S. Erdoğan, N. Nahçıvan, M. N. Esin, (Eds.), Hemşirelikte araştırma süreç, uygulama ve kritik (pp. 193-233). İstanbul, Türkiye: Nobel Tıp Kitapevleri.

Göktepe, N., Türkmen, E., Kebapçı, A., Albayrak, S., Topçu, İ., Turan Miral, M., Serbest, Ş. & Özcan, D. (2020). Yönetici hemşirelerin hem- şirelik çalışma ortamına ilişkin görüşleri: Kalitatif çalışma. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 7(1), 17-30. https://doi:10.5222/SHYD.2020.37267

Harrington, D. (2009). Confirmatory factor analysis. New York, USA: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195339888.001.0001

Ho, W. H., Chang, C. S., Shih, Y. L. & Liang, R. D. (2009). Effects of job rotation and role stress among nurses on job satisfaction and organizational commitment. BMC Health Services Research, 9(8),1-10. https://doi.org/10.1186/1472-6963-9-8

International Council of Nurses (ICN) (2008). Positive practice environments for health care professionals. Fact sheet. http://www.icn.ch (Erişim:10.12.2016).

Kanai-Pak, M., Aiken, L. H., Sloane, D. M. & Poghosyan, L. (2008). Poor work environments and nurse inexperience are associated with burnout, job dissatisfaction and quality deficits in Japanese hospitals. Journal of Clinical Nursing, 17(24), 3324–3329. https://doi: 10.1111/j.1365-2702.2008.02639.x

Kebapçı, A. & Akyolcu, N. (2011). Acil birimlerde çalışan hemşirelerde çalışma ortamının tükenmişlik düzeylerine etkisi. Türkiye Acil Tıp Dergisi, 11(2), 59-67. https://doi: 10.5505/1304.7361.2011.43827

Kelly, L. A., McHugh, M. D. &Aiken, L. H. (2012) Nurse outcomes in magnet® and non-magnet hospitals. Journal of Nursing Administration, 42(10),44–49. https://doi:10.1097/01.NNA.0000420394.18284.4f

Kökcü, Ö. D. & Terzi, B. (2018). Yoğun bakımda çalışan hemşirelerin iş indeksi-çalışma ortamı ve tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 22(2), 66-72. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/615101

Kutney-Lee, A., Wu, E. S., Sloane, D. M. & Aiken, L. H. (2013). Changes in hospital nurse work environments and nurse job outcomes: An analysis of panel data. International Journal of Nursing Studies, 50 (2),195–201. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2012.07.014

Lang, G. M., Patrician, P. & Steele, N. (2012). Comparison of nurse burnout across Army hospital practice environments. Journal of Nursing Scholarship, 44(3), 274-283. https://doi.org/ 10.1111/j.1547-5069.2012.01462.x

Li, B., Bruyneel, L., Sermeus, W., Van den Heede, K., Matawie, K., Aiken, L. H. & Lesaffre, E. (2013). Group-level impact of work environment dimensions on burnout experiences among nurses: A multivariate multilevel probit model. International Journal of Nursing Studies, 50(2), 281–291. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2012.07.001

Liu, K, You, L. M., Chen, S. X, Hao, Y. T., Zhu, X. W., Zhang, L. F. & Aiken, L. H. (2012). The relationship between hospital work environment and nurse outcomes in Guangdong, China: A nurse questionnaire survey. Journal of Clinical Nursing, 21(9-10), 1476–1485. https://doi: 10.1111/j.1365-2702.2011.03991.x

Nantsupawat, A., Srisuphan, W., Kunaviktikul, W., Wichaikhum, O.A., Aungsuroch, Y. & Aiken, L. H. (2011). Impact of nurse work environment and staffing on hospital nurse and quality of care in Thailand. Journal of Nursing Scholarship, 43(4), 426–433. https://doi: 10.1111/j.1547-5069.2011.01419.x

Olds D. M., Aiken, L. H., Cimiotti, J. P. & Lake, E. T. (2017). Association of nurse work environment and safety climate on patient mortality: A cross-sectional study. International Journal of Nursing Studies 74, 155–161. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2017.06.004

Paquet, M., Courcy, F., Lavoie-Tremblay, M., Gagnon, S. & Maillet, S. (2013). Psychosocial work environment and prediction of quality of care indicators in one Canadian health center. Worldviews on Evidence Based Nursing, 10(2), 82-94. https://doi.org/ 10.1111/j.1741-6787.2012.00250.x

Polit, D. F. & Beck, C. T. (2018). Essentials of Nursing Research Appraising Evidence for Nursing Practice. (9th edition). Philadelphia, USA: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins.

Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H. & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2): 23-27.

Smith, J. G., Morin, K. H. & Lake, E. T. (2018). Association of the nurse work environment with nurse incivility in hospitals. Journal of Nursing Management, 26(2), 219–226. https://doi:10.1111/jonm.12537

Tengilimoğlu, D., Zekioğlu, A. & Topçu, H. G. (2019). Sağlık çalışanlarının sağlıklı çalışma ortamına ilişkin algılarının incelenmesi. Acıba- dem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 10(3), 455-463. https://doi.org/10.31067/0.201885

Türkmen, E., Baldır, A., Balcı, S. & Topçu A. K. (2011). Hemşirelik İş İndeksi-Hemşirelik Çalışma Ortamını Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: Güvenilirlik ve geçerlik çalışması. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 2, 5-20. https://toad.halileksi.net/sites/default/files/ pdf/hemsirelik-is-indeksi-hemsirelik-calisma-ortamini-degerlendirme-olcegi-toad.pdf

Ulusoy, H. & Polatkan, R. (2016). Assessment of the nurses’ work environment using the nursing work index scale. Cumhuriyet Medical Journal, 38(4), 246-257. http://dx.doi.org/10.7197/cmj.v38i3.5000196868

Vahey, D. C., Aiken, L. H., Sloane, D. M., Clarke, S. P. & Vargas, D. (2004). Nurse burnout and patient satisfaction. Medical Care, 42(2), 1157–1166. https://doi:10.1097/01.mlr.0000109126.50398.5a

Wang, S. S. & Lıu, Y. H. (2015). Impact of professional nursing practice environment and psychological empowerment on nurses’ work engagement: Test of structural equation modelling. Journal of Nursing Management, 23, 287–296. https://doi.10.1111/jonm.12124

Warshawsky, N. E., Lake, S. & Brandford, A. (2013 a). Nurse managers describe their practice environments. Nursing Administration Quarterly, 37(4), 317-325. doi:10.1097/NAQ.0b013e3182a2f9c3

Warshawsky, N. E., Rayens, M. K., Lake, S. & Havens, D. (2013b). The nurse manager practice environment scale: Development and psychometric testing. Journal of Nursing Administration, 43(5), 250-257. doi: 10.1097/NNA.0b013e3182898e4e

Warshawsky, N. E., Wiggins, A. T. & Rayens, M. K. (2016). The influence of the practice environment on nurse managers job satisfaction and intent to leave. Journal of Nursing Administration, 46(10), 501-507. https://doi.org/10.1097/NNA.0000000000000393

Whitaker, S. & Boguslaw, B. (2001). The role of the occupational health nurse in workplace health management. World Health Organization. https://www.who.int/occupational_health/regions/en/oeheurnursing.pdf (Erişim: 16.06.2020)

Yıldırım, A. (2014). Sağlık yönetim ve hemşirelik-sağlık sistemi ve yönetim ilkeleri ışığında hemşirelik, Ankara: Hedef Cs Basın Yayın.

Kaynak Göster