Sağlık Çalışanlarında Sanal Kaytarma Davranışları

Çalışma yaşamında internetin kullanılmaya başlanması ile kurumların iletişim etkinlikleri ve sundukları hizmetler verimli ve hızla gerçekleştirilirken, diğer yandan çalışanların interneti iş dışında kendi özel amaçları için kullanımı gibi sorunlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu durum, bilimsel yazında sanal kaytarma davranışı olarak, internetin çalışanların iş ortamındaki görev- lerinden ayrı olarak kişisel kullanımı şeklinde tanımlanmıştır. Sağlık hizmetleri verilirken sağlık çalışanlarının göstereceği duyarlılık ve dikkat insan sağlığını doğrudan etkilediğinden, sağlık çalışanlarının özellikle hastaların bütün gün bakımlarını sürdüren hemşirelerin sanal kaytarma davranışı üzerinde durulması gereken konulardandır. Sağlık sektöründe sanal kaytarma dav- ranışını araştıran çalışma oldukça az sayıda olup yapılan bu çalışmayla, sağlık çalışanlarında sanal kaytarma davranışının durumu hakkında bilgi veren çalışmaların sonuçları derlenmiştir.

Cyberslacking Behaviors in Healthcare Professionals

Together with the use of the internet in working life, the communication activities of organizations and the services they provide have become more productive and faster. However, problems such as the use of the internet by employees for their special purposes outside work have also emerged. This condition is defined as cyberslacking behavior in the literature, which indicates personal use of the internet by employees outside their tasks in the workplace environment. Since the sensitivity and attention to be showed by medical personnel will directly affect human health when providing healthcare services, it is necessary to put emphasis on cyberslacking behavior of healthcare professionals, especially nurses who maintain the care of patients full time. Studies investigating cyberslacking behavior in health sector are not adequate in number. This study has compiled the results of studies giving information about cyberslacking behavior in healthcare professionals.

Kaynakça

Amarat, M., Durmuş, A., Şahin, H. & Güleryüz, M. (2017). Kuşaklar arasındaki sanal kaytarma davranışlarının belirlenmesi. 1. In International 11. Health and Hospital Administration Conference Kitabı (93-99).

Arslan, E. T. & Demir, H. (2016). Sanal kaytarma: Bir kamu kurumunda hemşireler üzerinde ampirik bir araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(43), 1626-1637.

Askew, K., Buckner, J. E., Taing, M. U., Ilie, A., Bauer, J. A. & Coovert, M. D. (2014). Explaining cyberloafing: The role of the theory of planned behavior. Computers in Human Behavior, 36, 510-519. http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2014.04.006

Ay, F., Demirel, G. & Erbaş, N. (2017). The effects of organızatıonal justıce perceptıons on cyber-loafıng behaviors: A research on health workers. Research Journal of Business and Management, 4(3), 400-409.

Biçer, İ. & Çavmak, D. (2018). Sağlık kurumlarında sanal kaytarma: Bir özel hastane uygulaması. International Anatolia Academic Online Journal/Social Science Journal, 4(2),1-14.

Black, E., Light, J., Black, N. P. & Thompson, L. (2013). Online social network use by health care providers in a high traffic patient care environment. Journal of Medical Internet Research, 15(5) https://doi.org/10.2196/jmir.2421 https://www.jmir.org/2013/5/e94/

Blanchard, A. L. & Henle, C. A. (2008). Correlates of different forms of cyberloafing: The role of norms and external locus of control. Computers in Human Behavior, 24(3), 1067-1084. https://doi.org/10.1016/j.chb.2007.03.008

Blau, G., Yang, Y. & Ward-Cook, K. (2006). Testing a measure of cyberloafing. Journal of Allied Health, 35(1), 9-17.

Çizmeci, E. & Deniz, S. (2016) Özel sağlık kuruluşlarında iş dışı amaçlarla internet kullanımı. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 32(4), 213-224.

Demir, İ. B., Ürek, D. & Uğurluoğlu Ö. (2017). Sağlık çalışanlarının sanal kaytarma davranışlarının işte üretkenliklerine etkisi. Online Academic Journal of Information Technology, 8(30), 291-303. https://doi.org/10.5824/1309-1581.2017.5.013.x

El Din, Y. K. Z. & Baddar, F. M. (2019). Nurses’ cyberloafing and ıts relationship to procrastination and conscientiousness in damanhour national medical ınstitute. American Journal of Nursing, 8(2), 48-58. https://doi.org/10.11648/j.ajns.20190802.13

Elhanafy, E.Y. (2018). Relationship between cyberloafing, organizational justice, work engagement and organizational trust among nurses. World Journal of Nursing Sciences, 4(3), 157-168. https://doi.org/10.5829/idosi.wjns.2018.157.168

Fındıklı, M. A. (2016). Sanal kaytarma ve iş performansı ilişkisi: Sağlık ve tekstil sektörü çalışanlarının karşılaştırılması. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(1), 33-62.

Genç, E. & Aydoğan, E. (2016). İşyerinde sanal tembellik davranışı ve etkin zaman yönetimi ilişkisi: Bir kamu kurumunda araştırma. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2), 558-571.

Greenfield, D. N. & Davis, R. A. (2002). Lost in cyberspace: The web @ work. Cyber Psychology & Behavior, 5(4), 347-353.

Griffiths, M. (2010). Internet abuse and internet addiction in the workplace. Journal of Workplace Learning, 22(7), 463-472. doi 10.1108/13665621011071127

Kanık, Ö. (2019). İş özelliklerinin sanal kaytarmaya etkisi: Kamu hastanelerinde bir araştırma (Yüksek Lisans Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar, Türkiye.

Kaplan, M. & Öğüt, A. (2012) Algılanan örgütsel adalet ile sanal kaytarma arasındaki ilişkinin analizi: Hastane çalışanları örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 13(1), 1-13.

Karaca, A. & Karaca B. (2019). Sağlık çalışanlarının sanal kaytarma davranışları ile örgütsel özdeşleşme düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: Bir kamu hastanesi örneği. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, 18(1), 27-39.

Katz-Sidlow, R. J., Ludwig, A., Miller, S. & Sidlow, R. (2012). Smartphone use during inpatient attending rounds: Prevalence, patterns and potential for distraction. Journal of Hospital Medicine, 7(8), 595-599. https://doi.org/10.1002/jhm.1950

Köse, S., Oral, L. & Türesin, H. (2012). İş yaşamında sosyal kolaylaştırma kavramı ve sanal kaytarma ile ilişkisi: Araştırma görevlileri üzerinde bir araştırma. Sosyal ve Beşeri Beşerî Bilimler Dergisi, 4(1), 287-295.

Li, S. M. & Chung, T. M. (2006). Internet function and internet addictive behavior. Computers in Human Behavior, 22(6), 1067-1071. https://doi.org/10.1016/j.chb.2004.03.030

Liberman, B., Seidman, G., McKenna, K. Y. & Buffardi, L. E. (2011). Employee job attitudes and organizational characteristics as predictors of cyberloafing. Computers in Human Behavior, 27(6), 2192-2199. https://doi.org/10.1016/j.chb.2011.06.015

Lim, V. K. G. (2002). The it way of loafing on the job: Cyberloafing, neutralizing and organizational justice. Journal of Organizational Behavior, (23), 675-694. https://doi.org/10.1002/job.161

Mahatanankoon, P., Anandarajan, M. & Igbaria, M. (2004). Development of a measure of personal web usage in the workplace. Cyber Psychology & Behavior, 7(1), 93-104.

Mastrangelo, P. M., Everton, W. & Jolton, J. A. (2006). Personal use of work computers: Distraction versus destruction. Cyber Psychology & Behavior, 9(6), 730-741.

McBride, D. L., Le Vasseur, S. A. & Li, D. (2015). Non-work-related use of personal mobile phones by hospital registered nurses. Journal of Medical Internet Research, 3(1), https://doi.org/10.2196/mhealth.4001 https://www.jmir.org/2013/5/e94/

Mills, J. E., Hu, B., Beldona, S. & Clay, J. (2001). Cyberslacking! A liability issue for wired workplaces. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 42(5), 34-47. https://doi.org/10.1177/0010880401425004

Morris-Docker S. B., Tod, A., Harrison, J. M., Wolstenholme, D. & Black, R. (2004). Nurses’ use of the Internet in clinical ward settings. Journal of Advanced Nursing, 48(2), 157-166.

Ovalı, Ç. A., Baştürk, Y. A., Demir, Y. & Sağlık, E. (2020). Sanal kaytarma ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin incelenmesine yönelik sağlık çalışanları üzerine bir araştırma. Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(1), 12-18.

Örücü, E. & Yıldız, H. (2014). İşyerinde kişisel internet ve teknoloji kullanımı: Sanal kaytarma. Ege Akademik Bakış, 14(1), 99-114

Özdalga, E., Özdalga, A. & Ahuja, N. (2012). The smartphone in medicine: A review of current and potential use among physicians and students. Journal of Medical Internet Research, 14(5) https://doi.org/10.2196/jmir.1994 https://www.jmir.org/2012/5/e128/

Öztürk, Y.E., Dömbekci, H.A.&Yeşildal, M.(2018) The relationship between cyber loafing and job satisfaction in healthcare employee. Journal of International Health Sciences and Management, 4(7), 1-8.

Özüdoğru, M. & Yıldırım, Y.T. (2020). Sanal kaytarma ve iş gören performansı ilişkisinde iş stresinin düzenleyici etkisinin incelenmesi: Sağlık sektöründe bir araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(2), 467-490. https://doi.org/10.32709/akusosbil.532359

Piotrowski, C. (2012). Cyberloafing: A content analysis of the emerging literature. Journal of Instructional Psychology, 39(3/4), 259-262.

Ramayah, T. (2010). Personal web usage and work inefficiency. Business Strategy Series, 11 (5), 295–301. https://doi.org/10.1108/17515631011080704

Robinson, S. L. & Bennett, R. J. (1995). A typology of deviant workplace behaviors: A multidimensional scaling study. Academy Of Management Journal, 38(2), 555-572.

Smith, T., Darling, E. & Searles, B. (2011). Survey on cell phone use while performing cardiopulmonary bypass. Perfusion, 26(5), 375-380. https://doi.org/10.1177/0267659111409969

Stanton, J. M. (2002). Company profile of the frequent internet user. Communications of the ACM, 45(1), 55-59.

Tan, M. & Demir, M. (2018). İşgörenlerin kişilik özelliklerinin sanal kaytarma davranışı üzerindeki etkisi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 4(1), 49-60.

Van Doorn, O. N. (2011). Cyberloafing: A multi-dimensional construct placed in a theoretical framework. (Unpublished Master Thesis. Department Industrial Engineering and Innovation Sciences Eindhoven University of Technology, Eindhove, Netherlands.

Warren, D. E. (2003). Constructive and destructive deviance in organizations. Academy of Management Review, 28(4), 622-632.

Kaynak Göster