Farklı Kuşak Hemşirelerin Mesleki Bağlılıkları

Amaç: Bu araştırmanın amacı, farklı kuşak hemşirelerin mesleğe bağlılıklarının belirlenmesidir. Yöntem: Tanımlayıcı, kesitsel ve karşılaştırmalı tasarımda yapılan bu araştırma, Mayıs- Haziran 2019 tarihleri arasında Türkiye’nin doğusunda bir ilde yürütülmüştür. Araştırma bir üniversite hastanesinde çalışan ve kullanılabilir veri elde edilen 291 hemşire ile yapılmıştır. Araştırma verilerini toplamak için “Kişisel Bilgi Formu ve Hemşirelikte Mesleğe Bağlılık Ölçeği” kullanılmıştır. Bulgular: Hemşirelerin “Mesleki Bağlılık Ölçeği” puan ortalamasının 76,08±12,94 olduğu saptanmıştır. X kuşağı hemşirelerin puan ortalamasının 78,65±12,32, Y kuşağının 75,35±13,18 ve Z kuşağının ise 76,27±12,92 olduğu belirlenmiştir. Cinsiyet ile eğitim değişkenin bir arada ölçek toplam puanı üzerinde %3 oranında etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Kuşak, cinsiyet ve eğitim değişkenlerinin de bir arada ölçek toplam puanı üzerinde %2,2 anlamlı bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Hemşirelerin mesleki bağlılıklarının ortalanın üstünde olduğu, mesleki bağlılıkları en yüksek hemşire grubunun X kuşağı olduğu saptanmıştır. Kuşak, cinsiyet ve eğitim değişkenlerinin ayrı ayrı mesleki bağlılığı anlamlı etkilemediği; birlikte mesleki bağlılığı etkiledikleri saptanmıştır.

The Professional Commitment of Nurses Belonging to Different Generations

Aim: The aim of this study was to determine the professional commitment of nurses belonging to different generations. Method: This study with a descriptive, comparative and cross-sectional design was conducted from May to June 2019 in a province in eastern Turkey. The research was carried out with 291 nurses working in a university hospital with usable data. “Personal Information Form and Nursing Professional Commitment Scale” were used. Results: The mean score of the Nursing Professional Commitment Scale was found to be 76.08 ± 12.94. The mean scores of the nurses in the X ( 78.65 ± 12.32), Y ( 75.35 ± 13.18) and Z ( 76.27 ± 12.92) generations were as indicated. The combination of gender and education variables had a 3% effect on the total score of the Nursing Professional Commitment Scale. Generation, gender and education variables in combination have been determined to have a significant effect of 2.2% on the total score of the Nursing Professional Commitment Scale. Conclusion: It was found that the nurses’ professional commitment was above the average level and the nurses group with the highest professional commitment belonged to the X generation. Generation, gender and education variables did not significantly affect professional commitment separately; but they were found to affect professional commitment when used in combination.

Kaynakça

Adıgüzel, O., Batur, H. Z. & Ekşili, N. (2014). Kuşakların değişen yüzü veY kuşağı ile ortaya çıkan yeni çalışma tarzı: Mobil yakalılar. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (19), 165-182.

Akdemir, A., Konakay, G. & Demirkaya, H. (2013). Y kuşağının kariyer algısı, kariyer değişimi ve liderlik tarzı beklentilerinin araştırılması. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 11-42.

Başol, O. & Çetin Aydın, G. (2014). X ve Y kuşağı: Çalışmanın anlamında bir değişme var mı? Electronic Journal of Vocational Colleges, 1-15. https://doi.org/10.17339/ejovoc.41369

Cihangiroğlu, N., Teke, A., Özata, M. & Çelen, Ö. (2015). Mesleki bağlılık ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin analizi. Gülhane Tıp Dergisi, 57(4), 367-72. https://doi.org/10.5455/gulhane.154242

Çelik, M. & Yıldız, B. (2018). Hemşirelerde mesleki bağlılık, özdeşleşme ve işten ayrılma niyeti ilişkisi: Kamu sektörü ve özel sektör karşılaştırması. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(2), 47-75.

Çemberci, M., Sudak, M. K., Aşçı, S., Civelek, M. E. & Öz, S. (2014). Y neslinin örgüt ortamındaki davranış farklılıklarının analizi. AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi, 5(15), 57-74. https://doi.org/10.5824/1309-1581.2014.2.004.x

Çetinkaya, A., Özmen, D. & Temel, A. B. (2015). Hemşirelikte Mesleğe Bağlılık Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 8(2), 54-60.

Derin, N., Ilkım, N. Ş. & Yayan, H. (2017). Hemşirelerde mesleki bağlılığın mesleki prestijle açıklanması. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 4(3), 24-37.

Dönmez, S. & Karakuş, E. (2019). Yeni mezun olan hemşirelerin mesleğe bağlılıklarının incelenmesi. Kocaeli Tıp Dergisi, 8(1), 146-152. https://doi.org/10.5505/ktd.2019.93695

Ergezen, F. D., Afşar, H., Karateke, Y. & İnce, S. (2019). Farklı kuşaklardaki hemşirelerin iş doyumunun belirlenmesi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 10(4). https://doi.org/10.31067/0.2019.221

Esencan, T. Y. & Özdil, H. (2017). X ve Y kuşağındaki hemşirelerin mesleki bağlılıklarının değerlendirilmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 33(3), 91-104.

Garbin, A. P. & Bates, F. L. (1996). Occupational prestige and its correlates: A re-examination. Social Forces, 44(3), 295-302. https://doi.org/10.2307/2575830

Göksel, A. & Güneş, G. (2017). Kuşaklar arası farklılaşma: X ve Y kuşaklarının örgütsel sessizlik davranışı bağlamında analizi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(3), 807-828.

Haydari, S. M., Kocaman, G. & Tokat, M. A. (2016). Farklı kuşaklardaki hemşirelerin işten ve meslekten ayrılma niyetleri ile örgütsel ve mesleki bağlılıklarının incelenmesi. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 3(3), 119-131. https://doi.org/10.5222/SHYD.2016.119 Hsu, H. C., Wang, P. Y., Lin, L. H., Shih, W. M. & Lin, M. H. (2015). Exploring the relationship between professional commitment and job satisfaction among nurses. Workplace Health & Safety, 63(9), 392-398. https://doi.org/10.1177/2165079915591400

Karagöz, Y. (2019). SPSS, AMOS, META Uygulamalı İstatistiksel Analizler. Nobel Akademik Yayıncılık.

Lee, K., Carswell, J. & Allen, N. (2000). A Meta-analytic review of occupational commitment: Relations with person and work-related variables. Journal of Applied Psychology, 85(5), 799-811. https://doi.org/10.1037/0021-9010.85.5.799

Lu, K.Y., Chiou, S. L. & Chang, Y.Y. (2000). A study of the professional commitment changes from nursing students to registered nurses. The Kaohsiung Journal of Medical Sciences, 16(1), 39-46.

Mersin, S., İbrahimoğlu, Ö., Çağlar, M. & Akyol, E. (2020). Compassionate love, burnout and professional commitment in nurses. Journal of Nursing Management, 28(1), 72-81. https://doi.org/10.1111/jonm.12892

Nesje, K. (2017). Professional commitment: Does it buffer or intensify job demands?. Scandinavian Journal of Psychology, 58(2), 185-191. https://doi.org/10.1111/sjop.12349

Polat, Ş. (2018). Farklı kuşaklardan hemşirelerle çalışmak ve hemşireleri yönetmek için ipuçları. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 5(1), 48-56. https://doi.org/10.5222/SHYD.2018.048

Sevinç, E. & Kavgaoğlu, D. (2019). Kuşakların hemşirelikte yönetim ve eğitim pratikleri açısından incelenmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (9), 944-957. https://doi.org/10.38079/igusabder.601735

Sherman, R. O. (2015). Recruiting and retaining Generation Y perioperative nurses. AORN Journal, 101(1), 138-143. https://doi.org/10.1016/j.aorn.2014.10.006

Şentürk, S. E. (2013). Meslek olarak hemşirelik ve hemşirelikte etik ilkeler. Nobel Tıp Kitabevleri.

Taş, H.Y., Demirdöğmez, M. & Küçükoğlu, M. (2017). Geleceğimiz olan Z kuşağının çalışma hayatına muhtemel etkileri. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(13), 1031-1048. https://doi.org/10.26466/opus.370345.

Türk Dil Kurumu (TDK) (2019). Kuşak. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com (Erişim 07.02.2021).

Uysal, A. & Karakurt, P. D. (2020). The Effect of nurses’ profession commitment situation to tendency of making medical error. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 14(3), 349-361. https://doi.org/10.21763/tjfmpc.646889

Yayla, A. & Sarıoğlu, Kemer, A. (2020). X ve Y kuşağındaki hemşirelerin bireysel yenilikçilik özelliklerinin kanıta dayalı uygulamalara yönelik tutumlarına etkisi. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 7(2), 271-279. https://doi.org/10.5222/SHYD.2020.2716

Yüksekbilgili, Z. & Akduman, G. (2015). Kuşaklara göre işkoliklik. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (19), 415-440. https://doi.org/10.14520/adyusbd.06168

Yüksekbilgili, Z. (2013). Türk tipi Y kuşağı. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(45), 342-353.

Kaynak Göster