TURİZM ODAKLI YEREL KALKINMA YAKLAŞIMI: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ

Yerel kalkınmanın sağlanması ve bölgeler arası gelişmişlik farkının azaltılması için başvurulacak önemli yollardan biri turizm faaliyetlerinin arttırılmasıdır. Araştırma alanı olan Şanlıurfa’nın zengin bir tarihe ve kültüre sahip olması turizm potansiyelini arttırmaktadır. Fakat yüksek turistik arz potansiyeline sahip olan Şanlıurfa turizm pastasından yeteri kadar pay alamamaktadır. Yerel kalkınmanın turizm sayesinde gerçekleşebileceği düşüncesiyle, bu konuda araştırmaya şiddetle ihtiyaç bulunmaktadır. Bunun için turizm paydaşları arasında sayılan yerel halkın görüşlerini ortaya konması gerekliliği açıktır. Çalışma gerek merkezi gerekse yerel yönetimlerin turizm ile ilgili planların yapılması ve hayata geçirilmesi noktasında faydalı olabilecektir.  Çalışmada 405 kişi ile anket yapılmıştır. Elde edilen veriler aynı konudaki diğer çalışmaların verileri ile karşılaştırılarak tartışılmıştır. Tanıtım yetersizliğinin bölgenin en büyük sorunu olduğu tespit edilmiştir. Yeni turizm türlerinden olan inanç turizminin geliştirme şansının daha yüksek olduğu, yerel yönetimlerin turizm konusunda çalışmalarının yetersizliği bulgularına ulaşılmıştır. Ayrıca yerel halk turizme yatırım yapılırsa faydalı olabilir görüşündedir. Gelecek çalışmalarda, aynı konunun diğer turizm paydaşlarını içerecek şekilde genişletilmesi önerilebilir.

One of the important ways to achieve local development and reduce the gap between regions is to increase tourism activities. Şanlıurfa has a rich history and culture, and it increases the tourism potential. However, Şanlıurfa does not get enough share from the tourism facilities, which has the potential for high touristic supply. There is a strong need for research on this issue, with the idea that local development can be realized through tourism. For this, it is clear that the perceptions of residents, who are considered among the tourism stakeholders, should be put forward. The study may be useful for the planning and implementation of tourism plans for both central and local governments. In this study, 405 people were interviewed. The data were discussed by comparing the data of the other studies on the same subject. The lack of publicity was the biggest problem of the region. It was found that there was a higher chance of the development of faith tourism which is one of the new types of tourism and the insufficiency activities of the of local administrations was found. In addition, the residents asserted that it can be useful if they invest in tourism. In future studies, it may be advisable to expand the same issue to include other tourism stakeholders.

___

 • Arıkan, R. (2013). Anketler ve Anket Soruları. Ankara: Nobel yayınları.
 • Baykul, A. ve Maden, S. I. (2017). Bölgesel kalkınma ve turizm ilişkisi: TR61 bölgesi üzerine bir değerlendirme. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(2), 66-73.
 • Çeken, H. (2004). Turizmin bölgesel kalkınmaya etkisi üzerine teorik bir inceleme. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F Dergisi, 10(2), 293-306.
 • Çiçek, R. ve Avderen, S. (2013). Sağlık turizmi açısından İç Anadolu Bölgesi’ndeki kaplıca ve termal tesislerin mevcut yapısının ve potansiyelinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 15(25): 25-35.
 • Demiral, N.Ö. (2012). Bölgesel kalkınmada turizmin rolü: Bozcaada örneği. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale, 123s.
 • Demircan, Ş. (2014). İnanç turizminin yerel kalkınmadaki önemi: Midyat örneği. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Muğla, 152s.
 • Durgun, A. (2006). Bölgesel kalkınmada turizmin rolü: Isparta örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 174s.
 • Erdem, S. H. (2001). Turist harcamalarının yerel kalkınma sürecine ekonomik etkileri (Alanya örneği). Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Ana bilim Dalı, Doktora Tezi, Balıkesir, 141s.
 • Ersoy, H. (2017). Turizm gelişiminin yerel halk üzerine sosyo-kültürel etkileri: Manavgat örneği. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ana bilim Dalı, Yüksek Lisan Tezi, İzmir, 136s.
 • Giritlioğlu, İ. ve Bulut, E. (2015). Yerel halkın bakış açısına göre Gaziantep turizmi ve sürdürülebilirlik. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 5 (1), 25-31.
 • Gök, A. ve Tuna, H. (2013). Turizm pazarlaması açısından Malatya ilinin potansiyelinin belirlenmesi. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 15(14), 01-11.
 • Göktaş, L. S. (2016). Şanlıurfa ve Konya illerinin inanç turizmi potansiyelleri ve halkın turizmine bakışı açısından iki ilin karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi, Sosyal İlimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Turizm İşletmeciliği Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Konya, 205s.
 • Kalaycıoğlu, O. (2017). Balıkesir ili yerel yöneticilerinin turizme ve Balıkesir turizm potansiyeline bakış açıları. Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ana bilim Dalı, Yüksek Lisan Tezi, Balıkesir, 153s.
 • Kanca, O. C. (2015). Turizm gelirleri ve ekonomik büyüme: Türkiye örneği (1980-2013). Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, (8), 1-14.
 • Karataş, M. ve Babür, S. (2013). Gelişen Dünya’da turizm sektörünün yeri. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 15(25), 15-24.
 • Kızıldemir, Ö. (2017). Turizmin ekonomik etkilerinin bölgesel kalkınma açısından değerlendirilmesi: Adana örneği. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Sakarya, 182s.
 • Küçük, M. (2012). Turizmin yerel kalkınmaya etkisi Ankara Kızılcahamam örneği. Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Yerel Yönetimler Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 181s.
 • Medeuov, N. (2013). Turizme dayalı bölgesel kalkınma modeli: Kazakistan örneği. Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Antalya, 130s.
 • Özdemir, S. (2012). Kırsal kalkınmada kırsal turizmden yararlanma olanakları: Gökçeada örneği. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(23), 19-21.
 • Özelçi, E. L. ve Altınkaya, Ö. C. (2009). Beypazarı’nda turizm gelişimi ve yerel ekonomik kalkınma. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(2), 46-74.
 • Samırkaş, M. ve Bahar, O. (2013). Turizm, Yoksulluk ve Bölgesel Gelişmişlik Farklılıkları. Ankara: Detay Yayıncılık, 142s.
 • Şahin, G. (2017). Artvin’de Yaşayan Halkın Turizme Yönelik Algı ve Tutumları Üzerine Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ana bilim Dalı, Yüksek Lisan Tezi, İstanbul, 149s.
 • Şeker, H. (2011). Bölgesel Kalkınmada Turizmin Rolü ve Amasya Örneği., Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 186s.
 • Şengel, Ü. (2015). Bitlis İlinin Kalkınmasında Turizmin Rolü: Yerel Paydaşlar Üzerine Bir Araştırma. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya, 132s.
 • Toprak, L. (2008). Bölgeler Arası Kalkınma Farklılıklarını Gidermede Turizmin Rolü: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Örneği. İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, Malatya, 257s.
 • Yıldız Çolak, E. ve Çalışkan, U. (2018). Turizme yakın ama turizmden uzak yerel halkın turizme bakışı: Muğla Menteşe ilçesi örneği. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(2), 223-243.
 • Yolal, M. (2016). Turizm araştırmalarında örnekleme: Bibliyometrik bir araştırma. Ankara: Detay yayıncılık, 66s.
 • Yücel, B. (2008). Turizm Sektörünün İktisadi Kalkınmaya Etkisi ve Doğu Karadeniz Örneği. İstanbul Üniversitesi, İktisat Ana bilim Dalı, İktisat Teorisi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 154s.

___

Bibtex @araştırma makalesi { saktad561589, journal = {Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi}, eissn = {2630-6360}, address = {Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi Yeni Mahalle Mah. Prof. Dr. Metin Sözen Cad. 78600 Safranbolu / KARABÜK}, publisher = {Karabük Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {2}, number = {2}, pages = {192 - 210}, title = {TURİZM ODAKLI YEREL KALKINMA YAKLAŞIMI: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Kılıç, Mehmet and Mancı, Ali Rıza} }
APA Kılıç, M. & Mancı, A. R. (2019). TURİZM ODAKLI YEREL KALKINMA YAKLAŞIMI: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ . Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi , 2 (2) , 192-210 .
MLA Kılıç, M. , Mancı, A. R. "TURİZM ODAKLI YEREL KALKINMA YAKLAŞIMI: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ" . Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 2 (2019 ): 192-210 <
Chicago Kılıç, M. , Mancı, A. R. "TURİZM ODAKLI YEREL KALKINMA YAKLAŞIMI: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ". Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 2 (2019 ): 192-210
RIS TY - JOUR T1 - TURİZM ODAKLI YEREL KALKINMA YAKLAŞIMI: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ AU - MehmetKılıç, Ali RızaMancı Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 192 EP - 210 VL - 2 IS - 2 SN - -2630-6360 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi TURİZM ODAKLI YEREL KALKINMA YAKLAŞIMI: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ %A Mehmet Kılıç , Ali Rıza Mancı %T TURİZM ODAKLI YEREL KALKINMA YAKLAŞIMI: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ %D 2019 %J Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi %P -2630-6360 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Kılıç, Mehmet , Mancı, Ali Rıza . "TURİZM ODAKLI YEREL KALKINMA YAKLAŞIMI: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ". Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 2 / 2 (Ağustos 2019): 192-210 .
AMA Kılıç M. , Mancı A. R. TURİZM ODAKLI YEREL KALKINMA YAKLAŞIMI: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ. saktad. 2019; 2(2): 192-210.
Vancouver Kılıç M. , Mancı A. R. TURİZM ODAKLI YEREL KALKINMA YAKLAŞIMI: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi. 2019; 2(2): 192-210.
IEEE M. Kılıç ve A. R. Mancı , "TURİZM ODAKLI YEREL KALKINMA YAKLAŞIMI: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ", , c. 2, sayı. 2, ss. 192-210, Ağu. 2019