AFYONKARAHİSAR MUTFAĞININ GASTRONOMİ TURİZMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Türkiye, doğal ve tarihi çekicilikleri ile dünyanın birçok yerinden ziyaretçi ağırlayan bir ülkedir. Tarihten bugüne pek çok kültüre ev sahipliği yapması sebebiyle kültürel çeşitliliği ve zenginliği oldukça fazladır. Türk mutfağı da bu zenginliklerden bir tanesidir. Yöresel lezzetlerin çeşitliliği sayesinde Türkiye’de pek çok destinasyon, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Bu bağlamda Afyonkarahisar mutfağının gastronomi turizmi açısından değerlendirilmesi bu çalışmanın ana amacını oluşturmaktadır. Bu amaca ulaşmak için, öncelikle bir literatür taraması yapılmış ve elde edilen bilgilerden yola çıkarak bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Veri toplama yöntemi olarak nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği tercih edilip 6 açık uçlu soru katılımcılara yöneltilmiştir. Araştırma kapsamında Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren birinci, ikinci ve üçüncü sınıf lokantaların yanında beş yıldızlı otellerin orta ve üst düzey yöneticileri ile görüşmeler yapılmıştır. Yapılan çalışma, Afyonkarahisar mutfağının gastronomi turizmi açısından zengin bir mutfak kültürü ve çeşitliliğine sahip olduğunu göstermektedir. Afyonkarahisar’ı ziyaret eden turistlerin yerel kültürü yansıtan yemeklerle buluşması turistlerin memnuniyet düzeyini arttıracaktır.

___

 • Referans 1: Afyonkarahisar Belediyesi. (2019). http://www.afyon.bel.tr/icerikdetay/10/485/turizm.aspx
 • Referans 2: Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. (2018). http://www.afyonkultur turizm.gov.tr/TR, 63518/ne-yenir.html Erişim Tarihi: 15.04.2018.
 • Referans 3: Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. (2019). http://www.afyonkultur.gov.tr/TR-63518/ne-yenir.html Erişim Tarihi: 26.03.2019
 • Referans 4: Afyonkarahisar Valiliği. (2018). http://afyonkarahisar.gov.tr/kurumlar/afyonkarahisar.gov.tr/ Dosyalar/afyonkarahisar-turkce-ingilizce-tanitim.pdf Erişim Tarihi: 15.04.2018.
 • Referans 5: Akgöl, Y. (2012). ‘’Gastronomi Turizmi ve Türkiye’yi Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Gastronomi Deneyimlerinin Değerlendirilmesi’’, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Referans 6: Alonso, A. D., Liı, Y. (2011). “The Potential for Marrying Local Gastronomy and Wine: The Case of the Fortunate Islands” International Journal of Hospitality Referans 1:Management, Volume 30, s.s. 974-981.
 • Referans 7: Amira, F. (2009). “The Role of Local Food in Maldives Tourism: a Focus on Promotion and Economic Development.” New Zealand Tourism Research Institute.
 • Referans 8: Aslan, Z., Güneren, E. ve Çoban, G. ‘’Destinasyon Markalaşma Sürecinde Yöresel Mutfağın Rolü: Nevşehir Örneği’’, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, s.s. 3-12.
 • Referans 9: Aydın, E. (2015). ‘’Gastronomi Turizminin Şehir Markalaşmasına Etkisi: Afyonkarahisar İli Örneği’’, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Referans 10: Bilgili, B., Yağmur, Ö. ve Yazarkan, H. (2012), “Turistik Ürün Olarak Festivallerin Etkinlik ve Verimliliği Üzerine Bir Araştırma (Erzurum-Oltu Kırdağ Festivali Örneği)”, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 2(2), 117-124.
 • Referans 11: Çağlı, I. B. (2012). ‘’Türkiye’de Yerel Kültürün Turizm Odaklı Kalkınmadaki Rolü: Gastronomi Turizmi Örneği’’, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Referans 12: Durlu Özkaya, F. ve Cömert, M. (2017). Türk Mutfağında Yolculuk. Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Referans 13: Güngördü, E. (2003). Türkiye’nin Turizm Coğrafyası, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Referans 14: Green, G. P., Dougherty, M. L. (2008). “Localising Linkages for Food and Tourism: Culinary Tourism as a Community Development Strategy.” Community Development, 39 (3), s.s.148-158.
 • Referans 15: Hacıoğlu, N. ve Avcıkurt, C. (2011). Turistik Ürün Çeşitlendirmesi, Nobel Akademik Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara.
 • Referans 16: Hall, M. C., Sharpless, L. (2003). The Consumption of Experiences or The Experiences of Consumption? An Introduction to The Tourism of Taste, (Ed. M.C. Hall, L. Sharples, R. Mitchell, N. Macionis ve B. Cambourne), Food Tourism Around the World, Burlington Elsevier Butterworth-Heinemann.
 • Referans 17: Hall, M. C., Mitchell, R., Sharpless, L. (2003), Consuming Places: The Role of Food, Wine and Tourism in Regional Development, (Ed. C. Michael Hall, Liz Sharples, Richard Mitchell, Niki Macionisand), Brock Cambourne in Food Tourism Around the World: Development, Management and Markets. Butterworth-Heinemann: Elsevier.
 • Referans 18: Hatipoğlu, A. ve Batman, O. (2009). İnançların Gastronomiye Etkileri ve Turizm, 8. Geleneksel Turizm Paneli, s. 135-148.
 • Referans 19: Kültür Portalı. (2019). https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/afyonkarahisar/neyenir/bamya
 • Referans 20: Kültür Portalı. (2019). https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/afyonkarahisar/neyenir/bukme
 • Referans 21: Lopez, X. A. A, Martin, B. G. (2006). “Tourism and Quality Agrofood Products: an Opportunity for the Spanish Countryside.” Tijdschrift Yoor Economische en Sociale Geografie, 97 (2), s.166-177.
 • Referans 22: Özçelik Heper, F. (2017). Gastronomi Bilimi (3. b.), (Sarıışık Dü). Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Referans 23: Özdoğan, O. N. (2016). Yöresel Mutfaklar (7.b.), Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 2227.
 • Referans 24: Pearce, D. G. (2002). “New Zealand Holiday Travel to Samoa: A Distribution Channels Approach.” Journal of Travel Research, 41(2), s.197-205.
 • Referans 25: Renko, S., Renko, N. ve Polonijo, T. (2010), “Understanding the role of food in rural tourism development in a recovering economy”, Journal of Food Products Marketing, 16: 3, s. 309324.
 • Referans 26: Richards, G. (2002). “Gastronomy: an essential ingredient in tourism production and consumption?”, (Ed. A. M. Hjalager ve G. Richards.), Tourism and Gastronomy, Taylor & Francis Group, London.
 • Referans 27: Sarıışık, M. (2017). Gastronomi Bilimi. Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Referans 28: Sarıışık, M. ve Özbay, G. (2015). Gastronomi Turizmi Üzerine Bir Literatür İncelemesi, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 26(2), s.s. 264-278.
 • Referans 29: Şengül, S. ve Türkay, O. (2017). Türkiye’nin Yöresel Mutfakları, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Referans 30: Şengül, S., Çakır, A. ve Çakır, G. (2015). Yöresel Mutfaklar, ‘’Trakya Bölgesindeki Yiyecek ve İçecek Mesleki Eğitim Okullarında Kalitenin Arttırılması’’, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş, Ankara.
 • Referans 31: Şenol, F. (2015). Türkiye Turizm Coğrafyası ve Dünya Kültürel Mirası, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Referans 32: TDK. (2018). http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5ad2157cafb5f4.02740052 Erişim Tarihi: 14.04.2018
 • Referans 33: Telfer, D. J., ve Wall, G. (1996). Linkages Between Tourism and Food Production. Annals of Tourism Research, 23(3), s.s. 635-653.
 • Referans 34: Türkay, O. ve Genç, K. (2017). Gastronomi Bilimi (9.b.). (Sarıışık, Dü). Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Referans 35: TÜRSAB. (2018). https://www.tursab.org.tr/dosya/12302/tursab-gastronomi-turizmi-raporu_12302_3531549.pdf Erişim Tarihi: 14.04.2018
 • Referans 36: UNWTO. (2018). http://media.unwto.org/press-release/2018-01-15/2017-international-tourism-results-highest-seven-years Erişim Tarihi: 14.04.2018
 • Referans 37: Üner, E. H. (2014). ‘’Her Şey Dahil Sistemde Türkiye Gastronomi Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi’’, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Referans 38: Yıldırım, A ve Şimşek, H. (2008). “Nitel Araştırma Yöntemleri”, Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Referans 39: Zengin, B ve Işkın, M. (2017). Yerel Mutfakların Gastronomi Turizmi Açısından Değerlendiril-mesi: Sivas Örneği, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(40), s.s. 404-415.

___

Bibtex @araştırma makalesi { saktad585863, journal = {Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi}, eissn = {2630-6360}, address = {Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi Yeni Mahalle Mah. Prof. Dr. Metin Sözen Cad. 78600 Safranbolu / KARABÜK}, publisher = {Karabük Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {2}, number = {2}, pages = {225 - 240}, title = {AFYONKARAHİSAR MUTFAĞININ GASTRONOMİ TURİZMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Zengin, Burhanettin and Gürkan, Ahmet Selçuk} }
APA Zengin, B. & Gürkan, A. S. (2019). AFYONKARAHİSAR MUTFAĞININ GASTRONOMİ TURİZMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ . Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi , 2 (2) , 225-240 .
MLA Zengin, B. , Gürkan, A. S. "AFYONKARAHİSAR MUTFAĞININ GASTRONOMİ TURİZMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ" . Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 2 (2019 ): 225-240 <
Chicago Zengin, B. , Gürkan, A. S. "AFYONKARAHİSAR MUTFAĞININ GASTRONOMİ TURİZMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 2 (2019 ): 225-240
RIS TY - JOUR T1 - AFYONKARAHİSAR MUTFAĞININ GASTRONOMİ TURİZMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - BurhanettinZengin, Ahmet SelçukGürkan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 225 EP - 240 VL - 2 IS - 2 SN - -2630-6360 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi AFYONKARAHİSAR MUTFAĞININ GASTRONOMİ TURİZMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Burhanettin Zengin , Ahmet Selçuk Gürkan %T AFYONKARAHİSAR MUTFAĞININ GASTRONOMİ TURİZMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2019 %J Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi %P -2630-6360 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Zengin, Burhanettin , Gürkan, Ahmet Selçuk . "AFYONKARAHİSAR MUTFAĞININ GASTRONOMİ TURİZMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 2 / 2 (Ağustos 2019): 225-240 .
AMA Zengin B. , Gürkan A. S. AFYONKARAHİSAR MUTFAĞININ GASTRONOMİ TURİZMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. saktad. 2019; 2(2): 225-240.
Vancouver Zengin B. , Gürkan A. S. AFYONKARAHİSAR MUTFAĞININ GASTRONOMİ TURİZMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi. 2019; 2(2): 225-240.
IEEE B. Zengin ve A. S. Gürkan , "AFYONKARAHİSAR MUTFAĞININ GASTRONOMİ TURİZMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ", , c. 2, sayı. 2, ss. 225-240, Ağu. 2019