Mizofoni Ölçeği’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Sınama Çalışması

Bu çalışmanın amacı Mizofoni Ölçeği’nin (Misophonia Questionnaire; Wu, Lewin, Murphy ve Storch, 2014) Türkçe uyarlamasını yaparak mizofoniye yönelik klinik ve popülasyon temelli değerlendirmeler için ölçüm aracı ihtiyacını gidermektir. Araştırma, yaşları 18-26 arasında değişen Başkent Üniversitesinde lisans düzeyinde öğrenim gören 638 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Yapı geçerliği kapsamında açıklayıcı (n= 420) ve doğrulayıcı faktör analizi (n= 218) uygulanmış, içtutarlılık ve ayırt edici geçerlik sınamaları gerçekleştirilmiştir. Güvenirlik için ise iç tutarlılık, yarıya bölüm ve test-tekrar test yöntemleri kullanılmıştır. Açıklayıcı faktör analizinde ölçeğin “Mizofoni Semptomları”, “Mizofoni Duygular ve Davranışlar – Kaçınma ve İçselleştirme”, “Mizofoni Duygular ve Davranışlar – Saldırganlık ve Dışsallaştırma” olmak üzere üç faktörlü bir yapıya sahip olduğu gözlenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizinde söz konusu üç faktörlü yapı için uyum indeksleri kabul edilebilir sınırlar içinde bulunmuştur. Ayırt edici geçerlik sonucunda, klinik olarak mizofonisi olanların olmayanlara göre tüm faktörlerde daha yüksek ortalamaya sahip olduğu görülmüştür. Ölçeğin bütünü için Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısının .89 (faktörler için sırasıyla .79, .85 ve .83); yarıya bölüm güvenirlik katsayısının .83 (faktörler için sırasıyla .86, .87 ve .81) ve test-tekrar test güvenirlik katsayısının .78 olduğu bulunmuştur. Bu çalışma ile genel popülasyonda mizofoniyi değerlendirmek amacı ile kullanılabilecek Mizofoni Ölçeği dilimize kazandırılmıştır. Yapılan psikometrik analizler sonucunda Mizofoni Ölçeği’nin geçerliğini ve güvenirliğini destekleyen verilere ulaşılmıştır.

Validity and Reliability Testing Study of the Turkish Version of the Misophonia Scale

The aim of this study is to meet the need a measurement tool for clinical and population-based evaluations intended for misophonia by adapting the Misophonia Questionnaire (Wu, Lewin, Murphy, & Storch, 2014) to Turkish. The research was carried out with 638 students between the ages of 18-26 who study at Baskent University in the undergraduate level. The scope of validity tests, exploratory factor analysis was conducted with 420 people (73% female 27% male), and confirmatory factor analysis was conducted with 218 people (62% female, 38% male). In statistical evaluation reliability analysis was calculated by the internal consistency coefficient, split half and test-retest methods. Misophonia Questionnaire was explained three factor with Misophonia Symptom, Misophonia Emotions and Behaviors-Avoidance and Internalization, Misophonia Emotions and Behaviors-Aggression and Externalization in the exploratory factor analysis. According to the confirmatory factor analysis, the fit indexes were found within acceptable limits. With the discriminant validity, clinical misophonia was observed to have a higher mean in all factors than those without. The internal consistency coefficient of scale was calculated .89 and each subscale factor .79, .85 and .83 respectively; test-retest reliability coefficient was calculated .78 in test-retest method which applied to 75 people and split-half reliability coefficient as .83 (each subscale factor .86, .87 and .81). With this study, Misophonia Questionnaire, which can be used to evaluate misophonia in the general population, has been introduced into our language. As a result of the psyhometric analysis, data supporting the validity and reliability of the Misophonia Scale were obtained.

Kaynakça

Alluşoğlu, S. (2020). Azalmış ses toleransı bozukluklarının ayırt edilmesinde kullanılacak ölçek geliştirilmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara. google scholar

Alpar, R. (2017). Uygulamalı çok değişkenli istatistiksel yöntemler (5. baskı). Ankara: Detay Yayıncılık. google scholar

Brout, J. J., Edelstein, M., Erfanian, M., Mannino, M., Miller, L. J., Rouw, R., Kumar ve google scholar

Rosenthal, M. Z. (2018). Investigating misophonia: A review of the empirical literature, clinical implications, and a research agenda. Frontiers in Neuroscience, 12(36), 1-13. https://doi. org/10.3389/fnins.2018.00036 google scholar

Cavanna, A. E. ve Seri, S. (2015). Misophonia: Current perspectives. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 11, 2117-2123. https://doi.org/10.2147/NDT.S81438 google scholar

Dibb, B., Golding, S. E. ve Dozier, T. H. (2021). The development and validation of the Misophonia Response Scale. Journal of Psychosomatic Research, 149, Article 110587. https://doi.org/10.1016/j. jpsychores.2021.110587 google scholar

Dozier, T. H. (2015). Counterconditioning treatment for misophonia. Clinical Case Studies, 14(5), 374387. https://doi.org/10.1177/1534650114566924 google scholar

Edelstein, M., Brang, D., Rouw, R. ve Ramachandran, V.S. (2013). Misophonia: Physiological investigations and case descriptions. Frontiers in Human Neuroscience, 7, 296-307. https://doi. org/10.3389/fnhum.2013.00296. google scholar

Ferreira, G. M., Harrison, B. J. ve Fontenelle, L. F. (2013). Hatred of sounds: Misophonic disorder or just an underreported psychiatric symptom? Annals of Clinical Psychiatry, 25(4), 271-274. google scholar

Fujihara, T., Kohyama, T., Andreu, J. M. ve Ramirez, J. M. (1999). Justification of interpersonal aggression in Japanese, American, and Spanish students. Aggressive Behavior: Official Journal of the International Society for Research on Aggression, 25(3), 185-195. https://doi.org/10.1002 google scholar

Goodman, W. K., Price, L. H., Rasmussen S. A, Mazure, C., Fleischmann, R. L., Hill, C. L., Heninger, R. ve Charney D. S. (1989). The Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale. I. Development, use, and reliability. Arch Gen Psychiatry 46(11), 1006-1011. doi:10.1001/archpsyc.1989.01810110048007 google scholar

Horn, J. L. (1965). A rationale and test for the number of factors in factor analysis. Psychometrika, 30,179-185. google scholar

Jager, I., Koning, P., Bost, T., Denys, D. ve Vulink, N. (2020a). Misophonia: Phenomenology, comorbidity and demographics in a large sample. PloS One, 15(4), Article e0231390. https://doi. org/10.1371/journal.pone.0231390 google scholar

Jager, I. J., Vulink, N. C., Bergfeld, I. O., van Loon, A. J. ve Denys, D. A. (2020b). Cognitive behavioral therapy for misophonia: A randomized clinical trial. Depression and Anxiety, 38(7), 708-718. https://doi.org/10.1002/da.23127 google scholar

Jastreboff, M. M. ve Jastreboff, P. J. (2001). Components of decreased sound tolerance: Hyperacusis, misophonia, phonophobia. ITHS News Lett, 2, 5-7. google scholar

Jastreboff, P. J. ve Jastreboff, M. M. (2003). Tinnitus retraining therapy for patients with tinnitus and decreased sound tolerance. Otolaryngologic Clinics of North America, 36(2), 321-336. https://doi. org/10.1016/S0030-6665(02)00172-X google scholar

Jastreboff, P. J. ve Jastreboff, M. M. (2014). Treatments for decreased sound tolerance (hyperacusis and misophonia). Seminars in Hearing, 35(2), 105-120. http://dx.doi.org/10.1055/s-0034-1372527 google scholar

Liu, C. (2014). Chinese, why don’t you show your anger?:A comparative study between Chinese and Americans in expressing anger. International Journal of Social Science and Humanity, 4(3), 206-209. DOI: 10.7763/IJSSH.2014.V4.347 google scholar

Naylor, J., Caimino, C., Scutt, P., Hoare, D. J. ve Baguley, D. M. (2020). The prevalence and severity of misophonia in a UK undergraduate medical student population and validation of the Amsterdam Misophonia Scale. Psychiatric Quarterly, 92(2), 609-619. https://doi.org/10.1007/s11126-020-09825-3 google scholar

Öz, G. (2016). Ankara’da mizofoni belirtilerinin yaygınlığı, sosyodemografik özellikler ve ruhsal belirtilerle ilişkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara. google scholar

Özdamar, K. (2017). Ölçek ve test geliştirme yapısal eşitlik modellemesi IBM SPSS, IBM SPSS AMOS ve MINITAB uygulamalı (1. Baskı). Eskişehir: Nisan Kitabevi. google scholar

Rosenthal, M. Z., Anand, D., Cassiello-Robbins, C., Williams, Z. J., Guetta, R., Trumbull, J. ve Kelley, L. (2021). Development and initial validation of the Duke Misophonia Questionnaire. Frontiers in Psychology, 12, Article e709928. doi:10.3389/fpsyg.2021.709928 google scholar

Rouw, R. ve Erfanian, M. (2018). A Large-Scale study of misophonia. Journal of Clinical Psychology, 74(3), 453-479. https://doi.org/10.1002/jclp.22500 google scholar

Sanchez, T. G. ve da Silva, F. E. D. (2018). Familial misophonia or selective sound sensitivity syndrome: Evidence for autosomal dominant inheritance? Brazilian Journal of Otorhinolaryngology, 84 (5), 553- 559. https://doi.org/10.1016/j.bjorl.2017.06.014 google scholar

Schröder, A., Vulink, N. ve Denys, D. (2013). Misophonia: Diagnostic criteria for a new psychiatric disorder. PLoS One, 8(1), 54706. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0054706 google scholar

Schröder, A. E., Vulink, N. C., van Loon, A. J. ve Denys, D. A. (2017). Cognitive behavioral therapy is effective in misophonia: An open trial. Journal of Affective Disorders, 217, 289-294. http://dx.doi. org/10.1016/j.jad.2017.04.017 google scholar

Siepsiak, M., Sliwerski, A., ve Lukasz-Dragan, W. (2020). Development and psychometric properties of misoquest—a new self-report questionnaire for misophonia. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(5), 1797. https://doi.org/10.3390/ijerph17051797 google scholar

Tunç, S. ve Başbuğ, H. S. (2017). An extreme physical reaction in misophonia: Stop smacking your mouth!. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 27(4), 416-418. https://doi.org/10.1080/24 750573.2017.1354656 google scholar

Wu, M. S., Lewin, A. B., Murphy, T. K. ve Storch, E. A. (2014). Misophonia: Incidence, phenomenology and clinical correlates in an undergraduate student sample. Journal of Clinical Psychology, 70(10), 994-1007. https://doi.org/10.1002/jclp.22098 google scholar

Zhou, X., Wu, M. S. ve Storch, E. A. (2017). Misophonia symptoms among Chinese university students: Incidence, associated impairment, and clinical correlates. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders, 14, 7-12. https://doi.org/10.1016/j.jocrd.2017.05.001 google scholar

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { iupcd845239, journal = {Psikoloji Çalışmaları}, issn = {1304-4680}, eissn = {2602-2982}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {42}, pages = {231 - 255}, doi = {}, title = {Mizofoni Ölçeği’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Sınama Çalışması}, key = {cite}, author = {Deniz Sakarya, Merve and Çakmak, Eda} }
APA Deniz Sakarya, M. & Çakmak, E. (2022). Mizofoni Ölçeği’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Sınama Çalışması . Psikoloji Çalışmaları , 42 (1) , 231-255 .
MLA Deniz Sakarya, M. , Çakmak, E. "Mizofoni Ölçeği’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Sınama Çalışması" . Psikoloji Çalışmaları 42 (2022 ): 231-255 <
Chicago Deniz Sakarya, M. , Çakmak, E. "Mizofoni Ölçeği’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Sınama Çalışması". Psikoloji Çalışmaları 42 (2022 ): 231-255
RIS TY - JOUR T1 - Mizofoni Ölçeği’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Sınama Çalışması AU - Merve Deniz Sakarya , Eda Çakmak Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Psikoloji Çalışmaları JF - Journal JO - JOR SP - 231 EP - 255 VL - 42 IS - 1 SN - 1304-4680-2602-2982 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Psikoloji Çalışmaları Mizofoni Ölçeği’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Sınama Çalışması %A Merve Deniz Sakarya , Eda Çakmak %T Mizofoni Ölçeği’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Sınama Çalışması %D 2022 %J Psikoloji Çalışmaları %P 1304-4680-2602-2982 %V 42 %N 1 %R %U
ISNAD Deniz Sakarya, Merve , Çakmak, Eda . "Mizofoni Ölçeği’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Sınama Çalışması". Psikoloji Çalışmaları 42 / 1 (Nisan 2022): 231-255 .
AMA Deniz Sakarya M. , Çakmak E. Mizofoni Ölçeği’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Sınama Çalışması. Psikoloji Çalışmaları. 2022; 42(1): 231-255.
Vancouver Deniz Sakarya M. , Çakmak E. Mizofoni Ölçeği’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Sınama Çalışması. Psikoloji Çalışmaları. 2022; 42(1): 231-255.
IEEE M. Deniz Sakarya ve E. Çakmak , "Mizofoni Ölçeği’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Sınama Çalışması", Psikoloji Çalışmaları, c. 42, sayı. 1, ss. 231-255, Nis. 2022