Toplum destekli polislik kapsamında halkın polis algısının ölçülmesi: Erzurum ili örneği

Toplum Destekli Polislik (TDP), 1980’lerde suçla etkili mücadele edebilmek için geliştirilmiş alternatif ve modern bir polislik uygulamasıdır. Tüm dünyayla beraber Türk Polisi de TDP yaklaşımını benimsemiştir ve farklı uygulamalarını yürütmektedir. Özellikle 2005 yılından sonra TDP birimleri tüm illerde kurulmuş ve bu birimlerde çalışanlar halkla yakınlaşmak, onların güvenini kazanmak ve onlarla işbirliği sağlamak için çalışmalar yürütmüşlerdir. Bununla beraber, TDP uygulamalarına yön vermek amacıyla kullanılabilecek olan halkın polis algısını ölçme araştırmaları ihmal edilmiştir. Bu araştırma, bu ihtiyaca cevap vermek amacıyla Erzurum ilinde halkın polis algısını ölçmüştür. Veriler halkın farklı kesimlerindeki 992 kişiden anket yöntemiyle toplanmıştır. Veriler SPSS 17.0 üzerinde t-test, ANOVA, Korelasyon ve Faktör Analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular, halkın polis algısının genel olarak olumlu olduğunu ve halkın polisi ve hizmetlerini takdir ettiğini, polisiye faaliyetlere ve suçlara karşı duyarlı olduklarını ve polise yardım etmek ve polisle işbirliği yapmak için gönüllü olduklarını göstermiştir. Ayrıca, erkeklerin kadınlara göre, yaşlıların gençlere göre, eğitim seviyeleri düşük olanların yüksek olanlara göre polis algılarının daha yüksek olduğu bulunmuştur.

The measurement of citizens’ police perception in the context of community policing: The case of Erzurum city

Community policing (CP) is an alternative and modern policing implementation which appeared in 1980’s in order to tackle with crime effectively. Together with the rest of the world, Turkish National Police adopted the community policing approach and conducted it in its several variations. Especially Following 2005, CP units have been established in all cities and officers in these units have carried out field activities to close the gap with the community, to earn their trust and to cooperate with them. However, research studies measuring Police Perception of citizens, which can be useful to generate CP policies, are generally neglected. In an effort to meet this need, this study measures the public perception of police in Erzurum. Data were gathered through a survey of 992 persons from different segments of society. Data were analyzed in SPSS 17 using t-test, ANOVA, correlation methods and factor analysis. Findings indicate that public perception of police is positive in general and police and their services are worthy of appraisal. In addition, people are not only sensitive to policing activities and crime, but are also volunteered for helping out and collaborating with the police. In addition, it is found that the level of perception of males is higher than females; elderly citizens’ is higher than

Kaynakça

Allen, Rhonda Y. W, (2002), “Assessing the impediments to organizational change: A view of community policing”, Journal of Criminal Justice, V.30, pp.511-517.

Alpkan, Lütfihak ve Palacı, Musa, (2008), “Toplum Destekli Polislik Uygulaması: Zara Örnegi”, Polis Bilimleri Dergisi, C.10, S.3, ss.93- 122.

Arslan, Mehmet ve Olgun, Akif, (2009), “Üniversite Öğretim Elemanları ve Öğrencilerinin Polis ve Polislik Mesleği ile İlgili Algılamaları: Erciyes Üniversitesi Örneklemi”, Polis Bilimleri Dergisi, C.11, S.2, ss.107-134.

Bayley, David H. and Shearing, Clifford D., (1996), “The future of policing”, Law & Society Review, V.30, I.3, pp.585-606.

Beeley, Arthur L., (1959), “Parenthood, the police power, and criminal justice administration”, The Western Political Quarterly, V.12, pp.799-807.

Biebel, Elizabeth and Cordner, Gary, (2003), “Repeat Cals for People with Mental Illness: An Aplication of Hot-Spots Analysis”, Police Form, V.13, I.3, pp.1-8.

Braga, Anthony A., (2002), Problem Oriented Policing and Crime Prevention, Monsey, NY: Criminal Justice Press.

Brody, David; Christianne, DeMarco C. and Lovrich, Nicholas P., (2002), “Community policing and job satisfaction: Suggestive evidence of positive workforce effects from a multijurisdictional comparison in Washington State”, Police Quarterly, V.5, I.2, pp.181- 205.

Brogden, Mike, (1999), Policing across the world: Community policing as cherry pie, London: UCL Press.

Brunschot, Erin Gibbs, (2003), “Community policing and ‘John Schools’”, CRSA/RCSA, V. 40, I.2, pp.215-232.

Carter, David L., (2000), “Community policing and political posturing: Playing the game”, Politics & Community Policing, pp.1-18.

Crank, John P., (1994), “Watchman and community: Myth and institutionalization in policing (in state theory, myths of policing, and responses to crime)”, Law & Society Review, V.28, pp.325-352.

Çağlar, Ertan, (2007), Çocuk Gözüyle Polis: Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Uygulamaları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Davis, Robert C., Henderson, Nicole J. ve Merrick Cybele, (2003), “Community policing: Variations on the western model in the developing world”, Police Practice and Research, V.4, I.3, pp.285- 300.

Delice, Murat ve Dağlar, Murat, (2011), Alternative Tactics for Combating Terrorism: Citizens Police Academies, IPES working paper series.

Doğan, Zeki ve Bağış, Mehmet, (2011), “Toplumun Polisten Beklenti ve Düşüncelerine Etkili Olan Faktörlerin Likert Ölçekli Sorularla Belirlenmesi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, C.25, S.1, ss.207-223.

Erdağ, Erdoğan, (2000), “Polis-Halk İlişkilerinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Türk İdare Dergisi, C.72, S.428, ss.177-198.

Goldstein, Herman, (1987), “Toward Community-Oriented Policing: Potential, Basic Requirements and Threshold Questions”, Crime and Delinquency, V.33, I.1, pp.6-30.

Goldstein, Herman, (1990), Problem-oriented Policing, New York: McGraw-Hill.

Gül, Serdar Kenan, (2011), “Polis Yönetimi ve Toplum Destekli Polislik”, Suçla Mücadelede Çağdaş Yaklaşımlar, ss.1-21, (Ed. Muhittin Karakaya ve Sebahattin Gültekin), Polis Akademisi Yayınları, Ankara.

Hurd, Douglas, (1987), “Lecture to the Police Foundation”, http://www.police-foundation.org.uk/files/POLICE0001/ speeches/ 1987%20The%20Rt%20Hon%20Douglas%20Hurd.pdf, (Erişim Tarihi: 01.06.2012).

Karatepe, Selma, (2004), “Polis Teşkilatında Halkla İlişkilerin Önemi: Bir Alan Araştırması”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.14, S.2, ss.255-272.

Karğın, Vedat, (2010), “Problem Odaklı Polislik Suçu Önlüyor mu?”, Polis Bilimleri Dergisi, C.12, S.3, ss.1-21.

Kelling, George L. and Moore, Mark H., (1988), “Evolving Strategy of Policing”, Perspectives on Policing, V.4, pp.79-94.

Kingdon, John W., (2003), Agendas, Alternatives, and Public Policies (2. ed.), New York: Longman Classics in Political Science.

Manning, Peter K., (1998), “Review of changing police culture: Policing in a multicultural society”, Contemporary Sociology, V.27, I.2, pp.200-201.

Morash, Merry and Ford J. Kevin, (2002), The move to community policing: Making change happen. California: Sage Publications, Inc. Nunnally, Jum C., (1978), Psychometric Theory. New York, NY: McGraw-Hill.

ABD TDP hizmetleri Ofisi (Office of Community Oriented Policing Services), (2000), “Attorney Generalís Report to Congress”, http://www.cops.usdoj.gov/ pdf/e12990066_f.pdf, (Erişim Tarihi: 01.06.2012).

Özeren, Süleyman ve Cinoğlu, Hüseyin, (2010), “Terörle Mücadelede Toplum Desteklik Polislik Uygulamaları: Karşılaştırmalı Analiz”, (Ed. Alper Sözer), Toplum Destekli Polislik: Toplum suç ve güvenlik. Ankara: Adalet Yayınevi.

Öztürk, Alparslan, (2007), Polis Halk İlişkisi Bağlamında Ankara İlinde Karakollarda Çalışan Rütbeli Personelin Rolü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Polat, Ahmet ve Gül, Serdar Kenan, (2009), “Kentlerde Güvensizlik Kaygısı: Erzincan Alan Araştırması”, (Ed. Veysel K. Bilgiç), Değişik Yönleriyle Yerelleşme, ss.163-184, Seçkin Yayınevi, Ankara.

Polat, Ahmet ve Gül, Serdar Kenan, (2010), Suçun Ölçümü, Adalet Yayınevi, Ankara.

Rosenbaum, Dennis P., Yeh, Sandy and Wilkinson, Deanna Lyn, (1994), “Impact of community policing on police personnel: A quasiexperimental test”, Crime & Delinquency, V.40, N.3, pp.331-353.

Santos, Jose Vicente, (2004), “The world police crisis and the construction of democratic policing”, International Review of Sociology, V.14, I.1, pp.89-106.

Sözer, Mehmet Alper, (2010), Toplum Destekli Polislik; Toplum, Suç ve Güvenlik, Ankara: Adalet Yayınevi.

Taslak, Soner ve Akın, Mahmut (2005), “Örgüt İmajı Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma: Yozgat İli Emniyet Müdürlüğü Örneği”, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.19, S.2, ss.263-294.

Trojanowicz, Robert C. and Bucqueroux, Bonnie, (1990), Community Policing-A Contemporary Perspective. Cincinnati, OH: Anderson Publishing Co.

US Department of Justice, (1992), “Community policing in the 1990s”, National Institute of Justice.

Warr, Mark, (1980), “The Accuracy of Public Beliefs about Crime”, Social Forces, V.59, pp.456-470.

Weisburd, David and Eck, John E., (2004), “What can Police do to Reduce Crime, Disorder, and Fear?” Annals of the American Academy of Political and Social Science, V.593, pp.42-65.

Williams, Emma Jean, (2003), “Structuring in community policing: Institutionalizing innovative change”, Police Practice and Research, V.4, I.2, pp.119-129.

Williams, Hubert and Murphy, Patrick V., (1990), “The evolving strategy of police: Minority view”, Perspectives on Policing, V.13, pp.1-16.

Yates, Donald L. and Pillai, Vijayan K., (1996), “Attitudes toward community policing: A causal analysis”, Social Science Journal, V.33, I.2, pp.193-210.

Yıldız, Serdar ve Şahin, Bahadır, (2010), “Toplum Desteklik Polisliğin Terörle Mücadelede Kullanımı ve Bir Alan Çalışması Olarak Mardin Örneği,(Ed. Alper Sözer)”, Toplum Destekli Polislik: Toplum suç ve güvenlik. Ankara: Adalet Yayınevi.

Yılmaz, Abdullah ve Demirci, M. Kemal, (2004), “Polis-Halk İlişkilerini Vatandaşların Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S.11, ss.83-100.

Zhao, Jihong Solomon, He, Ni and Lovrich, Nicholas P., (2003), “Community policing: Did it change the basic functions of policing in the 1990s? A national follow-up study”, Justice Quarterly, V.20, I.4, pp.697-724.

Kaynak Göster