KÜÇÜK ÇOCUKLARIN GÖZÜNDEN COVID 19: BOYLAMSAL BİR ÇALIŞMA

Bu araştırmanın amacı, 4 yaş çocuklarının COVID 19 ile ilgili görüşlerinin boylamsal olarak incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu okul öncesi eğitime devam eden ve normal gelişim özelliği gösteren 14'ü kız, 18'i erkek olmak üzere 32 çocuk oluşturmaktadır. Nitel araştırma modelinde gerçekleştirilen çalışmada, veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formu araştırmacılar tarafından hazırlanmış, 11 sorudan oluşmaktadır. Araştırmada, çalışma grubundaki çocuklar ile Haziran 2021-Mart 2022 tarihleri arasında iki görüşme gerçekleştirilmiştir. Her iki görüşmede çocuklara görüşme formundaki sorular aynı araştırmacı tarafından, aynı sırada sorulmuştur. Tüm görüşmeler, sınıf ortamı dışında çocuklar ile birebir gerçekleştirilmiştir. Çocuklarla yapılan görüşmeler ortalama 15-20 dakika arasında sürmüştür. Yaklaşık bir yıllık zaman diliminde iki defa yapılan ölçüm sonucunda çocukların COVID 19 ile ilgili temel kavramları öğrendikleri ve genel olarak bilgi sahibi oldukları görülmektedir. Bulgular, çocukların deneyimlerinin yanı sıra ailelerinden, teknolojik araçlardan bilgi edindiklerini göstermektedir. Bilgi düzeyinin, olgunlaşmanın ve deneyimin çocukların son testte, ön teste göre daha uzun cevaplar vermelerini sağlayabildiği düşünülmektedir.

Keywords:

COVID 19,

___

 • Abe, T., Kitayuguchi, J., Fukushima, N., Kamada, M., Okada, S., Ueta, K., ... & Mutoh, Y. (2022). Fundamental movement skills in preschoolers before and during the COVID-19 pandemic in Japan: a serial cross-sectional study. Environmental Health and Preventive Medicine, 27, 26.
 • Akın Işık, R., Bora Güneş, N., & Kaya, Y. (2022). Experiences of children (ages 6–12) during COVID‐19 pandemic from mothers' perspectives. Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, 35(2), 142-149.
 • Akoğlu, G., ve Karaaslan, B. T. (2020). Covid-19 ve izolasyon sürecinin çocuklar üzerindeki olası psikososyal etkileri. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 99-103.
 • Alabdulkarim, S. O., Khomais, S., Hussain, I. Y., & Gahwaji, N. (2022). Preschool Children’s Drawings: A Reflection on Children’s Needs within the Learning Environment Post COVID-19 Pandemic School Closure. Journal of Research in Childhood Education, 36(2), 203-218.
 • Arı-Arat, C., ve Gülay-Ogelman, H. (2021). Küçük çocukların COVID-19 sürecinde teknolojik araç kullanımının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(1), 15-32. https://doi.org/10.46762/mamulebd.880109
 • Arslan Dikme, Ş. ve Gültekin, B. K. (2021). Covid19 pandemi sürecinin evden çalışan ebeveynler ve çocuklarına etkileri. Eğitim ve Gençlik Araştırmaları Dergisi, 1(1), 31-48.;
 • Bacher-Hicks, A., & Goodman, J. (2021). The Covid-19 pandemic is a lousy natural experiment for studying the effects of online learning. Education Next, Summer, 2021, 21. https://www.educa tionn ext.org/covid -19-pandemic-lousy-natural-experiment -for-studying-the-effects-online-learning/
 • Balcı, A. (2005). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler (5. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Bapoğlu Dümenci, S. & Demir, E. (2022). COVID-19 Pandemi Sürecinde Okul Öncesi Eğitime Devam Eden Çocukların Pandemiye İlişkin Algılarının İncelenmesi. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal , 9 (2) , 264-280 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/husbfd/issue/70114/1005183
 • Bartholo, T. L., Koslinski, M. C., Tymms, P., & Castro, D. L. (2022). Learning loss and learning inequality during the Covid-19 pandemic. Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação. Erişim https://www.scielo.br/j/ensaio/a/8sNJkg9syT5dXMp9wrBtbDc/?format=pdf&lang=en
 • Benner, A. D., & Mistry, R. S. (2020). Child development during the COVID-19 pandemic through a life course theory lens. Child Development Perspectives, 14(4), 236–243. https://doi.org/10.1111/cdep.12387
 • Bhuiyan, M. U., Stiboy, E., Hassan, M. Z., Chan, M., Islam, M. S., Haider, N., ... & Homaira, N. (2021). Epidemiology of COVID-19 infection in young children under five years: A systematic review and meta-analysis. Vaccine, 39(4), 667.
 • Bogdan, R. C. & Biklen, K. S. (2007). Qualitative research for education: An Introduction to Theory Methods. Boston: Allyn and Bacon.
 • Buğdaycı-Yalçın, B. N. ve Şaşmaz, C. T. (2021). Gebe, emzikli ve çocuklarda Kovid-19 aşılama önerisi, (76-77). Yeni Koronavirüs Pandemisi Sürecinde Türkiye’de Covid-19 Aşılaması ve Bağışıklama Hizmetlerinin Durumu, Türk Tabipler Birliği.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. (7. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Cordovil, R., Ribeiro, L., Moreira, M., Pombo, A., Rodrigues, L. P., Luz, C., ... & Lopes, F. (2021). Effects of the COVID-19 pandemic on preschool children and preschools in Portugal. Journal of Physical Education and Sport, 21, 492-499.
 • Creswell, J. W. (2021). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. S. B. Demir ve M. Bütün (Çev. Ed.), Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Durmuşoğlu Saltalı, N. (2020). Çocuk gelişimini etkileyen koruyucu faktörler ve risk faktörleri. (Ed. H. Gülay Ogelman). Dezavantajlı Çocuklar (s. 1-26). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Erbay, F. (2019). Oyun türleri (Ed. H. Gülay Ogelman). Erken Çocukluk Döneminde Oyun. (s.67-126). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Garcia de Avila MA, Hamamoto Filho PT, Jacob FLS, et al. (2020) Children’s anxiety and factors related to the COVID-19 pandemic: An exploratory study using the Children’s Anxiety Questionnaire and the Numerical Rating Scale. International Journal of Environmental Research and Public Health 17(16): 5757.
 • Gelir, I., & Duzen, N. (2021). The Effects of the COVID-19 Pandemic on Quality of Early Childhood Education and Suggestions for a Sustainable Early Childhood Education During the Health Crisis. Proceedings of the AUBH E-Learning Conference 2021: Innovative Learning & Teaching - Lessons from COVID-19, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3874891 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3874891
 • Güngör, H. (2020). Dijital teknoloji kullanımı ve çocuklar (pp. 379-399). In Gülay Ogelman, H. (Ed.), Dezavantajlı Çocuklar, Ankara, Eğiten Kitap.
 • Güngör, H., Yapıcı, M., Ogelman, H. G., Nalinci, G. Z., & Sarıkaya, H. E. (2022). COVID-19 in Pictures of Preschoolers. Psycho-Educational Research Reviews, 11(2), 321-338.
 • Hu, B. Y., Johnson, G. K., Teo, T., & Wu, Z. (2020). Relationship between screen time and Chinese children’s cognitive and social development. Journal of Research in Childhood Education, 34(2), 183-207.
 • Imran, N., Zeshan, M., & Pervaiz, Z. (2020). Mental health considerations for children & adolescents in COVID-19 Pandemic. Pakistan Journal of Medical Sciences, 36 (COVID19-S4). https://doi.org/10.12669/ pjms.36.COVID19-S4.2759
 • Jiao, W. Y., Wang, L. N., Liu, J., Fang, S. F., Jiao, F. Y., Pettoello-Mantovani, M., & Somekh, E. (2020). Behavioral and emotional disorders in children during the COVID-19 epidemic. The Journal of pediatrics, 221, 264.
 • Jones D. (2020). The Impact of COVID-19 on Young Children, Families, and Teachers. DEF: Defendinf the Early Years. https://eric.ed.gov/?id=ED609168. Erişim tarihi: 06.11.2022.
 • Kayılı, G. (2020). Yaşamın ilk yıllarında sosyal gelişim (Ed. H. Gülay Ogelman). Gelişim Bağlamında Yaşamın İlk Yılları: Erken Çocukluk Döneminde Gelişim (s. 229-272). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Koç, M., Çolak, T. S., Kocaman, O., Bayraktar, B., (2009). Kohlberg’in ahlaki gelişim kuramına göre üniversite öğretim elemanları ve öğrenciler arasındaki etkileşimin ahlaki düzeyi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 6(2), 757-771.
 • Konca, A. S. (2021). Digital technology usage of young children: Screen time and families. Early Childhood Education Journal, 1-12.
 • Marshall, M. N. (1996). Sampling for qualitative research. Family Practice, 13 (6), 522-526.
 • Marshall, C & Rossman, G. B. (2014). Designing qualitative research. New York: Sage.
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı). (2020). Kreşlerde, gündüz bakımevlerinde ve okul öncesi eğitim kurumlarında alınması gereken önlemler. Bölüm 43. COVID-19 salgın yönetimi ve çalışma rehberi. 209-216. https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html adresinden erişilmiştir.
 • Merdin, E. (2017). Young children’s electronic media use and parental mediation (Master's thesis, Middle East Technical University). Ankara.
 • Ok, B., Torun, N., & Yazıcı, D. N. (2021). Yeni normalin erken çocukluk dönemi üzerindeki etkilerinin ebeveyn görüşleri alınarak incelenmesi. Yaşadıkça Eğitim, 35(2), 640-654. https://doi.org/10.33308/26674874.2021352308
 • Öztürk, E. D., Kuru, G. ve Yıldız, C. D. (2020). Covid-19 pandemi günlerinde anneler ne düşünür çocuklar ne ister? Anne ve çocuklarının pandemi algısı. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 204-220.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemi (Çev. M. Bütün, S. B. Demir). Ankara: Pegem Akademi.
 • Piaget, J. (2005). Çocuğun gözüyle dünya. (Çev. İsmail Yerguz). Ankara: Dost Yayıncılık (Orijinal çalışmanın yayın tarihi 1947).
 • Pitzalis, M., ve Spano, E. (2021). Stay home and be unfair: The amplification of inequalities among families with young children during COVID-19. European Journal of Education, 56, 595–606. https://doi.org/10.1111/ejed.12481.
 • Prime, H., Wade, M., & Browne, D. T. (2020). Risk and resilience in family well-being during the COVID-19 pandemic. American Psychologist, 75(5), 631–643. https://doi. org/10.1037/amp0000660
 • Reimers, F. M., & Schleicher, A. (2020). A framework to guide an education response to the COVID-19 pandemic of 2020. Retrieved from https:// globa led. gse. harva rd. edu/ files/ geii/ files/ frame work_guide_ v1_ 002. pdf. Resim 1. COVID 19 görseli 1 https://images.app.goo.gl/3N8fMVwdFbA1f8wf9 Resim 2. COVID 19 görseli 2 https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/questions-answers
 • Sarman, A., Tuncay, S., & Sarman, E. (2020). COVID-19 pandemi sürecinde medyanın 3-18 yaş arasındaki çocuklar üzerindeki olumsuz psikolojik etkisinin önlenmesi. Van Sağlık Bilimleri Dergisi, 13(COVID-19 Özel Sayı), 69-75.
 • Türnüklü, A.(2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: Görüşme, Kuram ve Uygulamada. Eğitim Yönetimi Dergisi, 24 (24), 543-559.
 • Uzuner, Y. (2006). Nitel araştırma yöntemleri doktora dersi yayımlanmamış ders notları.
 • Vasileva, M., Alisic, E., & De Young, A. (2021). COVID-19 unmasked: Preschool children’s negative thoughts and worries during the COVID-19 pandemic in Australia. European Journal of Psychotraumatology, 12(1), 1924442.
 • World Health Organization, United Nations Children's Fund, World Bank Group. (2018). Nurturing care for early childhood development: a framework for helping children survive and thrive to transform health and human potential. Retrieved from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272603/9789241514064eng.pdf?ua=1&ua=1
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (8.Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (5.Baskı). Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yoshikawa, H., Wuermli, A. J., Britto, P. R., Dreyer, B., Leckman, J. F., Lye, S. J., ... & Stein, A. (2020). Effects of the global coronavirus disease-2019 pandemic on early childhood development: Short-and long-term risks and mitigating program and policy actions. The Journal of pediatrics, 223, 188-193.