Okside olmuş yemlere katılan probiyotiğin broylerlerde performans , ileum pH'SI ile Enterobacteriaceae populasyonu , asites oluşumu ve mortaliteye etkisi

Bu araştırma, yem katkı maddesi olarak, okside olmuş broyler yemine farklı büyüme dönemlerinde katılan probiyotiğin canlı ağırlık artışı, yemden yararlanma oranı, ileum pH'sı, Enterobacteriaceae populasyonu, asites oluşumu ve mortaliteye etkilerini incelemek amacıyla yürütülmüştür. Günlük 275 Avian broyler civcivleri, biri kontrol, dördü deneme olmak üzere 5 gruba ayrılmışlardır. Deneme gruplarının yemlerine 1-7.; 1-21.; 21-42. ve 1-42. günler arasında ticari olarak önerilen oranda (227 mg/kg) Fastrack (8.8 x 1011 CFU/kg, S.faecium, L.acidophilus, S.cerevisiae, A.oryıae ve B.suhtilis'ten oluşan karışım) katılmıştır. Altı hafta süren denemenin sonunda broylerlerin canlı ağırlıkları kontrol ve deneme gruplarında, sırasıyla 639.62, 665.91, 958.86, 849.03 ve 845.35 g olmuştur. Okside olmuş broyler yemine katılan probiyotiklerin, farklı büyüme dönemlerinde kullanılması sonucunda, deneme gruplarının canlı ağırlıklarının kontrol grubuna göre sırasıyla % 4.11, 49.91, 32.74 ve 32.16 daha fazla olması istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p0.05). Broyler grupları arasında en düşük ileum Enterobacteriaceae populasyonu kontrol grubunda gerçek¬leşmişken, en yüksek Enterobacteriaceae populasyonu ise devamlı probiyotik verilen broyler grubunda saptanmıştır (p

Effects of probiotic supplementation to the oxidized diets on performance , ileal pH and Enterobacteriaceae population , ascites incidence and mortality rate of broilers

This trial has been carried out, in order to investigate the effects of a commercial probiotic product which was added to an oxidized broiler diet as a feed additive, on the body weight gain, feet convertion, ileum pH, Enterobacteriaceae population, ascites incidence and mortality in broiler chicks. 275, a day old Avian broiler chicks were randomly divided into 5 groups as one control and 4 treatment groups. Fastract (combination of 8.8 x 10 CFU/kg, S.faecium, L.acidophilus, S.cerevisiae, A.oryıae and B.subtilis) was added to the diets of the 4 treatment groups, between the days 1-7., 1-21., 21-42. and 1-42. respectively, at a dose wich is recommended by the manufacturer (227 mg/kg). At the end of the 6 week trial period, average body weight of the broilers in control and trial groups were determined as 639.62, 665.91, 958.86, 849.03 and 845.35 g, respectively. Addition of a probiotic product to the oxidized diets of all the treatment groups at different stages throughout the trial, showed that the average body weight of the treatment groups were 4.11,49.91, 32.74 and 32.16 %, more than the control group, respectively (p<0.01). Feed convertion rates of the treatment groups, in sequence, were 6.7, 30.6, 27.1 and 25.5% better than the control group respectively. Ileal pH values were not significantly different than the control group (p>0.05). Lowest ileal Enterobacteriaceae population was detected in the control group where as the highest population was detected in the treatment group which recieved the probiotic throughout the trial period through their feed (p<0.01). It was interesting to note that, at the end of the experiment the highest ascites formation and mortality were observed in the control group. Lowest ascites incidence and mortality rate were observed in the treatment group which received the probiotic throughout the trial. As a result of this trial, it is concluded that the addition of the commercial probiotic product to the oxidized broiler diets has a beneficial effect on the broiler performance. It effects the Enterobacteriaceae population, however has no significant effect on the ıleal pH of the animals. It is also concluded that the addition of a probiotic product to the oxidized broiler diets, reduces the ascites insidence and mortality rate. This effect was thought to be the result of the probiotic action in the digestive tract of the chicks.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-1515
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 1968

41 13

Sayıdaki Diğer Makaleler

İnfertilite sorunu olan dişi sığırlarda ve insanlarda Coxiella burnetii antikorlarının ELISA testi ile belirlenmesi ve sero-prevalansın saptanması

N. Yakut ÖZGÜR, MUSTAFA HASÖKSÜZ, HÜSEYİN YILMAZ, SERKAN İKİZ, Atilla ILGAZ

Türkiye'de broyler ve yumurtacı tavuklardan infectious bursal disease virusunun izolasyon ve identifikasyonu

Fethiye ÇÖVEN, K. Tayfun ÇARLI

Clostridium perfringens toksinlerinin tesbitinde fare toksisite testlerine alternatif olarak ELISA 'nın uygulanması

Mestan ÖZYER, Mehmet MİRİOĞLU

Okside olmuş yemlere katılan probiyotiğin broylerlerde performans , ileum pH'SI ile Enterobacteriaceae populasyonu , asites oluşumu ve mortaliteye etkisi

Recep KAHRAMAN, MÜJDAT ALP, NEŞE KOCABAĞLI, İsmail ABAŞ, Harun AKSU, Ali TANÖR

Trakya bölgesindeki solunum sistemi enfeksiyonu belirtisi gösteren sığırlarda immunofloresan test ile infeectious bovine rhinotracheitis (IBR), respiratory syncytial vırus (RSV) ve parainfluenza tip 3 (PI-3) antijenlerinin tespiti

Alev BİTGEL

Türkiye'de üretilen yemlik mısır örneklerinin mantar ve mikotoksinler yönünden değerlendirilmesi

MÜJDAT ALP, NEŞE KOCABAĞLI, Recep KAHRAMAN, Muzaffer YETİM

Organik asit ve mayaların broylerlerin performansı , ileum pH'SI ile Enterobacteriaceae populasyonuna etkisi

Recep KAHRAMAN, İsmail ABAŞ, Kamil BOSTAN, Ali TANÖR, NEŞE KOCABAĞLI, MÜJDAT ALP

Gumboro salgınlarında reovirus , adenovirus ve Newcastle hastalığı virus izolasyonu

Fethiye ÇÖVEN, K. Tayfun ÇARLI

Birleşik Arap Emirliklerinde bulaşıcı keçi ciğer ağrısı hastalığı üzerinde bir çalışma

Jale TÜRKARSLAN, Naim Abdulaziz HUSSEIN