Liyofilize Brucella aşılarının sulandırıldıktan sonra değişik ısı derecelerinde canlı kalma ve dissosiye olma özelliklerinin incelenmesi

B. melitensis Rev-1, ergin B. melitensis Rev-1 ve B. abortus S19 aşıla¬rının herbiri için değişik serilerden alınan beşer adet aşı örneğinin sulandırıldıktan sonra 4 ± 2° C, 20 ± 3 °C. 37 + 1 °C'lerde ilk 6 saat içinde birer saat ara ile sayımlan yapılmış ve dissosiyasyon durumları ineelenmiştir. Dissosiyasyon oranı % 0.5-2 olarak bulunmuş ve deneme boyunea, ısı derecelerine paralel olarak bir artış gözlenmemiştir. Ergin B. melitensis Rev-1 aşısının sulandırmayı takip eden ilk 6 saat içindeki canlılık kaybı oranı 4 ± 2° C'de % 25.5, 20 + 3 °C'de % 37.8 ve 37 ± 1 °C'de % 56.8; B. melitensis Rev-1 aşısının ilk 6 saat içindeki canlılık kaybı oranı 4 ± 2° C'de % 26.4, 20 ± 3 °C'de % 45.8 ve 37 ± 1 °C'de % 62.3; B. abortus S19 aşısının ilk 6 saat içindeki canlılık kaybı oranı 4 ± 2° C'de % 27. 20 ± 3 °C'de % 38.7, 37± 1 °C'de % 60.6 olarak bulunmuştur. Bu bulguların ışığı altında ergin B. melitensis Rev-1 aşısının, kış aylarında sulandırmayı takip eden ilk 6 saat, bahar aylarında 3 ve yaz aylarında 2 saat içinde; B. melitensis Rev-1 aşısının en geç 1. saate kadar; B. abortus S19 aşısı ise bahar ve yaz aylarında en geç 1. saate kadar, kış aylarında en geç 2. saate kadar, içerdikleri canlı bakteri sayısı protokol sınırları altına düşmeksizin kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.

The determination of viability and dissociation rates of lyophilized Brucella vaccines after reconstitution at various temperatures

The viability counts and dissociation rates of live, attenuated and lyophilized B. melitensis Rev-1, reduced dose B. melitensis Rev-1 and B. abortus S19 vaccines following reconstitution were determined within the first 6 hours at 4 ± 2 °C. 20 ± 3 °C and 37 ± 1 °C. Dissociation percentages were found as 0.5-2 % in all the samples of three kinds of vaccines and shown that the increase in dissociation rates was not related to the time and various temperatures used. Following reconstitution, it was found that the viability loss percentages within the first 6 hours were 25.5% at.4 ± 2 °C, 37.8% at 20 ± 3 °C and 56.8 at 37 ± 1 °C for reduced dose B. melitensis Rev-1 vaccine, 26.4% al 4 + 2 °C, 45.8% at 20 ± 3 °C and 62.3% at 37 ± 1°C for B. melitensis Rev-1 vaccine and 27% at 4 ± 2 °C, 38.7% at 20 ± 3 °C and 60.6% at 37 ± 1 °C for B. abortus S19 vaccine. In the view of these results, it was concluded that the reduced dose B. melitensis Rev-1 vaccine can be used within the first 6 hours following reconstitution in winter, 3 hours in spring and 2 hours in summer time; B. melitensis Rev-1 vaccine can be used during the first hour of reconstitution; B. abortus S19 vaccine can be used in the first hour of reconstitulion in summer and also in the second hour in winter time without any significant viability losses in acceptable protocol limits.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-1515
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 1968

37 12

Sayıdaki Diğer Makaleler

Escherichia coli 0157:H 7'nin hayvansal kökenli çeşitli gıda maddelerinde varlığı

HARUN AKSU, ÖZGE ÖZGEN ARUN, ALİ AYDIN, MUAMMER UĞUR

Brucella abortus S 19 ve Brucella melitensis rev. 1 aşı suşlarının immunojenisitelerinin tespit edilmesi

Yavuz UYSAL

Broyler yemine katılan toksik elementlerin performansa ve bazı doku konsantrasyonlarına etkisi 3. Kadmiyum

Derviş ÖZÇELİK, Şefik DURSUN, Recep KAHRAMAN, NEŞE KOCABAĞLI, MÜJDAT ALP

Yoğurdun inkubasyonu ve soğuk muhafazasının Escherichia coli 0157:H 7 canlılığı üzerine etkisi

HARUN AKSU, ÖZGE ÖZGEN ARUN, Hilal ÇOLAK

Koyun-keçi çiçek aşısı uygulanan koyunlardan doğan kuzularda bağışıklığın incelenmesi

Veli GÜLYAZ

Brucella melitensis rev.1 ve Brucella abortus S 19 aşı suşlarının residual virulanslarının Bonet-Maury probit transformasyon testi ile tespit edilmesi

Yavuz UYSAL

Broyler yemine katılan toksit elementlerin performansına ve bazı doku konsantrasyonlarına etkisi 1. Kurşun

Derviş ÖZÇELİK, Şefik DURSUN, Recep KAHRAMAN, NEŞE KOCABAĞLI, MÜJDAT ALP

Liyofilize Brucella aşılarının sulandırıldıktan sonra değişik ısı derecelerinde canlı kalma ve dissosiye olma özelliklerinin incelenmesi

SEVİL ERDENLİĞ GÜRBİLEK

Gökkuşağı alabalıklarından Yersinia ruckeri izolasyonu,identifikasyonu ve dokularda indirekt floresan antikor ile antijen aranması

Ayşe ATEŞOĞLU

Türkiye'de Brucella abortus hastalığı kontrolülün ekonomik önemi

Salih YURTALAN