Kayseri yöresinde sığır ve koyunlarda toksoplazmozis ve brusellozis üzerine seroepidemiyolojik araştırmalar

Bu çalışma, Kayseri yöresinde sığır ve koyunlar da toksoplazmozis ve Drusellozis'in seroprevalasmı saptamak için yapılmıştır. Bu amaçla Mayıs 1997 -Nisan 1998 tarihleri arasında çeşitli ilçelerden, değişik yaş ve ırkta 106'sı sığır; 54'ü abort yapmış 154 koyun olmak üzere toplam 260 baş evcil ruminattan kan alınmış ve serumları elde edilmiştir. Bu serumlar, anti-Toxoplasma gondii antikorlarının varlığı yönünden Sabin-Feldman boya testi, Brucella seropozitifliğini saptamak için ise tüp aglutinasyon testi ile inelemişlerdir. Test edilen 106 sığırın 70 (%66.03)'i 154 koyunun 52 (%33.76)'si Toxoptasma seropozitif bulunmuştur. Seropozitif 70 sığırın 42 (%60.00)'si l/16-da, 27 (%38.57)'si 1/64'te ve 1 {%1.42)'i 1/256'da; 52 koyunun 30 (%57.69)'u 1/16'da, 14 (%26.92)'ü 1/64'te, 6 (%11.53)'sı 1/256'da ve 2 (%3.84)si 1/1024 titrede pozitif bulunmuştur. Gebeliğin 1-4. aylarında abort yapmış 54 koyunun 19 (% 35.18)'u Toxoplasma seropozitif bulunmuştur. Bunların 8 (%42.10)'i 1/16'da. 6 (%31.57)'sı 1/64'te, 3 (%15.78)'ü 1/256'da ve 2 (%10.52)'si 1/1024 titrede pozitif saptanmıştır. Diğer taraftan Brucella seropozitifliğni araştırmak için, test edilen 106 sığırın 11 (%10.37)'l. 154 koyunun 12 (%7.79)'si seropozitif bulunmuştur. Ayrıca toksoplazmozis seropozitif 19 koyunun 5 (%26.31)'i brusellozis yönünden de seropozitif bulunmuştur.

Seroepidemiological studies on toxoplasmosis and brucellosis in cattle and sheep around Kayseri

This study was carried out on cattle and sheep to detect seropreyalence of toxoplasmosis and brucellosis in Kayseri between 1997 and 1998. 260 blood of were obtained from the 106 cattle and 154 sheep in order to detect antibodies against T. gondii and Brucella. Serum sample were examined by using Sabin - Feldman dye test and tube agglutination test. Seventy (66.03%) of 106 cattle and 52 (33.76%) of 154 sheep were found seropo-sitive against T. gondii. The titers of 1/16, 1/64 and 1/256 were found in 42 (60.00%), 27 (38.57%) and 1 (1.42%) of the seropositive cattle, respec¬tively. The titers of 1/16, 1/64, 1/256 and 1/1024 were found seropositive in 30 (57.69%), 14 (26.92%), 6 (11.53%) and 2 (3.84%) of the seropositive sheep, respectively. Nineteen of the aborted 54 sheep (35.18%) were seropositive against T.gondii. The titers of 1/16, 1/64, 1/256 and 1/1024 were found in 8 (42.10%), 6 (31.57%) and 2 (10.52%) of the aborted seropositicce sheep respectively. By using tube agglutination test the serum samples were also tested to detect seroprevalance of Brusella infections in Kayseri Eleven (10.37%) of the examined 106 cattle and 12 (7.7%) of the 154 sheep were found seropositive. On the other hand 5 (%26.31) of the 19 toxoplasmosis seropositive sheep were also found seropositive for Brucella infection.

Kaynak Göster