Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Sınav Başarılarının Dil Bilimsel Uzaklığa Göre İncelenmesi

Bu araştırmada başta dil ailesi olmak üzere yaş, cinsiyet ve bölge değişkenlerinin, uluslararası öğrencilerin Türkçe kurs bitirme sınavından aldıkları puanları yordama düzeyleri çoklu regresyon yöntemiyle incelenmiştir. Çalışma grubunu Gazi ve Hacettepe Üniversitelerinin bünyesinde hizmet veren Türkçe Öğretim Merkezlerine (TÖMER) kayıtlı 280 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler, Türkçe kurs bitirme sınav kâğıtları ve kişisel bilgi formlarından elde edilmiştir. Bulgulara göre, öğrencilerin ortalama puanları Hami-Sami, Hint-Avrupa, Bantu, Çin-Tibet ve Avustronezya dil ailelerinde Altay dil ailesine göre daha düşüktür. Öğrencilerin yazma puanları ise Hami-Sami ve Avustronezya dil ailelerinde; konuşma puanlarının Hami-Sami, Hint-Avrupa, Avustronezya ve Çin-Tibet dil ailelerinde; anlama puanlarının Hami-Sami, Hint-Avrupa, Bantu ve Çin-Tibet dil ailelerinde; dil bilgisi puanlarının ise Çin-Tibet ve Avustronezya dil ailelerinde Altay dil ailesine göre daha düşük olduğu görülmüştür. Ayrıca yaş değişkeninin konuşma puanları üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu bulgusuna ulaşılırken bölge ve cinsiyet değişkenlerinin puanların anlamlı bir yordayıcısı olmadığı görülmüştür. Bulgular alan yazın ışığında tartışılmış ve ileride yapılacak araştırmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur

Investigation of the Achievement Scores of the People Learning Turkish as a Foreign Language According to Linguistic Distance

In this study, predictor variables (age, gender, region and language family) affecting the scores of Turkish language learners are examined through multiple regression method. The study group consisted of 280 international students registered to Turkish Language Teaching Centers located at Gazi and Hacettepe Universities. The research data were obtained from the Turkish course completion exam papers and personal information forms. According to the results, the average scores of the students from the Afro-Asiatic, Indo-European, Bantu, Sino-Tibetan and Austronesian language families were lower than those from the Altai language family. Additionally, the writing scores of the students from the Afro-Asiatic and Austronesian language families; the speaking scores of the students from Afro-Asiatic, Indo-European language families; reading comprehension scores of the students from Afro-Asiatic, Indo-European, Bantu and Sino-Tibetan language families and grammar scores of the students from Sino-Tibetan and Austronesian language families were lower than the scores of the Altai language family. In addition, while the age variable was found to have a positive effect on speaking scores, it was observed that area and gender variables were not significant predicators of scores. Findings are discussed in the light of literature and suggestions for further research are provided

Kaynakça

Aktaş, Ö. (2012). Yabancı dil öğreniminde bireysel farklılıkların biçem bileşenine genel bir bakış. Dil Dergisi, 156, 29-47.

Beenstock, M., Chiswick, B. R. & Repetto, G. L. (2001). The effect of linguistic distance and country of origin on immigrant language skills: Application to Israel. International Migration, 39 (3), 33-60.

Bölükbaş, F. (2011). Arap öğrencilerin Türkçe yazılı anlatım becerilerinin değerlendirilmesi. Turkish Studies, 6 (3), 1357-1367.

Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.

Cenoz, J. (2001). The effect of linguistic distance, l2 status and age on cross-linguistic influence in third language acquisition. In J. Cenoz, B. Hufeisen & U. Jessner (Eds.). Cross-linguistic influence in third language acquisition (pp.8-20). Clevendon: Multilingual Matters.

Chastain, K. (1988). Developing second-language skills. Orlando: HBJ.

Cook, V. (2001). Second language learning and language teaching. London: Edward Arnold.

Corder, S. P. (1978). Language distance and the magnitude of the language learning task. Studies in Second Language Acquisition, 2, 27–36.

Crystal, D. (1987). The Cambridge encyclopedia of language. Cambridge: Cambridge University Press.

Dewaele, J. (1998). Lexical inventions: French interlanguage as L2 versus L3. Applied Linguistics, 19, 471– 490.

Eker, S. (2011). Çağdaş Türk dili. Ankara: Grafiker Yayınları.

Elder, C. & Davies, A. (1998). Performance on ESL examinations: Is there a language distance effect? Language Education, 12 (1), 1-17.

Ellis, R. (2003). Second language acquisition. Hong Kong: Oxford University Press.

Ellis, R. (2008). The study of second language acquisition. Oxford: Oxford University Press.

Er, O., Biçer, N. & Bozkırlı, K. Ç. (2012). Yabancılara Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunların ilgili alan yazını ışığında değerlendirilmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 1 (2), 51- 69.

Gömleksiz, M. N. & Elaldı, Ş. (2011). Yapılandırmacı yaklaşım bağlamında yabancı dil öğretimi. Turkish Studies, 6 (2), 443-454.

Horwitz, E. K. (2008). Becoming a language teacher. Boston: Pearson.

Kadıoğlu, F. K. & Özer, Ö. K. (2015). Yükseköğretimin uluslararasılaşması çerçevesinde Türk üniversitelerinin uluslararası öğrenciler için çekim merkezi haline getirilmesi. Ankara: Kalkınma Araştırmaları Merkezi.

Kara, M. (2010). Oyunlarla yabancılara Türkçe öğretimi. Türklük Bilimi Araştırmaları, 27, 407-421.

Karaağaç, G. (2009). Dil, tarih ve insan. Ankara: Kesit Yayınları.

Karababa, C. (2009). Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi ve karşılaşılan sorunlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42 (2), 265-277.

Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Köse, D. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Alman ve Tayvanlı lisans öğrencilerinin yaptıkları olumsuz aktarımlar ve çözüm önerileri. National Chengchi University Foreign Language Studies, 22, 75-95.

Özkan, F. & Musa, B. (2004). Yabancı dillerin Türkçenin söz dizimi üzerindeki etkisi. Bilig, 30, 95-139.

Ringbom, H. (1987). The role of the first language in foreign language learning. Clevedon: Multilingual Matters.

Robinson, P. (2002). Individual differences and instructed language learning. Amsterdam: John Benjamins.

Skehan, P. (1998). A cognitive approach to language learning. Oxford: Oxford University Press.

Stern, H. H. (1991). Fundamental concepts of language teaching. Hong Kong: Oxford University Press.

Subaşı, D. A. (2010). Tömer’de yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Arap öğrencilerin kompozisyonlarında hata analizi. Dil Dergisi, 148, 7-16.

Tura, S. S. (1983). Dil bilimin dil öğretimindeki yeri. Türk Dili, 47 (379-380), 8-17.

Tüm, G. (2014). Çok uluslu sınıflarda yabancı dil Türkçe öğretiminde karşılaşılan sesletim sorunları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (2), 255-266.

Uzun, N. E. (2013). Dil öğretiminde dil tipolojisinin yeri üzerine. In A. Okur & M. Durmuş (Ed.). Yabancılara Türkçe öğretimi el kitabı (pp. 551-563). Ankara: Grafiker Yayınları.

Williams, S. & Hammarberg, B. (1998). Language switches in L3 production: Implications for a polyglot speaking model. Applied Linguistics, 19, 295–333.

Kaynak Göster