Yabancı Dil Okutmanlarının Yabancı Dil Öğreniminde Öğrenen Özerkliğine Yönelik Tutumları

Yabancı dil öğretiminde öğrenen özerkliği, son zamanlarda sıklıkla üzerinde durulankonudur. Öğrenen özerkliği bireyin kendi öğrenme sürecinde sorumluluk alması, aktif ve bağımsız öğrenme becerisi kazanması şeklinde tanımlanmaktadır. Resmi eğitim kurumlarında bu yaklaşımın başarıya ulaşmasında, öğretmenlere önemli görevler düştüğüne inanılmaktadır. Öğretmenlerden öğrencileri ile eğitimleri ile alakalı bazı yönetimsel sorumlulukları paylaşmaları, yeni roller edinmeleri, öğrencileri bu yönde eğitmeleri beklenmektedir. Bu araştırmanın amacı, Niğde Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda görev yapan yabancı dil okutmanlarının, öğrenen özerkliğineöğrencilerle belirli yönetimsel sorumlulukların paylaşımına yönelik tutumlarının, zaman içinde değişip değişmediği ve değişim varsa, bu değişimin yönünü ve olası sebeplerini belirlemektir. Araştırma, tarama araştırma yöntemlerinden, eğilim araştırma yöntemi ile desenlemiştir. Çalışma 25 okutmanın katılımıyla, gerçekleştirilmiştir. VerilerLikert-Ölçegi tipinde 13 sorudan oluşan bir anket aracılığıyla toplanmıştır. Bulgular, zaman içinde İngilizce okutmanlarının konuya yönelik tutumlarında, olumlu yöndedeğişim olduğunu ortaya koymaktadır. Bu olumlu yöndeki eğiliminin sebebinin fiziksel öğretim ve öğrenim çevresinin geliştirilmesi, okutmanlara sağlanan lisansüstümeslek-içi eğitim fırsatları, okutmanların konu ile alakalı farkındalıklarının artması, kültürel ve geleneksel olarak yabancı dil öğrenimine karşı bakış açısının değişimi olduğu düşünülmektedir. bir ve 5’li bir ve

Foreign Langauge Instructors’Attitudes towards Learner Autonomy in Foreign Language Learning

Learner autonomy has been a buzz word in foreign language education in the past decades. Learner autonomy can be defined as the situation in which learners accept the overall responsibility regarding their own learning. In formal learning contexts, teachers are expected to share some instructional responsibilities with students, acquire new roles and lead their students accordingly for the promotion of learner autonomy. The purpose of this study is to determine if there has been a change in the foreign language instructors’ attitudes towards learner autonomy and sharing some instructional responsibilities with their students throughout time at Niğde University. It also aims to determine the direction and the possible causes of this change. For this study, trend survey study design was employed. 25 instructors participated the study. Data for these two studies was collected by a questionnaire designed on a 5 point Likert-Scale consisting of 13 main questions. The overall results of the study indicated that foreign language instructors’ attitudes towards learner autonomy have changed within time in a positive way. The possible reasons for this change could be the development of the facilities, opportunities for professional development, increase in the awareness regarding the concept, cultural and traditional changes in attitudes towards learning a foreign language.

Kaynakça

Kaynakça Balçıkanlı, C. (2010). Learner autonomy in language learning: Student teachers' beliefs. Australian Jouırnal of Teacher Education, 35(1), 90-103. Barfield, A., & Brown, S. H. (2007). Reconstrcuting autonomy in language education: Inquiry and innovation. Basingstoke: Palgrave Macmillian. Barnes, D. (1976). From communication to curriculum. Harmondsworth: Penguin. Benson, P. (2001). Teachign and researching autonomy in langauge learning . London: Longman. Benson, P. (2007). Autonomy in language teaching and learning. Language Teaching, 40(1), 21-40. Brown, H. (2000). Principles of language learning and teaching. New York: Longman. Burkert, A., & Schwienhorst, K. (2008). Focus on the student teacher: The European portfolio for student teachers of languages as a tool to develop teacher autonomy. Innovation in Language Learning and Teaching, 2(3), 238-252. Camilleri, G. (1997). Learner autonomy: The teachers' views ( European Center of Modern Languages). Retrieved November 24, 2004, from http://www.ecml.at/documents/pubCamilleriG_E.pdf Candy, P. C. (1991). Self-Direction for Lifelong Learning. A Comprehensive Guide to Theory and Practice. Jossey-Bass, 350 Sansome Street, San Francisco, CA 94104-1310. Christensen, L. B., Johnson, R. B., & Turner, L. A. (2015). Araştırma yöntemleri desen ve analiz. (A. Aypay, Ed.) Ankara: Anı. Çetinkaya, Y. B. (2009). Language of others: EFL students' perceptions of and attitude towards English. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18 (1), 109-120. Dam, L. (1995). Learner autonomy: From theory o classroom pactice. Dublin: Authentik. Dewey, J. (1916). Democracy and education.Retrieved May 11, 2005, from http://www.ilt.columbia.edu/ publications/dewey.html Dickinson, L. (1987). Self-instruction in language learning . Cambridge: Cambridge University Press. Egel, İ. P. (2003). The impact of the European language portfolio on the learner autonomy of Turkish primary school students. Unpublished doctorate dissertation, Anadolu University,Eskişehir. Fenner, A. B. & Newby, D. (2000). Approaches to materials design in european textbooks: Implementing principles of authenticity, learner autonomy, cultural awareness. Retrieved November 14, 2004, from http://archive.ecml.at/documents/materials.pdf Finch, A. E. (2000). A formative evaluation of a task-based EFL program for Korean University students. Retrieved November 14, 2004, from http:// www.finchpark.com/arts/autonomy.htm. Holec, H. (1981). Autonomy in foreign language learning. Oxford: Pergamon. Holec, H. (1996). Self-directed learning: An alternative form of training. Language Teaching, 29(2), 89- 93. İnozü, J. (2011). Developing learner autonomy in the language class in Turkey: Voices from the classroom. Asia Pacific Education Review, 12(4), 523-531. Lamb, T., & Reinders, H. (2006). Supporting independent learning: Issues and interventions. Frankfurt: Peter Lang. Lamb, T., & Reinders, H. (2007). Learner and teacher autonomy: Concepts, realities and responses. Amsterdam: John Benjamins. Lier, L. v. (1996). Interaction in the language curriculum: Awareness, autonomy & authenticity. New York: Longman. Little, D. (1991). Learner autonomy: Definitions, issues and problems. Dublin: Authentik. Little, D. (1994). Learner autonomy: A theoretical construct and its practical application. Die Neuren Sprachen, 93(5), 430-442. Little, D. (2001). How independent can independent language learning really be? In J. A. Coleman, D. Ferney, D. Head, & R. Rix (Eds), Language learning futures: Issues and strategies for modern languages provision in higher education (pp. 30-43). London: Centre for Information on Language Teaching. Little, D. (2004). Democracy, discourse and learner autonomy in foreign language classroom. UTBIDNING & Democratic, 13 (3), 105-126. Little, D. (2007). Language learner autonomy: Some fundemental considerations revisited. Innovation in Language Learning and Teaching, 1(1), 14-29. Little, D. (2009). Language learner autonomy and the European language portfolio: Two L2 English examples. Language Teaching, 42(2), 222-233. Littlejohn, A. (1985). Learner choice in language study. English Language Teaching, 39, 253-261. Özdere, M. (2005). State-supported provincial university English language instructors' attitudes towards learner autonomy . Unpublished Master's thesis, Bilkent University, Institute of Economics and Social Sciences, Ankara. Palfreyman, D., & Smith, R. C. (2003). Learner autonomy across cultures: Language education perspectives. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Scharle, A., & Szabo, A. (2000). Learner autonomy: A guide to developing learner responsibility . Cambridge : Cambridge University Press. Sert, N. (2006). EFL student teachers' learning autonomy. The Asian EFL Journal, 8(2), 180-301. Smith, R. C. (2000). Starting with ourselves: Teacher-learner autonomy in language learning. Retrieved November 15, 2014, from http://homepages.warwick.ac.uk/~elsdr/Teacher_autonomy.pdf Tosun, C. (2006). Yabancı dille eğitim sorunu. Journal of Language and Linguistic Studies, 2(1), 28-42. Tursun, S. E. (2010). Ortaöğretim İngilizce dersinde öğrencilerin ve öğretmenlerin öğrenen özerkliği ile ilgili görüşleri. Retrieved February 11, 2014, from http://193.255.140.91:8080/jspui/handle/1/109 Ünal, M., & Özdemir, M. Ç. (2008). Eğitim fakültelerinde ortak ders olarak okutulan yabancı dil derslerinde öğrencilerin bilişsel hazırbulunuşluluk düzeylerinin akademik başarıya etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (1), 13-22. Wenden, A. (1991). Learner strategies for learner autonomy: Planning and implementing learner training for language learners. UK: Prentice Hall International . Yıldırım, Ö. (2005). ELT students' perception and behavior related to learner autonomy as learners and future teachers. Unpublished master's thesis, Anadolu University, Eskişehir . Yumuk, A. Ş. (2002). Letting go of control to the learners: The role of the Internet in promoting a more autonomous view of learning in an academic translation course. Educational Research, 44(2), 141- 156.

Kaynak Göster