Türkiye'de Çokkültürlü Eğitim: 1-5. Sınıf Programlarında Yer Alan Kazanımların Analizi

Bu çalışmanın amacı 1-5. sınıflar için hazırlanmış ilköğretim programında yer alan kazanımların çok kültürlü eğitim ilkeleri açısından değerlendirilmesidir. Çalışma nitel bir araştırma olup araştırma verileri doküman inceleme tekniği ile toplanmıştır. Programda yer alan tüm zorunlu derslerin kazanımları Castagno'nun (2009) çok kültürlü eğitimle ilgili önerdiği 6 boyutlu kuramsal çerçeve kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre toplam kazanımların %2.44'ünün çok kültürlü eğitimin ilkelerini yansıttığı bulunmuştur. Asimilasyon ve sosyal eylem için eğitim boyutlarında değerlendirilebilecek bir kazanım yoktur. Her bir boyut altında değerlendirilebilen derslerin toplam kazanım sayıları dikkate alındığında kazanımların %0.51'i birleşme/kaynaşma, %0.93'ü çoğunluk, %0.89'u kültürlerarası yeterlilik ve %0.67'si eleştirel farkındalık için eğitim boyutlarında olduğu belirlenmiştir. Araştırma bulgularına göre programda yer alan kazanımların asimilasyon ve sosyal eylem için eğitim boyutunu yansıtmadığı, çok kültürlü eğitim ilkelerini yansıtan kazanımların da yeterli düzeyde olmadığı söylenebilir

Multicultural Education in Turkey: An Analysis of 1st-5th Grades Curriculum Objectives

The aim of this study is to evaluate 1st-5th grades curriculum objectives with regards to multicultural education principles in Turkey. To achieve this goal, document analysis of qualitative method was used. The curriculum standards of compulsory courses were examined by using Castagno's (2009) framework that offers six approaches for multicultural education. According to the results of this study, the total number of 2.44% objectives has been found related to multicultural education principles. There are not any objectives related with education for assimilation and education for social action approaches. When the number of objectives has been examined, it has been found that these programs answer education for amalgamation (0.51%), pluralism (0.93%), cross-cultural competence (0.89%), and critical awareness (0.67%) approaches. Overall, the programs do not include any objectives for education, for assimilation and social action; however, the curriculum did not appear to be designed to reflect the key principles of multicultural education

Kaynakça

Açıkalın, M. (2010). Sosyal bilgiler eğitiminde yeni yaklaşımlar: Çokkültürlü ve küresel eğitim. İlköğretim Online,9 (3), 1227-1237

Arslan, H. (2009). Educational policy vs. culturally sensitive programs in Turkish educational system. International Journal of Progressive Education, 5 (2), 44-57.

Aydın, H. (2012). Multicultural education curriculum development in Turkey. Mediterranean Journal of Social Sciences, 3 (3), 277-286.

Aydın, H. (2013b). A literature-based approaches on multicultural education. Anthropologist, 16 (1-2), 31-44.

Bailey, K. D. (1982). Methods of social research(4. Baskı). New York: The Free Press.

Banks, J. A. (2005a). Multicultural education: Characteristics and goals. In J. A. Banks & C. A. Mcgee Banks (Eds), Multicultural education, issues and perspectives. (pp.1-26). USA: John Wiley & Sons.

Banks, J. A. (2005b). Approaches to multicultural curriculum reform. In J. A. Banks & C. A. Mcgee Banks (Eds), Multicultural education, issues and perspectives (pp.242-262). USA: John Wiley & Sons.

Başarır, F., Sarı, M. & Çetin, A. (2014). Examination of teacher perceptions of multicultural education. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 4 (2), 91-110.

Bennett, C. (2001). Genres of research in Multicultural education. Review ofEducational Research, 71 (2), 171-217.

Castagno, A. E. (2009). Making sense of multicultural education: A synthesis of the various typologies found in the literature. Multicultural Perspectives, 11 (1), 43-48.

Castles, S. (2009). World population movements, diversity, and education. In J. A. Banks (Ed), The Routledge international companion to multicultural education(ebook edition, pp.49-61). New York, USA: Routledge

Cırık, İ. (2014). Investigation of the relations between objectives of Turkish primary school curriculums and multiculturalism. Procedia Social and Behavioral Sciences, 116, 74-76.

Cırık, İ. (2008). Çok kültürlü eğitim ve yansımaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 27-40

Cresswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design(2nded.).Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Damgacı, F. & Aydın, H. (2013). Akademisyenlerin çokkültürlü eğitime ilişkin tutumları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (45), 325-341.

Ekiz, D. (2003). Eğitim araştırma yöntem ve metodlarına giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.

Esen, H. (2009). An analysis of public primary school teachers' dealing with difference in the absence of a multicultural education policy in Turkey.Unpublished master's thesis, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.

Gay, G. (1979). On behalf of children: A curriculum design for multicultural education in the elementary school. The Journal of Negro Education, 48 (3), 324-340.

Gay, G. (1995). Curriculum theory and multicultural education. In J. A. Banks & C. A. McGee Banks (Eds), Handbook of research on multicultural education (pp.25-43). New York, USA: Macmillan Publishing.

Gorski, P. C. (2009). What we're teaching teachers: An analysis of multicultural teacher education coursework syllabi. Teaching and Teacher Education, 25(2), 309-318.

Grant, C. A. & Millar, S. (2005). Research and multicultural education: Barriers, needs and boundaries. In C. A. Grant. (Ed), Reasearch and multicultural education: From the margins to the mainstream (pp.6-17). PA, USA: The Falmer Press, Taylor & Francis Inc.

Grant, C. A. & Sleeter C. E. (2005). Race, class, gender and disability in the classroom. In J. A. Banks & C. A. Mcgee Banks (Eds.), Multicultural education, issues and perspectives (pp.61-81). John Wiley & Sons.

Güleç, A. (2003). Avrupa Birliği ile bütünleşme bağlamında Türkiye'de çok-kültürlülük sorunu. [The problem of multiculturalism in Turkey within the context of European integration]. Unpublished master's thesis, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara

Korkmaz, İ. (2009). İngilizce ders kitaplarındaki kültür ve çok kültürlülük kavramları üzerine betimsel bir çalışma.Unpublished master's thesis, Trakya Üniversitesi, Edirne.

Lynch, J. (1989). Multicultural education in a global society.New York, NY: The Falmer Press.

Merriam, S.(1998). Qualitative research and case study applications in education. San Francisco, CA: Jossey-Bass.Milli Eğitim Bakanlıgı [MEB] (t.y.-b).

Millî eğitim bakanlığı talim ve terbiye kurulu başkanlığı yönetmeliği. Retrieved September 5, 2011, from http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/09/20120912-3.htm.

Nieto, S. (2009). Language, culture, and teaching: Critical perspectives. New York, NY: Taylor & Francis e-Library.

Polat, S. (2009). Öğretmen adaylarının çok kültürlü eğitime yönelik kişilik özellikleri. International Online Journal of Educational Sciences, 1 (1), 154-164.

Salili, F. & Hoosain, R. (2001). Multicultural education: Issues, policies and practices. In F. Salili & R. Hoosain (Eds.), Multicultural education: Issues, policies and practices (pp.2-13). Connecticut: Information Age Publishing Inc

Seyfi, T. (2006). Küreselleşme-kültür ilişkisinin eğitim örgütlerini etkileme biçimleri (Kayseri ili örneği). Unpublished master's thesis, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Sizemore, B. A. (1979). The four Mcurriculum: A way to shape the future. The Journal of Negro Education, 48 (3), 341-356.

Toprak, G. (2008). Öğretmenlerin Çokkültürlü Tutum Ölçeği'nin güvenirlik ve geçerlilik çalışması. Unpublished master's thesis, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.

Yakışır, A. N. (2009). Bir modern olgu olarak çokkültürlülük. Unpublished master's thesis, Selçuk Üniversitesi, Konya

Kaynak Göster