The reflection of the attitudes and learning processes to learning environments with authentic tasks in life science class

The purpose of this study was to determine the reflections of authentic task-based learning environments upon students’ learning processes and attitudes regarding the course of Life Science. In the study, which was designed in mixed model, the embedded experimental design was used. The study was carried out in an elementary school third-grade class and conducted in five weeks. The research data were collected via the Attitude Scale for Life Science Course, observations and video records, and semi-structured interviews held with the teacher, students and parents. In this respect, the results demonstrated that authentic task-based learning environments had positive influence on the students’ attitudes towards the course of Life Science. In addition, it was found that in authentic task-based learning environments, the students applied higher-order thinking skills, developed different viewpoints, shared their real-life experiences, made related reflections, benefited from the primary sources, studies cooperatively, maintained communication with their friends out of class environment, undertook multiple roles, associated the authentic context with their own lives, and made use of experts’ experiences in real life. Besides all, it was concluded that the students and their parents generally reported positive views about the use of authentic task-based learning environments and found the current application effective

Hayat bilgisi dersinde otantik görev temelli öğrenme ortamlarının öğrencilerin tutumlarına ve öğrenme süreçlerine yansıması

Bu araştırmanın amacı, Hayat Bilgisi dersinde otantik görev temelli öğrenme ortamlarının öğrencilerin derse yönelik tutumlarına ve öğrenme süreçlerine yansımalarını belirlemektir. Karma modelle desenlenen araştırmada gömülü deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma, bir ilkokulun üçüncü sınıf şubelerinden birinde beş haftalık bir sürede gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri Hayat Bilgisi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği, gözlem ve video kayıtları ile öğretmen, öğrenci ve velilerle gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmeler ile toplanmıştır. Bu kapsamda, araştırmada otantik görev temelli öğrenme ortamlarının, öğrencilerin Hayat Bilgisi dersine yönelik tutumlarını olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. Araştırmada otantik görev temelli öğrenme ortamlarında öğrencilerin, üst düzey düşünme becerilerini işe koştukları, farklı bakış açısı geliştirdikleri, gerçek yaşam deneyimlerini paylaştıkları, yansıtma yaptıkları, birincil kaynaklardan yararlandıkları, işbirliği içinde çalıştıkları, iletişimi sınıf dışına taşıdıkları, çoklu roller üstlendikleri, otantik bağlamı kendi yaşamlarıyla ilişkilendirdikleri ve gerçek yaşamdan uzmanların deneyimlerinden yararlandıkları ortaya çıkmıştır. Bunların yanı sıra öğrencilerin ve velilerin, otantik görev temelli öğrenme ortamlarından yararlanılmasına yönelik genelde olumlu görüş belirttikleri ve gerçekleştirilen uygulamayı etkili buldukları sonuçlarına ulaşılmıştır.

Kaynakça

Akça Berk N. & Ata B. (2009). Lise tarih derslerinde otantik etkinliklerin uygulanması ve sorunları. Eğitimde Yeni Yönelimler- V Öğrenmenin Doğası ve Değerlendirme Sempozyumu, (pp.390-400).

Akdağ, H. & Taşkaya, S. M. (2016). Birleştirilmiş sınıflarda hayat bilgisi öğretimi. In S. Güven & S. Kaymakçı (Eds), Hayat bilgisi öğretimi (pp.348-369). Ankara: Pegem Akademi.

Akınoğlu, O. (2002). Hayat bilgisi öğretimi. In C. Öztürk & D. Dilek (Eds), Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi (pp.1-13). Ankara: Pegem Yayıncılık.

Albrecht, J. N. (2012). Authentic learning and communities of practice in tourism higher education. Journal of Teaching in Travel & Tourism, 12, 260-276.

Andersson, S. B. & Andersson, I. (2005). Authentic learning in a sociocultural framework: A case study on non-formal learning. Scandinavian Journal of Educational Research,49(4), 419-436.

Balcı, A. (2006). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegema Yayıncılık.

Bektaş, M. & Horzum, M. B. (2012). Otantik öğrenme. Ankara: Pegem Akademi.

Bektaş, M. (2007). Hayat bilgisi dersinde ailelerin çoklu zeka kuramı hakkında bilgilendirme biçimlerinin ve öğrencilerin farklı baskın zeka gruplarında yer almalarının proje başarıları ve tutumlarına etkisi. Unpublished doctorate dissertation, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilinleri Enstitüsü, Ankara.

Blum, K. (2006). Authentic learning in a year 8 classroom. Proceedings of the 29th Annual Conference of the Mathematics Education Research Group of Australia, 1-5 July, Australia.

Borthwick, F., Bennett, S., Lefoe, G. E. & Huber, E. (2007). Applying authentic learning to social science: A learning design for an inter-disciplinary sociology subject. Journal of Learning Design, Designing for Effective Learning, 2(1), 14-24.

Braund, M. & Reiss, M. (2006). Towards a more authentic science curriculum: The contribution of outof- school learning. International Journal of Science Education,28(12), 1373-1388.

Brown, J. S., Collins, A. & Duguid, P. (1989). Situated cognition and the culture of learning. Educational Researcher, 18(1), 32-42.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E. & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştirma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Callison, D. & Lamb, A. (2004). Key words in instruction: Authentic learning. School Library Media Activities Monthly, 21(4), 34-39.

Chun, M. (2010). Taking teaching to (performance) task: Linking pedagogical and assessment practices. Retrieved May 3, 2015 from jcsites.juniata.edu/faculty/kruse/misc/Chun_Change_TakingTeachingToTask.pdf Collet-Klingenberg, L. L., Hanley-Maxwell, C. & Stuart, S. (2000). The relationship of an ecological model of career development to authentic learning. Research Institute on Secondary Education for Youth with Disabilities, 2.

Creswell, J. W. & Plano Clark, V. L. (2014). Karma yöntem araştırmaları: tasarımı ve yürütülmesi. (Trans. & Ed.: Y. Dede & S. B. Demir). Ankara: Anı Yayıncılık.

Creswell, J. W. (2005). Educational research: Planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research. New Jersey: Pearson Education.

Creswell, J.W. & Plano Clark, V.L. (2007). Designing and conducting mixed methods research. USA: Sage Publications.

Demirel, Ö. (2007). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Dennis, J. & O’Hair, M. J. (2010). Overcoming obstacles in using authentic instruction: A Comparative case study of high school math & science teachers. American Secondary Education, 38(2), 4-22.

Deveci, H. (2009). Hayat bilgisi öğretiminde aile katılımı. In B. Tay (Ed), Hayat bilgisi öğretimi (pp.245- 261). Ankara: Maya Akademi.

Doğan-Dolapçıoğlu, S. (2015). Matematik dersinde otantik öğrenme yoluyla eleştirel düşünme becerisinin geliştirilmesi: Bir eylem araştırması. Unpublished doctorate dissertation, Çukurova Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Adana.

Fallon, G. & Barnett, J. (2009). When Is a Learning Community Just a Pseudo Community? Towards the Development of a Nation of an Authentic Learning Community. ISEA, 37(2), 3-24.

Fox-Turnbull, W. (2006). The Influences of teacher knowledge and authentic formative assessment on student learning in technology education. International Journal of Technology and Design Education, 16, 53-77

Glatthorn, A. A. (1999). Performance standards & authentic learning. New York:Eye On Education.

Grace, T. P. L. & Lee, T. K. T. (2014). Designing of authentic learning mediated by mobile technology for primary school learners. JISTE, 18(1), 42-52.

Gültekin, M. (2015). Çocuğun yaşamından dünyaya açılan pencere: Hayat Bilgisi Öğretim Programı. In M. Gültekin (Ed), Hayat bilgisi öğretimi (pp.15-42). Ankara: Nobel Yayın.

Güner, M. (2016). Türkçe dersinde otantik görev temelli otantik materyal kullanımının öğrencilerin okuduğunu anlama, yazman becerileri ve yazma motivasyonları üzerindeki etkisi. Unpublished master’s thesis, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Gürdoğan, M. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının otantik öğrenme yaklaşımının uygulanabilirliği ile ilgili görüşleri: Fen ve teknoloji laboratuar uygulaması örneği. Unpublished master’s thesis, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.

Hamurcu, G. C. (2016). İlköğretim 7. sınıf Türkçe dersinde otantik öğrenmenin öğrencilerin problem çözme ve okuduğunu anlama becerileri ile derse ilişkin tutumlarına etkisi.Unpublished doctorate dissertation, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Herrington, J. (2006). Authentic e-learning in higher education: Design principles for authentic learning environments and tasks. University of Wollongong, Research Online.

Herrington, J., & Oliver, R. (2000). An instructional design framework for authentic learning environments. Educational Technology Research and Development, 48(3), 23-48.

Herrington, J., Parker, J. & Boase-Jelinek, D. (2014). Connected authentic learning: Reflection and intentional learning. Australian Journal of Education, 58(1), 23-35.

Herrington, J., Reeves, T. C. & Oliver, R. (2010). A guide to authentic e-learning.New York: Routledge.

Hobart, P. (2005). Authentic learning beyond the classroom: Authentic learning, VELS and PoLTs. Teaching and Learning, 13(1), 12-19.

Horzum, M. B. & Bektaş, M. (2012). Otantik öğrenmenin topluma hizmet uygulamaları dersini alan öğretmen adaylarının derse yönelik tutum ve memnuniyetine etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(1), 341-360.

Karabağ, G. (2006). Hayat bilgisi öğretim programı. In C. Öztürk (Ed), Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi: Yapılandırmacı bir yaklaşım (pp.51-69). Ankara: Pegema Yayıncılık.

Karabağ, G. (2009). Hayat bilgisi dersinin tarihçesi. In B. Tay (Ed.), Hayat bilgisi öğretimi (pp.3-20). Ankara: Maya Akademi.

Karakuş, F. (2006). Sosyal bilgiler öğretiminde yapıcı öğrenme ve otantik değerlendirme yaklaşımlarının öğrencilerin akademik başarı, kalıcılık ve sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarına etkisi. Unpublished doctorate dissertation, Çukurova Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Adana.

Kearney, M. & Shuck, S. (2006). Spotlight on authentic learning: Student developed digital video projects. Australasian Journal of Educational Technology, 22(2), 189-208.

Keskin, F. (2006). A Study on improving critical thınkıng skills of 6th grade students through authentic learning and authentic assessment.Unpublished doctorate dissertation, Çukurova Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Adana.

Kılıç, Z. (2010). İlköğretim hayat bilgisi dersinde aile katılımı çalışmaları. Unpublished master’s thesis, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Lee, S. & Goh, G. (2012). Action research to address the transition from kindergarten to primary school: Children's authentic learning, construction play, and pretend play. Early Childhood Research & Practice. 14(1).

Levin, B. B., Carol, D. D. & Pierce, J. W. (2001). Frequently asked questions about problem-based learning. In B. B. Levin (Ed), Energizing teacher education and professional development with problem-based learning (pp. 121-132). USA: Association for Supervision and Curriculum Development.

Liljeström, A., Enkenberg, J. & Pöllanen, S. (2013). Making learning whole: An instructional approach for mediating the practices of authentic science inquiries. Cultural Studies of Science Education, 8, 51-86.

Lombardi, M. (2007). Authentic learning for the 21st century: An overview.Retrieved Augst7, 2013 from http://www. educause.edu/ir/ library/pdf/ELI3009.pdf

Lowrie, T. (2005). Problem solving in technology rich contexts: Mathematics sense making in out-ofschool environments. Journal of Mathematical Behavior, 24, 275-286.

MEB (2009). İlköğretim 1. 2. ve 3. Sınıflar hayat bilgisi dersi öğretim programı ve kılavuzu. Retrieved June12, 2011from http://talimterbiye.mebnet.net/Ogretim%20Programlari/ilkokul/2010- 2011/HayatBilgisi-3.S%C4%B1n%C4%B1f.pdf

MEB, (2015). İlkokul hayat bilgisi dersi 1,2 ve 3. sınıflar öğretim programı. Retrieved May10, 2016 from http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx/program2.aspx?islem=1&kno=244

Melanlıoğlu, D. (2013). Impacts of authentic listening tasks upon listening anxiety and listening comprehension. Academic Journals, 8(14), 1177-1185.

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. London: Sage Publications.

Montgomery, K. (2002). Authentic tasks and rubrics: Going beyond traditional assessments in college teaching. College Teaching, 50(1), 34-39.

Newmann, F. M. & Wehlage, G. G. (1993). Five standards of authentic ınstruction. Educational Leadership. Association for Supervision and Curriculum Development.

Palm, T. (2008). Impact of authenticity on sense making in word problem solving. Educational Studies in Mathematics, 67, 37-58.

Peterson, M. (2002). Principles of authentic multi-level instruction.Retrieved May 3, 2015 from http://wps.ablongman.com/wps/media/objects/422/433042/06PrinciplesAuthMltlvl%20In.pdf

Pugalee, D.K., Douville, P., Lock, C.R., & Wallace (2002). Authentic tasks and mathematical problem solving.Retrieved November12, 2016 from http://math.unipa.it/~grim/SiPugalee.PDF

Reeves, T. C., Herrington, J., & Oliver, R. (2002). Authentic activities and online learning. Paper presented at the 2002 Annual International Conference of the Higher Education Research and Development Society of Australia (HERDSA), Perth, Western Australia.

Rule, A. C. (2006). Editorial: The components of authentic learning. Journal of Authentic Learning, 3(1), 1-10.

Sağlam, H. İ. (2015). Toplum, birey ve doğaya bütüncül bakış: Hayat bilgisi. In M. Gültekin (Ed), Hayat bilgisi öğretimi (pp.1-14). Ankara: Nobel Yayın.

Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik vegeçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Slavkin, M. L. (2004). Authentic learning: How learning about the brain can shape the development of students. Lanham: Rowman & Littlefield Education.

Smeets, E. (2005). Does ICT contribute to powerful learning environments in primary education? Computers & Education,44, 343-355.

Stein, S. J., Isaacs, G. & Andrews, T. (2004). Incorporating authentic learning experiences within a university course. Studies in Higher Education,29 (2), 239-258.

Strimel, G. (2014). Authentic education by providing a situation for student-selected problem-based learning. Technology and Engineering Teacher, April, 8-18.

Szczepanski, A., Malmer, K., Nelson, N. & Dahlgren, L. O. (2006). The distinctive nature and potential of outdoor education from a teacher perspective: An intervention study of teachers in nine-year compulsory school. Retrieved July 8, 2015 from http://liu.se/ikk/ncu/ncu_filarkiv/Forskning/1.165263/AndersSzczepanski.pdf

Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

TDK (2017). Türk dil kurumu büyük Türkçe sözlük. Retrieved February 10, 2016 from http://www.tdk.gov.tr/

Van Oers, B. & Wardekker, W. (1999). On becoming an authentic learner: Semiotic activity in the early grades. Curriculum Studies, 31(2), 229-249.

Wehlage, G. G., Newman, F. M. & Secada, W. G. (1996). Standards for Authentic achievement and pedagogy. In F. M. Newman (Ed), Authentic achievement: Restructuring schools for intellectual quality (pp. 21-48). San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Xiao, L., Carroll, M., Clemson, P. & Rosson, M. B. (2008). Support of case-based authentic learning activities: A collaborative case commenting tool and a collaborative case builder. Proceedings of the 41st Hawaii International Conference on System Sciences, (pp.1-10).

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Young, M. F. (1993). Instructional design for situated learning. ETR&D, 41(1), 43-58.

Kaynak Göster