Teachers' opinions on the pre-school counselling program

This study aimed at examining the views of preschool teachers on preschool counselling program, was conducted with 113 teachers. In this study, a descriptive survey model was used. As a data collection tool, the questionnaire prepared by Yazgünoğlu and Demirel (2012) taking into consideration the elements and principles of the Class Guidance Program of Primary and Secondary Education Institutions were used. Descriptive statistical techniques were used in the analysis of data collected through the questionnaire. As a result of the analyses, it has been found that preschool teachers and school counselors have more than average and above average values in terms of their views on the goals / achievements, teaching-learning process / activities, evaluation / testing situations and general characteristics of the program sub-dimensions except the content / competence sub-dimension of the pre-school guidance program. In line with the results obtained, suggestions have been made to increase the knowledge levels of the guidance services and to increase the time allocated for the activities.

Öğretmenlerin okul öncesi rehberlik programına ilişkin görüşleri

Anaokullarında görevli öğretmenlerin Okul Öncesi Rehberlik Programı’na ilişkin görüşlerinin incelenmesinin amaçlandığı bu çalışma, 113 öğretmen üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı öğeleri ve ilkeleri dikkate alınarak Yazgünoğlu ve Demirel (2012) tarafından hazırlanan anket kullanılmıştır. Anket aracılığıyla toplanan verilerin analizinde, betimleyici istatistiksel tekniklerden yararlanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, okul öncesi öğretmenleri ve okul rehber öğretmenlerinin, okul öncesi rehberlik programının içerik/yeterlilik alt boyutu dışındaki, hedefler/kazanımlar, öğretme-öğrenme süreci/etkinlikler, değerlendirme/sınama durumları ve programın genel özellikleri alt boyutlarına ilişkin görüşleri açısından ortalama ve ortalamanın üzerinde değerlere ulaşıldığı görülmüştür. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, rehberlik hizmetleri konusunda bilgi düzeylerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılabileceği ve etkinlikler için ayrılan sürelerin arttırılabileceği önerileri sunulmuştur.

Kaynakça

Avcı, Y. & Nazlı, S. (2006). Sınıf rehberliği etkinliklerinin öğrencilerin verimli ders çalışma alışkanlıkları, akademik başarıları ve sınav kaygıları üzerindeki etkisi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (15), 22-41.

Bardakçı, A. B. (2011). İlköğretim okullarında çalışan sınıf öğretmeni, sınıf rehber öğretmeni ve psikolojik danışmanların kapsamlı/gelişimsel rehberlik programına ilişkin görüşleri. Unpublished master’s thesis, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Başaran, M. (2008). İlköğretim okullarındaki yönetici ve sınıf rehber öğretmenlerinin psikolojik danışma ve rehberlik faaliyetlerinden beklentileri. Unpublished master’s thesis, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.

Berber, D. (2010). Ortaöğretim kurumları onuncu sınıf rehberlik programı uygulamalarının sınıf rehber öğretmenleri ve rehber öğretmenler görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi (Kayseri İli Örneği). Unpublished master’s thesis, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.

Borders, L.D. & Drury S.M. (1992) Comprehensive school counseling programs: a rewiew for policymakers and practitioners. Journal of Counselling & Development, 70, 487-498.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Çivicioğlu, M. (2016). Ortaöğretim rehberlik programının öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi .Unpublished master’s thesis, Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak.

Dahir, C. A., Burnham, J. J. & Stone, C. (2009). Listen to the voices: School counselors and comprehensive school counseling programs. Professional School Counseling. 12(3), 182-192.

Demirel, M. (2010). İlköğretim ve ortaöğretim kurumlan sınıf rehberlik programının değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 35(156), 45-61.

Erkan, S. & Güven, M. (2006). İlköğretim ve ortaöğretim kurumları sınıf rehberlik programı. Ankara: MEB Yayınları.

Eşen, R. (2009). Sınıf rehberlik programının (sınıf öğretmenleri için) rehber öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Unpublished master’s thesis, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Forget-Dubois, N., Dionne, G., Liemelin, J-P., Perusse, D., Tremblay, R.E., & Boivan, M. (2009). Early child language mediates the relation between home environment and school readiness. Child Development, 80 (3), 736-749.

İçtüzer, E. (2017). Ortaöğretim kurumlarında yürütülen psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin değerlendirilmesi. Unpublished master’s thesis, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Karasar, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kızıl, D. (2007). Ortaöğretim kurumlarındaki rehber öğretmenlerin ve sınıf rehber öğretmenlerin sınıf içi rehberlik etkinlikleri ile ilgili görüşleri. Unpublished master’s thesis, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Lapan, R.T., Gysbers, N. C. & Yongmin, S. (1997). The impact of morefully ımplemented guidance programs on the school experiences of high school students: a statewide evalutaion study. Journal of Counseling and Development, 75 (4), 292-302.

MEB (2006). İlköğretim ve ortaöğretim kurumlan sınıf rehberlik programı. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Ankara.

MEB (2012). Okul öncesi eğitim rehberlik programı. Retrieved February 01, 2017, from https://orgm.meb.gov.tr/www/rehberlik-programlari/icerik/102.

Myrick, R.D. (1997). Developmental guidance and counseling: A practical approach. Third edition, Minneapolis: Educational Media Corporation.

Nazlı, S. (2008). Öğretmenlerin değişen rehberlik hizmetlerini ve kendi rollerini algılamaları. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (20), 11-25.

Nazlı, S. (2014). Polis Akademisi kapsamlı gelişimsel rehberlik programının orta vadeli değerlendirilmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5 (41), 103- 116.

Nazlı, S. (2016). Kapsamlı gelişimsel rehberlik programı. Ankara: Anı Yayıncılık.

Stevenson, H. W., & Newman, R. S. (1986). Long-term prediction of achievement and attitudes in mathematics and reading. Child Development, 57 (3), 646-659.

Terzi, Ş. , Tekinalp, B. E. & Leuwerke, W. (2011). Psikolojik danışmanların okul psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri modeline dayalı olarak geliştirilen kapsamlı psikolojik danışma ve rehberlik programını değerlendirmeleri. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1 (1), 51-60.

Topcu Ç. (2014). 9. sınıf rehberlik programının öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. Unpublished master’s thesis, Bülent Ecevit üniversitesi, Zonguldak.

Torunoğlu, H. (2015). Meslek liseleri okul psikolojik danışmanları ve sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlik programına ilişkin görüşleri. Unpublished master’s thesis, Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir.

Yazgünoğlu, S. & Demirel, M. (2012). Okul ve sınıf rehber öğretmenlerinin ilköğretim ve ortaöğretim kurumları sınıf rehberlik programına ilişkin görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel sayı (2), 244-255.

Yeşilyaprak, B. (2010). Eğitimde rehberlik hizmetleri. Ankara : Nobel Yayın Dağıtım.

Kaynak Göster

  • ISSN: 2146-0655
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2011

380 111

Sayıdaki Diğer Makaleler

A study on the relationship between the behaviour of the academic procrastination of the psychological counseling and guidance students and their goal orientations and self-esteem

Zehra Nesrin BİROL, Yurdagül GÜNAL

Opinions of pre-school teachers and pre-service teachers on values education in the pre-school period: The case of Konya province

BENGÜ TÜRKOĞLU

Beliefs and practices of social studies teachers on inclusion

Ahmet ÇOPUR

The Reliability and Validity Study of ‘Classroom Practices in Inclusive Preschool Education Environment with Talented and Gifted Children Scale

H. Elif DAĞLIĞLU, Esra ÖMEROĞLU, Aysun TURUPCU DOĞAN, MELEK GÜLŞAH ŞAHİN, Safiye SARICI BULUT, OSMAN SABANCI, VOLKAN KUKUL, EBRU KILIÇ ÇAKMAK, SERÇİN KARATAŞ

A longitudinal study on pre and post service views of teacher candidates on teacher candidate training program

ESEN TURAN ÖZPOLAT, GÜLDEN GÜRSOY

Teachers' opinions on the pre-school counselling program

Mustafa GÜLER, Burhan ÇAPRİ

The effects of visual art supported inquiry based science activities on 5th grade students’ scientific process skills

Hazel KAR, Emine ÇİL

Attention skill development program’s effects on children in terms of attention skill acquisition during preschool term

Ali İbrahim Can GÖZÜM, Adalet KANDIR

Investigating pre-school children's self-regulation skills in terms of various variables in Northern Cyprus

Hatice Cemre DAĞGÜL, Ayşe IŞIK GÜRŞİMŞEK

Prediction of students' strategies for doing science homework by parental support and students' goal orientation

Uluhan KURT, YASEMİN TAŞ