Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözme Stratejileri Üzerine Bir Çalışma

Bu çalışmanın amacı ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin problem çözme stratejileriniproblem çözerken yaşadıkları sıkıntıları belirlemektir. Çalışma 2012-2013 eğitim- öğretim yılında bir devlet okulunun 6. sınıfında öğrenim gören 12 öğrencigerçekleştirilmiştir. Çalışmanın verileri PISA ’nın açıklanan sorularından ve çeşitli matematik web sitelerinde yer alan farklı stratejiler kullanılarak çözülebilecek toplamsorudan oluşan bir testten elde edilmiştir. Her soru bir stratejiyi kapsayacak şekilde seçilmiştir. Verilerin analizinde betimsel analiz ve betimsel istatistikler kullanılmıştır. Örüntü arama, sondan başlama, denklem yazma ve liste hazırlama stratejilerini içeren soruları çalışmaya katılan tüm öğrenciler doğru cevaplandırırken; şema çizmebölmek ve yönetmek stratejilerini iki öğrenci; tahmin-kontrol stratejisini ise üç öğrenci yanıtlayamamıştır. Ayrıca öğrencilerin verilen soruların açıklamalarını uzun buldukları, tahmin kontrol stratejisini kullanırken sıkıntı yaşadıkları, bölmek ve yönetmek stratejisinde ise fazla zaman harcadıkları gözlenmiştir. ve ile 7 ile

A Study on Secondary School Students’ Problem Solving Strategies

The aim of this study is to determine 6th grade students’ use of problem solving strategies and difficulties that they have in this process. This research has been done by the help of the 12 6th grade public school students who were attending a public school in the 2012- 2013 academic year. The data collection tools for the research consisted of problem tests, including 7 problems which have taken from PISA and some mathematics websites. Each problem was chosen involving only a single strategy. The obtained data was analyzed utilizing descriptive analysis and descriptive statistics. According to the results of the study, all of the students who participated in the study solve the problems about “Look for a Pattern, Start at the End, Use an Equation and Make an Organized List” strategies. Two students could not solve problems including “Draw a Diagram and Divide and Conquer” strategies. Also, three students could not solve the problem about “Guess and Check”. In addition, findings of this study show that some texts of problems are long and complex for students. On the other hand, students had some difficulties when they used the strategy of “Guess and Check” and they spent a lot of time on the problem about “Divide and Conquer”.

Kaynakça

Altun, M. (2000). İlköğretimde problem çözme öğretimi. Milli Eğitim Dergisi, 147, 27-33. Altun, M. (2010). İlköğretim 2. kademede (6.7.8. sınıflarda) matematik öğretimi. Ankara: Alfa Aktüel Yayınevi. Baykul, Y. (2009). İlköğretimde matematik öğretimi 6-8. sınıflar. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. Bilen, M. (2002). Plandan uygulamaya öğretim. Ankara: Anı Yayıncılık. Blum, W. & Niss, M. (1991). Applied mathematical problem solving, modelling, applications and links to other subjects. Educational Studies in Mathematics, 22 (1), 37-68. Bruner, J. S. (1961). The act of discovery. Harvard Educational Review, 31 (1), 21-32. Chacko, I. (2007). Real-world problems: teachers' evaluation of pupils' solutions. Studies in Educational Evaluation, 33 (3-4), 338-354. Florida Department of Education, (2010). Classroom cognitive and meta-cognitive strategies for teachers: Research-based strategies for problem-solving in mathematics, k-12, Florida. Retrieved, April 4, 2013 from http://floridarti.usf.edu/resources/format/pdf/Classroom%20Cognitive%20 and%20Metacognitive%20Strategies%20for%20Teachers_Revised_SR_09.08.10.pdf İpek, A. S. & Okumuş, S. (2012). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel problem çözmede kullandıkları temsiller. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (3), 681-700. Karataş, İ. & Güven, B. (2003). Problem çözme davranışlarının değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler: klinik mülakatın potansiyeli. İlköğretim-Online Dergisi, 2 (2), 2-9. Kayan, F. & Çakıroğlu, E. (2008). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel problem çözmeye yönelik inançları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 218-226. Korkmaz, E. & Gür, H. (2006). Öğretmen adaylarının problem kurma becerilerinin belirlenmesi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8 (1), 64-74. McQuede, F. (2013). Problem çözme stratejileri. (Boğaziçi üniversitesi ilköğretim bölümü web sitesi notları). Retrieved March 3, 2013 from http://pred.boun.edu.tr/ps/turkish/ps4.html Miles, M. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: an expanded sourcebook. CA: Sage. Thousand Oaks. MEB (2012). Talim terbiye kurulu başkanlığı ortaokul matematik dersi öğretim programı (5, 6, 7 ve 8. sınıflar). National Council of Teachers of Mathematics, (2000). Standarts for school mathematics: problem solving, national council of teachers of mathematics, Reston, VA. Orhaner, E. & Tunç, A. (2003). Ticaret ve turizm eğitiminde özel öğretim yöntemleri. Ankara: Gazi Kitabevi. Polya, G. (1973). How to solve it: a new aspect of mathematical thinking. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. Problem, Türk dil kurumu güncel sözlük. Retrieved March 28, 2013 from http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5154957f8d9 4d9.48525524 Schunk, D. H. (2009). Öğrenme teorileri eğitimsel bir bakışla (M. Şahin, Trans.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. The PISA 2003 Assessment Framework (2004). Mathematics, reading, science and problem solving knowledge and skill. OECD. Toker, Z. (2012). İlköğretim matematik 7. sınıf öğretmen kılavuz kitabı. Ankara: Semih Ofset Matbaacılık. Topal, A. D. & Alkan, A. (2010). Mayer’in bilimsel ve matematiksel mesaj tasarım ilkelerine göre tasarlanmış öğrenme ortamının öğrenci başarısı üzerine etkisi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20 (2), 93-106. Van De Walle, J. A., Karp, K. S. & Bay-Williams, J. M. (2012). İlkokul ve ortaokul matematiği (S. Durmuş, Trans.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Yazgan, Y. & Bintaş, J. (2005). İlköğretim dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin problem çözme stratejilerini kullanabilme düzeyleri: bir öğretim deneyi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 210-218. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Yılmaz, E. D. (2010). Eğitici cep kitabı. Ankara: İmge Kitabevi.

Kaynak Göster