Ortaokul 5. Sınıflarda Tercih Edilen Seçmeli Dersler ve Tercih Nedenlerinin Öğrenci ve Veli Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 14. 08. 2012 tarihli ve 124 sayılı kurul kararı ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi ve özel ilkokul ve ortaokullarda 1 ve 5. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak haftada iki ders saati olmak üzere seçmeli derslerin işlenmesi uygun görülmüştür. Yapılan bu araştırma ile 2012–2013 eğitim- öğretim yılında başlanan seçmeli ders uygulamasındaki ders seçimindeki etkenler, tercih sebepleri ve derslerdeki uygulamalar ve yaşanan sorunlar öğrenci ve veli görüşlerine göre değerlendirilmektedir. Araştırmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak öğrenci ve veli anketleri kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS programından yararlanılmış frekans ve yüzde hesaplamaları kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, en çok seçilen dersler Matematik Uygulamaları, Kur’an-ı Kerim ve Yabancı Dil olarak sıralanmıştır. Öğrencilerin seçmeli dersleri tercih etme nedenlerine bakıldığında, öğrenci görüşlerine göre, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda seçim yaptıkları belirlenirken veli görüşlerinde ise, zorunlu derslerin başarısına getireceği katkının tercih nedeni olduğu görülmüştür.

The Assessment of the Reasons of Students and Parents’ Preference of Elective Courses for the 5 th Grade Classes at Secondary School

It has been deemed suitable that the elective courses can be conducted for two lesson hours a week by beginning from first and fifth clases at all public and private schools by the Ministry of National Education with the Board Of Education meeting decision No. 124, dated 14.08.2012. By this research, factors in the selection of courses in elective courses application started in the academic year 2012-2013, preferred causes and practices in the courses and problems in the causes are evaluated according to students’ and parents’ opinions. The descriptive method has been used in the study. Student and parent questionnaires have been used as the data collection tool. It has been benefited from the program SPSS to analyze the data and the frequency and percentage calculations. According to the results of the research, the most frequently selected subjects are listed as Applications of Mathematics Course, Quran Recitation and Foreign Language Course. When students’ reasons to choose elective courses are examined, according to students’ opinions it has been found out that they make their choices according to their interests and skills; however in accordance with the opinion of parents in determining their choice, the contributions to the success of the compulsory courses has been found to be the cause.

Kaynakça

Altun, A. (2009). Eğitim bilim açısından seçmeli medya okuryazarlığı dersi programına eleştirel bir yaklaşım. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 10(3), 97-109. Coşkun, M. (2012). Türk eğitim sisteminin sorunlarının teşhisinde yapılan bazı hatalar: yanlış veriler, faydasız mukayeseler ve bağlamsız doğrular. Yüksek Öğretim Dergisi, 2(3),121-126. Demir, A. (1996). Üniversitedeki seçmeli ders uygulamasının öğrenciler ve öğretim üyelerince değerlendirilmesi. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 7(2), 24–31. Demir, A.& Ok, A. (1996). Orta doğu teknik üniversitesindeki öğretim üye ve öğrencilerinin seçmeli dersler hakkındaki görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,12, 121-125. Devlet Planlama Teşkilatı .(2011). Bilgi toplumu istatistikleri. Retrieved January 15, 2013, from http://www.bilgitoplumu.gov.tr . Durdukoca, Ş.F.& Arıbaş, S. (2011). İlköğretim seçmeli bilişim teknolojileri dersi 5. basamak öğretim programının öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi (Malatya ili örneği). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. 8(1), 140-168 Dündar, S. (2008). Ders Seçiminde Analitik Hiyerarşi Proses Uygulaması. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(2), 217-226. Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı. (2008). Seçmeli derslerin seçim kriterlerinin değerlendirilmesi araştırması. Retrieved January 10, 2013, from http://egitek.meb.gov.tr/ . Eke, C. (2013). “Seçmeli bilim uygulamaları dersinin fen bilimlerinin öğretimi açısından önemi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2 (2),182-188. Karasar, N.(1998). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Keçeci, T. (2011). Matematik kaygısı ve korkusu ile mücadele yolları. Retrieved March 17, 2013, from http://www.iconte.org/FileUpload/ks59689/File/012.pdf Milli Eğitim Bakanlığı. (2012). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu bilim uygulamaları dersi (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Milli Eğitim Bakanlığı. (2012). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu bilişim teknolojileri ve yazılım dersi (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Milli Eğitim Bakanlığı. (2012). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu Hz. Muhammed’in hayatı dersi (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Milli Eğitim Bakanlığı. (2012). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu Kur’an-ı Kerim dersi (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Milli Eğitim Bakanlığı. (2012). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu matematik uygulamaları dersi (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Milli Eğitim Bakanlığı. (2012). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu spor ve fiziki etkinlikler dersi (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Milli Eğitim Bakanlığı. (2012). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu temel dini bilgiler dersi (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Milli Eğitim Bakanlığı. (2013). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu zeka oyunları dersi (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Öztürk, H.& Yılmaz, B. (2011). Bilişim teknolojileri ve yazılım dersinin seçmeli statüsünün dersin pedagojik değerine yansımasının öğretmen bakış açısı ile değerlendirilmesi. Ege Eğitim Dergisi, 2(12), 63-82. Tüfekçi, S. (2005). Beyin temelli öğrenmenin erişiye, kalıcılığa, tutuma ve öğrenme sürecine etkisi. Unpublished doctorate dissertation, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Ülgen, G. (1992). İlköğretim okullarının 6, 7, 8. sınıflarında seçmeli dersler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 107-114 Yıldırım, K. (2010). Nitel araştırmalarda niteliği artırma. Retrieved February 21, 2013, from http://ilkogretim-online.org.tr

Kaynak Göster