Öğrencilerin Dürüstlük ve Doğruluk Değerlerinin Senaryo Temelli Ölçülmesi

Bireylerin herhangi bir konuya ilişkin değer yargılarını, tercihlerini ve tutumlarını ölçmede kullanılan yaklaşımlardan biri de senaryo temelli veri toplamadır.çalışmanın amacı üniversitede okuyan öğrencilerin dürüstlük ve doğruluk değerlerine ilişkin tutumlarının incelenmesidir. Senaryo temelli veri toplama nitel yaklaşım geleneğine dayanmaktadır. Bu çalışmaya eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği anabilim dalında öğrenim gören toplam 104 dördüncü sınıf öğrencisi katılmıştır. Çalışma durum tespitine yönelik olup ve çalışma grubuna beş senaryo verilmiştir. Öğrencilerdensenaryolardaki durumlarla karşılaştıklarında nasıl davranabileceklerini açıklamaları istenmiştir. Verilen senaryoya göre öğrencilerin tahmini olarak gösterecekleri davranış onların değer yargılarıyla ilişkilidir. Katılımcıların davranış tercihleri ve açıklamaları içerik analizi yapılmıştır. Katılımcıların tercihleri en çok tercihten en aza doğru sıralanmıştır. Her bir senaryoda cevaplayıcı herhangi bir ipucu almadan tamamen kendisine ait duygu ve düşüncelerini ifade etmektedir. Bu çalışmaya katılan öğrencilerin kopya çekmeyi çok kötü bir davranış olarak algılamamaktadırlar. Bir başka senaryonu sonucuna göre öğrencilerin ailelerine karşı sorumluluk duygusunun güçlü olduğunu görülmektedir. Bu çalışmaya katılan öğrencilerin doğrudan kendini ilgilendirmeyen konularda toplumun düzeni ve haklının hakkını alması adına tavır almaları anlamlı ve önemlidir. Bu bu

Evaluation of Students’Values of Honesty and Truth Based on Scenarios

Scenario could be used to evaluate individuals’ values, preferences, and attitudes about special issues or content as a data collecting approach in research. The aim of this study is to investigate the participants’ preferences and values about particular situations. The participants consisted of 104 senior elementary education students at the education faculty. In order to collect the data, five scenarios were presented to students and then asked them to write how they behaved when they experienced the situation in the scenario. After collecting students’ responses, content analysis were used to examine students’ preferences and ranked from highest to lowest. The results indicated that almost half of the students in this study had attitudes and tendencies towards cheating. However, the majority of the students expressed honestly to share with their parents. On the other hand, they expressed that they were willing to help as a witness to investigate to find truth in case of that it was not their business. The importance of the study investigated has a crucial indication for future of society to be order and dynamisms.

Kaynakça

Bolay S. H. (2007). Aşkın Değerler Buhranı, Değerler ve Eğitimi. Uluslararası Değerler ve Eğitimi Sempozyumu (Edt. R. Kaymakcan et al.). İstanbul: DEM Yayınları. Doğanay, A. (2009). Değerler Eğitimi. Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi: Yapılandırmacı Bir Yaklaşım (Edt. C. Öztürk). Ankara: Pegem A Yayınları. Erdem, A. R. (2003). Üniversite kültüründe önemli bir unsur: Değerler. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(4), 129- 149 Fraenkel, J. R., Wallen, N. E. & Hyun, H. H. (2012). How to Design and Evaluate Research in Education (8th edt.). New York: McGram-Hill Companies, Inc. Goleman, D. (1995). Duygusal Zekâ: Neden IQ’dan daha önemlidir. (Trans: B. S. Yüksel (2002), (21. edt). İstanbul: Varlık Yayınları. Hall, C. S. & Lindzey, G. (1978). Theories of Personalities (3th edt.). New York: John Willey & Sons. Güler, A. (2008). Türk toplumunda korku kültürü. Ankara: Punto Tasarım. Güngör, E. (1993). Değerler psikolojisi. Amsterdam: Hollanda Türk Akademisyenler Birliği Vakfı Yayınları. Güngör E. (1998). Değerler Psikolojisi Üzerine Araştırmalar. İstanbul: Ötüken Yayınları. Kuşdil, M. E. & Kağıtcıbaşı, C. (2000). Türk öğretmenlerin değerler yönelimi ve Schwartz değer kuramı. Türk Psikoloji Dergisi, 15(45), 59-76. Lupton, R. A & Chapman, K. J. (2002). Russian and American College Students’ Attitudes, Perceptions, and Tendencies Toward Cheating. Educational Research Bulletin, MEB. (2015). 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanun. Retrieved January 5, 2015 from http://personel.meb.gov.tr/dairele/mevzuat/mevzuatlar/mili egitim temel kanunu 1739.pdf Schwartz, S. H. (1994). Are there universal aspects in the structure and contents of human values? The Journal of Social Issues. 50 (4), 19-45. Schwartz, S.H. (1996). Value priorities and behavior: Applying a theory of integrated value systems. In C. Seligman, J.M. Olson, & M.P. Zanna (Eds.), The psychology of values: The Ontario Symposium, Vol. 8 (pp.1-24). Hillsdale, NJ: Erlbaum. TDK. (2015). Türkçe Sözlük. Retrieved January 11, 2015 from http://www.tdk.gov.tr/index.p hp?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS .54b2c5a6e45148.88635146 Ulusoy, K. & Dilmaç, B. (2012). Değerler Eğitimi. Ankara: Pegem A Akademi.

Kaynak Göster