İlkokul Birinci Sınıf Öğretmenlerinin 4+4+4 Kesintili Zorunlu Eğitim Sisteminde Yaşamış Oldukları Sorunlara ve Çözüm Önerilerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Bu çalışmanın amacı, birinci sınıflarda görev yapan öğretmenlerin 4+4+4 kesintili zorunlu eğitim sistemi ile ilgili yaşamış oldukları sorunları ve sorunlara dayalı geliştirmiş oldukları çözüm önerilerine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırma, Elazığ ili Karakoçan ilçesinde görev yapan toplam 23 birinci sınıf öğretmeni üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada veriler, Yazılı Görüş Alma Formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; öğretmenlerin çoğu 4+4+4 kesintili zorunlu eğitim sistemi ile ilgili olumsuz düşüncelere sahip olduklarını, 60-66 ay yaş grubundaki öğrencilerin okula başlamalarını doğru bulmadıklarını, yeni eğitim sistemine yönelik daha çok öğrencilerle ilgili sorunlar yaşadıklarını belirtmişler ve öğrenciler ile ilgili karşılaşmış oldukları sorunlara yönelik öneriler geliştirmişlerdir. Araştırma sonucunda ortaya çıkan bulgulara dayalı olarak öneriler geliştirilmiştir

The Examination of the Views of the Elementary School First Grade Teachers on the Problems they Experienced in the 4+4+4 Education System and their Solution Proposals

The object of this study is to determine views of teachers serving at first grade classes on problems they experienced related to the 4+4+4 intermittent compulsory education system and their solution proposals developed for these problems. In the research, phenomenology design as one of the qualitative research designs was used. The research was conducted on 23 first grade teachers serving in Karakocan County of Elazig City. In the scope of the research, the data were collected by using questionnaires for written opinions. Content analysis was used in the data analysis. As a result of the research, most of the teachers stated that they maintain negative thoughts on the 4+4+4 intermittent compulsory education system, they do not approve that the students in the age group of 60-66-months start school, they mostly experienced problems regarding the new education system as related to students, and they developed proposals addressing problems that they encountered with students. Proposals were developed based on the findings derived from the research.

Kaynakça

Aykaç, N., Kabaran, H., Atar, E. & Bilgin, H. (2014). İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin 4+4+4 uygulaması sonucunda yaşadıkları sorunların öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi (Muğla ili örneği). Turkish Studies, 9 (2), 335-348.

Başar, M. (2013). 60-66 ay aralığında ilkokula başlayan öğrencilerin kişisel öz bakım ve ilkokuma-yazma becerilerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Turkish Studies, 8 (8), 241-252.

Boz, T. & Yıldırım, A. (2014). 4+4+4 eğitim sisteminde birinci sınıf öğretmenlerinin karşılaştığı zorluklar. Başkent University Journal of Education, 1 (2), 54-65.

Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry & research design: choosing among five traditions. California: SAGE.

Dinçer, A. (2012). 4+4+4 üzerine bir tartışma. Eğitim, Bilim ve Toplum, 10 (38), 137-160.

Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Erdoğan-Işıkoğlu, N. & Şimşek, Z.C. (2014). Birinci sınıfa başlayan çocukların, velilerin ve öğretmenlerin okula uyumlarının incelenmesi. Internetional Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, 3 (2), 62-70.

Güler, A., Halıcıoğlu, M.B. & Taşğın, S. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Güven, İ. (2012). Eğitimde 4+4+4 ve fatih projesi yasa tasarısı = Reform mu? İlköğretim-Online, 11 (3), 556-577. Retrieved March 25, 2014, from www.ilkogretim-online.org.tr

Haktanır, G., Şen, M. & Çelik, Y. (2008). Altı yaşındaki çocukların genel beslenme alışkanlıkları. VI. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, 13-14 Ekim 2008, Ankara: Ankara Üniversitesi.

Karadeniz, C. (2012). Öğretmenlerin 4+4+4 zorunlu eğitim sistemine ilişkin görüşleri. Eğitim, Bilim ve Toplum, 10 (40), 34-53.

Kazu, İ.Y. & Eroğlu, M. (2012). Eğitim fakültesi öğretim elemanlarının 12 yıllık zorunlu eğitim sistemine yönelik görüşlerinin belirlenmesi (ss. 50-52). 2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 27-29 Eylül 2012, Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi.

Külekçi, E. (2013). 4+4+4 eğitim sistemi kapsamında birleştirilmiş sınıf uygulamasına ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 369-377.

MEB. (2006). 36-72 aylık çocuklar için okul öncesi eğitim programı. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

MEB. (2012). 12 yıl zorunlu eğitim: sorular-cevaplar. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Memişoğlu, S.P. & İsmetoğlu, M. (2013). Zorunlu eğitimde 4+4+4 uygulamasına ilişkin okul yöneticilerinin görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 14-25.

Merriam, S. (1998). Qualitative research and case study applications in education. San Francisco: JosseyBass.

Miles, M.B. & Huberman, A.M. (2002). The qualitative researcher’s companion. California: SAGE.

Örs, Ç., Erdoğan, H. & Kipici, K. (2013). Eğitim yöneticileri bakış açısıyla 12 yıllık kesintili zorunlu eğitim sistemi. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4, 131-154.

Özenç, M. & Çekirdekçi, S. (2013). İlkokul 1. sınıfa kaydolan okul öncesi dönem çağındaki öğrencilerin (60-60 ay) yaşadıkları sorunlara ilişkin öğretmen görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (2), 177-192.

Patton, M.Q. (1997). How to use qualitative methods in evaluation. California: SAGE.

Patton, M.Q. (2002). Qualitative research evulation methods. California: SAGE.

Senemoğlu, N. (2011). Gelişim, öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem Akademi.

URL 1: Retrieved March 25, 2014http://dosyalar.hurriyet.com.tr/Ankara-universitesi-gorusu.pdf.

URL 2 : Retrieved March 25, 2014http://fed.boun.edu.tr/form_files/Bogazi%C3%A7i_%C3%9 Cniversitesi_Egitim_Fak%C3%BCltesi%E2%80%99nin_G%C3%BCncellenen_G%C3%B6r%C3%BC%C5% 9F%C3%BC.pdf.

URL 3: Retrieved March 25, 2014http://www.egitim.hacettepe.edu.tr/belge/4+4+4EgtFakKurul Karar.pdf.

URL 4: Retrieved March 25, 2014 http://www.metu.edu.tr/system/files/IlkveOrtaogretimde YapilanmaOnerisiODTUEgitimFakultesiGorusu.pdf.

Uzun-Mercan, E. & Alat, K. (2014). İlkokul birinci sınıf öğretmenlerinin 4+4+4 eğitim sistemi ve bu sistem sonrasında ilkokula başlayan öğrencilerin hazırbulunuşlukları hakkındaki görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (2), 15-44.

Ünal-Peker, D. (2013). Sınıf öğretmenlerinin 4+4+4 uygulamasına yönelik görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2 (4), 324-337.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Zamarripa, M.X., Lane, I., Lerma, E. & Holin, L. (2011). Self-knowledege and identity in a Mexican American counseling course: a qualitative exploration. Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 33 (1), 88-104.

Zembat, R. (2007). Okul öncesi eğitimde nitelik. In A. Oktay & Ö.P. Unutkan (Edt.) Okul öncesi eğitimde güncel konular (pp. 124-137). İstanbul: Morpa.

Kaynak Göster