İlkokul 2. Sınıf İngilizce Dersine Yönelik Dinleme ve Konuşma Başarı Testinin Geliştirilmesi

Bu çalışmada ilkokul 2. sınıf İngilizce öğretim programına devam etmekte olan öğrencilerde öngörülen amaçların gerçekleşme durumunu ortaya çıkarmak amacıyla dinleme ve konuşma becerilerine odaklanan başarı testi geliştirilmesi amaçlanmıştır. Hazırlanan taslak başarı testinin geçerliliğini sağlamak için üç yabancı dil alan uzmanının ve üç 2. sınıf İngilizce öğretmeninin görüşleri alınarak taslak başarı testinde yer alacak madde sayısı belirlenmiştir ve sonrasında madde ayırt edicilik ve madde güçlük analizleri hesaplanmıştır. Hazırlanan taslak başarı testinin dinleme bölümü, 2013-2014 eğitim öğretim yılı bahar döneminde 202, başarı testinin konuşma bölümü ise 125 ilkokul 2. sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Dinleme bölümünde analizler sonucunda 18 madde çıkarılmıştır. Kalan 22 maddeden puanlama kolaylığı sağlaması açısından maddelerin güçlük dağılımları arasındaki denge de gözetilerek 2 kolay madde daha çıkarılmış nihai testte 20 madde yer almıştır. Konuşma bölümünde ise sadece madde güçlük analizi sonrasında 4 madde çıkarılmış ve puanlama kolaylığı açısındanmaddenin ölçme aracından çıkarılmasına karar verilmiştir ve nihai testte 20 maddealmıştır. Testin iç tutarlılığı için KR-20 değerine bakılmış ve dinleme testinin .70, konuşma testinin .81 olarak yeterli bir güvenirliğe sahip olduğu sonucuna varılmıştır. bir yer

Development of a Listening and Speaking Achievement Test for Primary School 2nd Grade English Course

In this research, it is aimed to develop an achievement test focusing on listening and speaking skills in order to reveal the realization of the objectives set forth for students studying primary school 2nd grade English teaching curriculum. For validity purposesthe draft achievement test, three foreign language field experts and three 2nd grade English teachers were consulted and the number of items in the achievement test was determined and then item discrimination and item difficulty analyses were carried out. The listening part of the achievement test was applied to 202 students and the speaking part was applied to 125 2nd grade students in the spring semester of 2013- 2014 academic years. The final listening test included 20 items after 18 items were excluded after analysis and 2 easy items were also excluded for grading easiness. For the speaking part, only 4 items were left out after item difficulty analysis and 1 item was excluded for grading easiness, so 20 items were included in the final speaking test. KR-20 value of the test was examined for the internal consistency and it was found that the listening test had .70 reliability and the speaking test had .81 reliability, which are adequate. of

Kaynakça

Alpar, R. (2012). Uygulamalı istatistik ve geçerlik-güvenirlik. Ankara: Detay Yayıncılık

Baykul, Y. (2010). Eğitimde ve psikolojide ölçme: Klasik test teorisi ve uygulaması. Ankara: Pegem Akademi.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.

Çayıroğlu-İşgören, O. (2005). Yabancı dil öğretimine başlamada en uygun yaşın ne olduğuna ilişkin dilbilimsel yaklaşımlar ve öğretmen görüşleri. Unpublished master's thesis, Abant Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Haznedar, B. (2010). Türkiye'de yabancı dil eğitimi: Reformlar, yönelimler ve öğretmenlerimiz. Paper presented at International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Turkey. Retrieved from http://www.iconte.org/FileUpload/ks59689/File/166.pdf

Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Kutlu, Ö. (2004). Ölçme ve değerlendirme. Unpublished course notes. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara.

MEB (2012). 12 yıl zorunlu eğitim: Sorular-cevaplar. Retrieved May 26, 2014, from http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular2012/12Yil_Soru_Cevaplar.pdf

MEB (2013). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) İngilizce dersi (2,3,4,5,6,7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara.

Mirici, İ.H. (2001). Çocuklara yabancı dil öğretimi. Ankara: Gazi Kitabevi. Özçelik, D.A. (1992). Ölçme ve değerlendirme. Ankara: ÖSYM.

Özçelik, D.A. (1992). Ölçme ve değerlendirme.Ankara: ÖSYM.

Özçelik, D.A. (2013). Okullarda ölçme ve değerlendirme: Öğretmen el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.

Parlett, M. & Hamilton, D. (1977). Evaluation as illumination: A new approach to the study of innovatory programs. In M. Parlett & G. Dearden (Eds.), Introduction to illuminative evaluation: Studies in higher education (pp. 9-29).California: Pacific Soundings Press.

Turgut, M.F. & Baykul, Y. (2012). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi.

Kaynak Göster