Harmanlanmış öğrenme ortamlarının etkililiğinin ölçülmesi için bir ölçek geliştirme çalışması

Bu çalışma, hem yüz yüze hem de e-öğrenme ortamlarının özelliklerinden yola çıkarak harmanlanmış öğrenme ortamlarının ne derece etkili olduğunu belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirmek ve bu doğrultuda paydaşlar için öneriler oluşturmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ölçek geliştirme sürecinde 314 öğrenciden alınan veriler değerlendirmeye alınmıştır. Elde edilen verilerin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları sonunda bulunan değerler alan yazında belirtilen kabul edilebilir değerler arasında veya üstündedir. Yapılan analizler sonucunda ölçeğin toplam 55 maddeyi içeren dört faktörlü bir yapıdan oluştuğu görülmüştür. Harmanlanmış öğrenme ortamları ölçeğinin ortama ilişkin belirlenen faktörleri ölçebileceği ve yeterli düzeyde geçerlik ve güvenirliğe sahip olduğu söylenebilir. Bu çalışma kapsamında geliştirilen, geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılan “Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Etkililiği Ölçeği”nin, gelecekte harmanlanmış öğrenme yöntemini ele alan çalışmalarda yönlendirici olması beklenmektedir.

A scale development study for assessing the effectiveness of blended learning environments

This study is conducted to develop a scale for assessing the effectiveness of blended learning environments based on the features of both face-to-face and online learning environments and provide suggestions for stakeholders. In the process of scale development, data gathered from 314 students were analyzed. The reliability and validity results for collected data were found to be acceptable since they were between or above the expected value. Based on the analysis it is found that the scale is composed of 55 items having a structure of 4 factors. Hence, it can be concluded that “Effectiveness of Blended Learning Environments Scale” is found as reliable and valid, and can measure what it aims to measure. Blended Learning Environment Scale, which was developed and analyzed for reliability and validity throughout this study, is expected to facilitate the further research studies that focused on blended learning environments.

Kaynakça

Anderson, T., ve Elloumi, F. (Eds.) (2004). Theory and practice of online learning, Canada: Athabasca University.

Benigno, V., ve Trentin, G. (2000). The evaluation of online courses. Journal of Computer Assisted Learning, 16 (3), 259-270.

Bielawski, L., ve Metcalf, D. (2003). Blended elearning: Integrating knowledge, performance support, and online learning. Amherst, MA: HRD Press.

Bonk, C. J., ve Graham, C. R. (2008). The Handbook of blended learning: Global perspectives, local designs. USA: John Wiley ve Sons.

Büyüköztürk, Ş. (2006). Soysal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Yayınları

Carman, J. M. (2005). Blended learning design: Five key ingredients. Retrieved August 18, 2009 from http://www.agilantlearning.com/pdf/Blended%20Learning%20Design.pdf.

Delialioglu, O., ve Yildirim, Z. (2008). Design and development of a technology enhanced hybrid instruction based on MOLTA model: Its effectiveness in comparison to traditional instruction. Computers & Education, 51 (1), 474–483.

Driscoll, M. (2002). Web-based training: Creating e-learning experiences (2nd Ed.). San Francisco: Jossey- Bass.

Duyan, V., ve Gelbal, S. (2008). Barnett çocuk sevme ölçeği’ni türkçeye uyarlama çalışması. Eğitim ve Bilim, 33 (148), 40-48.

Fresen, J. (2007). A taxonomy of factors to promote quality web-supported learning. International Journal on E-Learning, 6 (3), pp. 351-362. Chesapeake, VA: AACE.

Garnham, C., ve Kaleta, R. (2002). Introduction to hybrid courses. Teaching with technology today, 8 (6). Retrieved on July 22, 2008 from http://www.uwsa.edu/ttt/articles/garnham.htm.

Gerber, M., Grund, S., ve Grote, G. (2007). Distributed collaboration activities in a blended learning scenario and the effects on learning performance. Journal of Computer Assisted Learning, 24 (3), 232 – 244.

Ginns, P., ve Ellis, R. A. (2009). Evaluating the quality of e-learning at the degree level in the student experience of blended learning. British Journal of Educational Technology, 40 (4), 652 - 663.

Horton, W. (2000). Designing web-based training. USA: John Wiley ve Sons, Inc.

Horton, W., ve Horton, K. (2003). E-Learning tools and technologies. USA: Wiley Publishing, Inc.

Kline, P. (1994). An easy guide to factor analysis. UKK Routledge: 1990.

Moore, M. G., ve Kearsley, G. (2004). Distance education: A systems view (2nd Ed.). USA: Wadsworth Publishing.

Osguthorpe, R. T., ve Graham, C. R. (2003). Blended learning environmens: Definitions and directions. The Quarterly Review of Distance Education, 4 (3), 227-233.

Palloff, R. M., ve Pratt, K. (2001). Lessons from the cyberspace classroom: The Realities of Online Teaching. USA: Jossey-Bass Inc.

Rosenberg, M. J. (2001). E-Learning Strategies for delivering knowledge in the digital age. USA: McGraw- Hill.

Rudestam, K. E., ve Schoenholtz-Read, J. (Eds.) (2002). Handbook of online learning. USA: Sage Publications, Inc.

Selim, H. (2007). Critical success factors for e-learning acceptance: Confirmatory factor models. Computers & Education, 49, 396–413.

Simonson M. R. (Ed.), Smaldino, S. E., ve Zvacek, S. (2002). Teaching and learning at a distance: Foundations of distance education (2nd Edition). Prentice Hall, USA.

So, H., ve Brush, T. A. (2008). Student perceptions of collaborative learning, social presence and satisfaction in a blended learning environment: Relationships and critical factors. Computers & Education, 51 (1), 318–336.

Soong, B. M. H., Chan, H. C., Chua, B. C., ve Loh, K. F. (2001). Critical success factors for on-line course resources. Computers and Education, 36(2), 101–120.

Sulčič, V., ve Sulčič, A. (2007). Can online tutors ımprove the quality of e-learning?. Issues in Informing Science and Information Technology, 4, 201-210.

Tavşancıl, E. (2005). Tutumların ölçülmesi ve spss ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayın

Vaughan, N. (2007). Perspectives on blended learning in higher education. International Journal on E- Learning. 6 (1), 81-94. Chesapeake, VA: AACE.

Volery, T., ve Lord, D. (2000). Critical success factors in online education. International Journal of Educational Management, 14 (5), 216 – 223.

Welker, J. ve Berardino, L. (2006). Blended learning: Understanding the middle ground between traditional classroom and fully online ınstruction. Journal of Educational Technology Systems, 34 (1) 33-55.

Wheeler, S. (2001). ICT and the changing role of the teacher. Journal of Educational Media, 26 (1) 7-17.

Kaynak Göster