Examination of the relationship between school principals’ 21st century skills and their strategic leadership according to teachers’ opinions

This study aims to examine the relationship between school principals’ 21st century skills and their strategic leadership according to teachers’ opinions. In this quantitative research, a descriptive model that describes the situation was used. The study was conducted in Ankara, and 424 teachers joined the study. To get data from teachers, two scales were used: 21st Century Educational Administrators’ Skills Scale and Strategic Leadership Scale. In order to determine the level of school principals’ 21st century skills and their strategic leadership, descriptive analysis was used as well as Pearson Correlation Analysis and Regression analysis. There were significant positive relationships between all dimensions of educational administrators’ 21st century skills and strategic leadership behaviors. Besides, education managers’ 21st century skills were found to be a significant predictor of their strategic leadership behaviors. As a result of the research, it was revealed that information literacy, technology literacy, accountability, leadership and responsibility were significant predictors of managerial leadership behavior. School administrators need to increase their levels of knowledge literacy, technological literacy, accountability, leadership, and responsibility skills in order to improve their managerial leadership behaviors.

Öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin 21. yy. eğitim yöneticisi becerileri ile stratejik liderlik davranışları arasındaki ilişki

Bu çalışmanın amacı, öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin 21. yy. eğitim yöneticisi becerileri ile stratejik liderlik davranışları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Tarama modelinde yapılan bu nicel araştırmada Ankara ilinden toplamda 424 öğretmen katılmıştır. Araştırmada, “21. yy Eğitim Yöneticisi Becerileri Ölçeği” ile “Stratejik Liderlik Ölçeği” kullanılmıştır. Okul yöneticilerinin 21. yy. eğitim yöneticisi becerileri düzeyleri ve stratejik liderlik davranışı düzeylerini belirlemek için betimsel istatistiklerin yanı sıra korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Okul yöneticilerinin 21. yy. becerilerinin bütün boyutları ile stratejik liderlik davranışları arasında pozitif yönlü orta düzeyde anlamlı ilişkiler görülmüştür. Ayrıca, eğitim yöneticilerinin 21. yy. becerilerinin onların stratejik liderlik davranışlarının anlamlı bir yordayıcısı olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda yönetsel liderlik davranışının anlamlı yordayıcılarının, bilgi okuryazarlığı, teknoloji okuryazarlığı, hesap verebilirlik, liderlik ve sorumluluk olduğu ortaya konulmuştur. Okul yöneticilerinin yönetsel liderlik davranışlarını geliştirebilmek için onların bilgi okuryazarlığı, teknolojik okuryazarlık, hesap verebilirlik, liderlik ve sorumluluk becerilerini sergileme düzeylerini artırmak gerekmektedir.

Kaynakça

Açıkalın, A. (1995). 2020 yılında benim okulum. Kuramda ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 1, 57-21.

Adair, J. (2005). Etkili stratejik liderlik (S. F. Güneş, Trans.). İstanbul: Babiali.

Ağaoğlu, E., Altınkurt, Y., Yılmaz, K., & Karaöse, T. (2012). Okul yöneticilerinin yeterliklerine ilişkin okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri (Kütahya ili). Eğitim ve Bilim, 37(164), 159-175.

Altinkurt, Y. (2007). Egitim orgutlerinde stratejik liderlik ve okul mudurlerinin stratejik liderlik uygulamalari [Strategic leadership in educational organizations and school principals’ strategic leadership applications].

Altınkurt, Y. (2007). Eğitim örgütlerinde stratejik liderlik ve okul müdürlerinin stratejik liderlik uygulamaları. Eskişehir, Eskişehir.

Annulis, H. M., & Gaudet, C. H. (2007). Ready or Not? Assessing Change Readiness for Implementation of the Geospatial Technology Competency Model [c]. Paper presented at the International Research Conference in The Americas of the Academy of Human Resource Development, Indianapolis, IN.

Aydın, İ. (2002). Yönetsel, mesleki ve örgütsel etik. Ankara: Pegem.

Balcı, A. (2011). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem A.

Barron, B. G., Henderson, M. V., & Newman, P. (1995). Strategic leadership: A theoretical and operational definition. Journal of Instructional Psychology, 22(2), 178.

Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1993). Transformational leadership: A response to critiques. . In M. M. Chemers & R. Ayman (Eds.), Leadership theory and research. New York: Academic.

Bateman, T. S., & Snell, S. (2004). Management: The New Competitive Landscape. New York: McGraw– Hill.

Bozkurt, S., & Aslanargun, E. (2015). Öğretim sürecinin yönetimi ve öğrenci başarısının değerlendirilmesine yönelik okul müdürlerinin öğretim liderliği davranışları. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama(11), 151-174.

Bozkurt, S., Çoban, Ö., & Kan, A. (2019). Developing on educational administrators’ 21st century skills scale: Study of validity and reliability. Kastamonu Education Journal, 27(3).

Burnes, B. (2004). Managing change. London: Financial Times Prentice Hall.

Cemaloğlu, N. (2013). Liderlik. In S. Özdemir (Ed.), Eğitim yönetiminde kuram ve uygulama (pp. 131-177). Ankara: Pegem Akademi.

Cemaloğlu, N., & Çoban, Ö. (2019). Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile psikolojik iyi olma durumları arasındaki ilişki. Milli Eğitim Dergisi, 48(221), 73-90.

Ceylan, C. (2001). Örgütler için esneklik performans modeli oluşturulması ve örgütlerin esneklik analizi. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Coban, O., Ozdemir, S., & Pisapia, J. (2019). Top managers’ organizational change management capacity and their strategic leadership levels at Ministry of National Education (MoNE). Eurasian Journal of Educational Research, 19(81), 129-146.

Coffin, E. (2004). The 21st century principal: A call to action. The importance of developing leadership capacity for the improvement of student learning.

Cottrell, S. (2005). Critical thinking skills: developing effective analysis and argument. New York: Palgrave McMillan.

Cummings, T. G., & Worley, C. G. (2001). Essentials of organization development and change: South- Western College Publ.

Çalık, T., Çoban, Ö., & Özdemir, N. (2019). Okul Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik Öz Yeterlikleri ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 52(1), 83-106.

Çoban, Ö. (2016). Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı yöneticilerinin örgütsel değişimi yönetme yeterlikleri ile stratejik liderlik davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. . (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara.

Çoban, Ö., Bozkurt, S., & Kan, A. (2019). Eğitim yöneticisi 21. yy. becerileri ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(3), 1059-1071.

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.

Davies, B., Davies, B. J., & Ellison, L. (2005). Success and sustainability: Developing the strategicallyfocused school. Nottingham: National College for School Leadership.

Demiralay, R., & Karadeniz, Ş. (2008). İlköğretimde yaşam boyu öğrenme için bilgi okuryazarlığı becerilerinin geliştirilmesi. Cypriot Journal of Educational Sciences, 2(6), 89-119.

Drucker, P. (2014). 21. Yüzyıl için yönetim tartışmaları (T. Bahçıvangil & G. Gorbon, Trans.). İstanbul: Epsilon.

Elma, R. (2010). Kamu yönetiminde kurumsal dönüşüm ve stratejik liderlik. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Erdoğan, İ. (2006). Okul yöneticilerinin genel özellikleri ve yöneticilik tutumları ile ilgili bir araştırma. Hasan Ali Yücel Eğilim Fakültesi Dergisi, 8(1), 3-11.

Eroğlu, E. (2005). Yöneticilerin dedikodu ve söylentiye yönelik davranış biçimlerinin belirlenmesi: Arfor Taşıma Hizmetleri AŞ’de Bir Uygulama. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(13), 203-218.

Eryılmaz, B., & Biricikoğlu, H. (2011). Kamu yönetiminde hesap verebilirlik ve etik. İş Ahlakı Dergisi, 4(7), 19-45.

Geijsel, F. P., Krüger, M. L., & Sleegers, P. J. (2010). Data feedback for school improvement: The role of researchers and school leaders. The Australian Educational Researcher, 37(2), 59-75.

Güçlü, N., Çoban, Ö., & Atasoy, R. (2017). Okul yöneticlerinin stratejik liderlik özellikleri ile örgütsel sessizlik arasındaki ilişkinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 46(215), 167- 191.

Hambrick, D. C., & Mason, P. A. (1984). Upper echelons: The organization as a reflection of its top managers. Academy of Management Review, 9(2), 193-206.

Harris, A., & Muijs, D. (2004). Improving schools through teacher leadership: McGraw-Hill Education (UK).

Harris, T. E. (1986). Organizational communication: Focusing on leadership behaviors and change management. Paper presented at the Annual Meeting of the Speech Communication Association Chicago.

Helvacı, M. A. (2010). İlköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik davranışı gösterme düzeyleri. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 2(1), 391-410.

Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (1991). Educational administration: theory, research and practice. New York: McGraw-Hill, Inc.

Jones, R. E. (1997). Teacher participation in decision-making-its relationship to staff morale and student achievement. Education, 118(1), 76-82.

Karasar, N. (2015). Araştırmalarda rapor hazırlama (19 ed.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Kılınçkaya, B. (2013). İl milli eğitim müdürlerinin stratejik liderlik özellikleri araştırması.

MEB. (2019). 2023 vizyon belgesi. Ankara: MEB.

Mullins, L. (1996). Management and organizational behaviour. London: Pitman.

Odabaşı, F. (2000). Toplumsal etkiler ve teknoloji okuryazarlığı. Paper presented at the Education Conference In light of Information Technology (BITE 2000) in Middle East Technical University, Ankara.

Orakcı, Ş., Durnalı, M., & Filiz, B. (2019, 9-12 Ekim 2019). Determining 21st century skills level of teacher candidates. Paper presented at the VII. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (7th International Congress on Curriculum and Instruction) (ICCI-EPOK 2019), Ankara.

Önk, M., & Cemaloğlu, N. (2016). İlköğretim kurumu yöneticilerin liderlik tarzları ile çatışmayı yönetme stratejileri arasındaki ilişki Ankara ili örneği. Pegem Atıf İndeksi, 839-872.

Pisapia, J. (2009). The strategic leader: New tactics for a globalizing world. New York: Information Age.

Pisapia, J., Reyes-Guerra, D., & Coukos-Semmel, E. (2005). Developing the leader’s strategic mindset: Establishing the measures. Leadership Review, 5(1), 41-68.

Podmostko, M. (2000). Leadership for student learning: Reinventing the principalship. school leadership for the 21st century initiative. A Report of the Task Force on the Principalship. Retrieved from

Robbins, S., & Judge, T. (2013). Organizational behaviour (16 ed.). London: Prentice Hall.

RTUK. (2016). Medya okuryazarlığı. Retrieved from www.medyaokuryazarligi.org.tr

Schater, M. (2000). When accountability fails: A framework for diagnosis and action policy brief. Canada: Institue on Governance.

Scribner, J. P., Sawyer, R. K., Watson, S. T., & Myers, V. L. (2007). Teacher teams and distributed leadership: A study of group discourse and collaboration. Educational Administration Quarterly, 43(1), 67-100.

Senge, P. M. (2002). Beşinci disiplin (A. İ. v. A. Doğukan, Trans.).

Silva, E. (2008). Measuring Skills for the 21st Century. Education Sector Reports. Retrieved from

Şişman, M., & Uysal, Ş. (2012). Okullarda kültür ve iklim (S. Turan, Trans.). In W. K. H. C. K. Miskel (Ed.), Eğitim yönetimi teori, araştırma ve uygulama (pp. 163-201). Ankara: Nobel.

Tabachnick, B. G., & Fidel, L. S. (2007). Using multivariate statistics. Boston: Pearson Education, Inc. Tunçer, P. (2011). Örgütsel değişim ve liderlik. Sayıştay Dergisi, 80(1), 57-83.

Uğurluoğlu, Ö., & Çelik, Y. (2009). Örgütlerde stratejik liderlik ve özellikleri. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 12(2), 121-156.

Ulukan, C. (2005). Transformation of university organizations: Leadership and managerial implications. Turkish Online Journal of Distance Education, 6(4), 75-94.

Ülker, M. (2009). Okul yöneticilerinin stratejik liderlik özelliklerine ilişkin öğretmen algıları. Kocaeli, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Vera, D., & Crossan, M. (2004). Strategic leadership and organizational learning. Academy of Management Review, 29(2), 222-240.

Vockley, M., & Lang, V. (2008). 21st century skills, education and competitiveness. Tucson, AZ: Partnership for 21st Century Skills.

Wheelen, T. L., & Hunger, J. D. (1986). Strategic management and business policy: Addison-Wesley.

Yukl, G. (2002). Leadership in organization (5 ed.). New Jersey: Prentice Hall.

Kaynak Göster

  • ISSN: 2146-0655
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2011

300 93