Evaluation of 2018 Turkish Early Childhood Teacher Education Curriculum

This study aims to examine the characteristics of the Turkish Early Childhood Teacher Education Curriculum updated in 2018 and reveal the views of university lecturers as its end users. In the first stage of the study, previous and updated curricula were examined in order to reveal the characteristics of the latter, in the second stage, the curriculum-related views and recommendations of lecturers from private and public universities in Turkey were obtained. Increased number of elective courses was the most favored characteristic of the new curriculum while lack of flexibility, less practicum, and the failure of certain new courses to meet needs were the negative aspects. Increasing practicum and ensuring the participation of all stakeholders in the curriculum development process were the most vociferous recommendations of the lecturers.

Türkiye 2018 Okul Öncesi Öğretmeni Yetiştirme Programının Değerlendirilmesi

Bu araştırmanın amacı Türkiye’de 2018’de güncellenen Okul Öncesi Öğretmeni Yetiştirme Programının özelliklerini ve nihai uygulayıcılar olarak öğretim elemanlarının görüş ve önerilerini ortaya koymaktır. Çalışmanın ilk aşamasında güncellenen ve önceki okul öncesi öğretmeni yetiştirme programları incelenerek yeni programın özellikleri ortaya koyulmuştur. İkinci aşamada Türkiye’de özel veya devlet üniversitelerinden öğretim elemanlarının programa ilişkin görüş ve önerileri alınmıştır. Seçmeli derslerin arttırılması yeni programın en olumlu yeniliği iken esnek olmaması, uygulamaların azaltılmış olması, yeni bazı derslerin ihtiyaçlara yönelik olmaması eleştirilen yönleridir. Uygulamaların arttırılması ve program geliştirme sürecine tüm paydaşların katılımının sağlanması öğretim elemanlarının en çok üzerinde durdukları önerileridir.

Kaynakça

Abazaoğlu, İ., Yıldırım, O., & Yıldızhan, Y. (2016). Geçmişten günümüze Türk eğitim sisteminde öğretmen yetiştirme. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6, 143-160

Achiron, M. (2012). Another perspective on teachers’ pay. Retrieved on 06 January, 2019 from: http://oecdeducationtoday.blogspot.fr/2012/05/another-perspective-on-teachers-pay.html.

Ackerman, D. J. (2004). States' efforts in improving the qualifications of early care and education teachers. Educational Policy, 18(2), 311-337.

Ağgül-Yalçın, F. & Yalçın, M. (2018). Okul öncesi öğretmenlerin okul öncesi eğitimin sorunlarıyla ilgili görüşleri: Ağrı ili örneği. İlköğretim Online. 17(1), 367-383.

Akdağ, Z. & Haser, C. (2010). Beginning early childhood education teachers’ problems in Turkey. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, 884-889.

Akdemir, A. S. (2013). Türkiye’de öğretmen yetiştirme programlarının tarihçesi ve sorunları. Turkish Studies, 8(12), 15-28.

Aksit, N. (2007). Educational reform in Turkey. International Journal of Educational Development, 27(2), 129-137.

Altan, M. Z. (2017). Öğretmenlik mesleği: Bugünü ve geleceği. Eğitime Bakış, 41, 18-26.

Aras, S. & Sözen, S. (2012). Türkiye, Finlandiya ve Güney Kore’de öğretmen yetiştirme programlarının incelenmesi. Proceedings of Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi [Xth National Science and Mathematics Education Congress], 2012. Niğde, Türkiye: Niğde Üniversitesi. Retrieved on 22 January, 2019 from: http://kongre.nigde.edu.tr/xufbmek/dosyalar/tam_metin/pdf/2527- 31_05_2012-11_40_01.pdf.

Atay-Turhan, T., Koc, Y. & Isıksal, M. (2009). The new Turkish early childhood teacher education curriculum: A brief outlook. Asia Pasific Education Review, 10, 345-356.

Aykaç, N. (2018). Türkiye (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi) ve Amerika’daki (Kent State Üniversitesi) okulöncesi öğretmen yetiştirme programlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 48, 624-649.

Barnett, W. S. (2003). Better teachers, better preschools: Student achievement linked to teacher qualifications. National Institute for Early Education Research Preschool Policy Matters. Issue 2, 2-13.

Bowman, B. T., Donovan, M. S., & Burns, M. S. (Eds.) (2001). Eager to learn: Educating our preschoolers. Washington, DC: National Academy Press.

Boyd, M. (2013). “I love my work but…” The professionalization of early childhood education. The Qualitative Report, 18(71), 1-20.

Büyükgöze-Kavas, A. & Bugay, A. (2009). Öğretmen adaylarının hizmet öncesi eğitimlerinde gördükleri eksiklikler ve çözüm önerileri [Perceptions of prospective teachers about deficiencies of pre-service teacher education and suggestions]. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(25), 13-21.

Cochran-Smith, M. & Zeichner, K.M. (Eds.) (2005). Studying teacher education: The report of the AERA panel on research and teacher education. Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ.

Cochran-Smith, M. (2000). The future of teacher education: Framing the questions that matter. Teaching Education, 11(1), 13-24.

Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. London: Sage Publications, Inc.

Darling-Hammond, L. & Bransford, J. (2005). Preparing teachers for a changing world: What teachers should learn and be able to do. San Francisco: National Academy of Education. Retrieved on 16 March, 2019 from: http://www.highered.nysed.gov/pdf/lindadarlinghammond.pdf.

Darling-Hammond, L. (2000). How teacher education matters. Journal of Teacher Education, 51(3), 166-173.

Darling-Hammond, L. (2006). Constructing 21st-century teacher education. Journal of Teacher Education,57(3), 300-314.

Demirel, Ö. (2017). Eğitimde program geliştirme. Kuramdan uygulamaya (25th Ed.). Ankara: PEGEM Akademi Yayıncılık.

Dereobalı, N. & Ünver, G. (2009). Okulöncesi öğretmenliği lisans programı derslerinin öğretim elemanları tarafından genel bir bakış açısıyla değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 161-181.

Doğanay, A., Akbulut Taş, M., Yeşilpınar, M., Yolcu, E., Turhan Türkkan, B., Sarı, M., Karakuş, M., Aybek, B., Sadık, F., & Akbulut, T. (2015). Hizmet öncesi öğretmen eğitiminde model arayışı [Search for a new model in pre-service teacher education]. International Journal of Curriculum and Instruction Studies, 5(9), 1-21.

Dwyer, M. C., Chait, R., & McKee, P. (2000). Building strong foundations for early learning: Guide to highquality early childhood education programs. Washington, DC: U.S. Department of Education, Planning and Evaluation Service.

Early, D. M., Maxwell, K. L., Burchinal, M., Alva, S., Bender, R. H., Bryant, D., % Zill, N. (2007). Teachers' education, classroom quality, and young children's academic skills: results from seven studies of preschool programs. Child Development, 78(2), 558-580. doi: 10.1111/j.1467-8624.2007.01014.x

Ekinci, N. & Tican-Başaran, S. (2015). Okul deneyimi dersinin öğrencilerin öğretmenlik algılarına etkisi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 13-24.

Elliott, A. (2006). Early Childhood Education: Pathways to quality and equity for all children. Australian Education Review, No. 50, Australian Council for Educational Research. Retrieved on 06 February, 2019 from: https://research.acer.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1003&context=aer.

Eraslan, A. (2009). Finlandiya’nın PISA’daki başarısının nedenleri: Türkiye için alınacak dersler. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(2), 238-248.

Erdem, A.R. (2015). Türkiye’deki öğretmen yetiştirmenin [A]1 , [B]2 , [Ç]3 si [The [A]4 , [U]5 , and [C]6 of teacher training in Turkey]. Journal of Teacher Education and Educators, 4(1), 16-38

European Commission. (2000). Green paper on teacher education in Europe: High quality teacher education for high quality education and training F. Buchberger, B. P. Campos, D. Kallos & J. Stephenson (Eds.), Retrieved on 08 July, 2019 from http://www.cep.edu.rs/sites/default/files/greenpaper.pdf

Eurydice. (2019). Initial education for teachers working in early childhood and school education. Retrieved on 06 February 2019, from: https://eacea.ec.europa.eu/nationalpolicies/eurydice/content/initial-educationteachers-working-early-childhood-and-school-education99_en.

Feiman-Nemser, S. (2001). From preparation to practice: designing a continuum to strengthen and sustain teaching. Teachers College Record, 103(6), 1013-1055.

Fitzpatrick, J. L., Sanders, J. R., & Worthen, B. R. (2004). Program evaluation: Alternative approaches and practical guidelines. (3rd Ed). Boston: Pearson Education.

Goe, L. (2007). The link between teacher quality and student outcomes: A research synthesis. Washington, DC: National Comprehensive Center for Teeacher Quality. Retrieved on 28 January, 2019 from: http://www.niusileadscape.org/docs/FINAL_PRODUCTS/LearningCarousel/LinkBetweenTQandStudentOutcomes.pdf.

Grossman, G. M., Onkol, P. E., & Sands, M. (2007). Curriculum reform in Turkish teacher education: Attitudes of teacher educators towards change in an EU candidate nation. International Journal of Educational Development, 27(2), 138–150.

Gursimsek, I., Kaptan, F., & Erkan, S. (1997). General view of teacher education policies of Turkey. Paper presented at the the 49th annual meeting of the American Association of Colleges for Teacher Education, Phoenix, Arizona, USA.

Güler, D.S. & Öztürk, F. 2003. Türkiye’de okul öncesi öğretmeni yetiştirmeye dönük ilk program ve uygulamalar [First currciculum and applications for preschool teacher training in Turkey]. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 2(4), 262-275.

Haktanır, G., Dağlıoğlu, H. E., & Güler, T. (2010). Türkiye’de okulöncesi eğitimin durumu. Ankara: UNESCO Turkish National Comission. Retrieved on 28 June, 2019 from: https://www.academia.edu/30956376/UNESCO_Rapor_Haktan%C4%B1r_G._a%C4%9Fl%C4%B1o%C4%9Flu_E._ve_G%C3%BCler_T._2010.pdf.

HEC [Higher Education Council]. (1998). Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları. Ankara: Higher Education Council. Retrieved on 1June, 2019 from: https://www.yok.gov.tr/Documents/Yayinlar/Yayinlarimiz/egitim-fakultesi-ogretmen-yetistirmelisans-programlari-mart-1998.pdf.

HEC [Higher Education Council]. (2006). Eğitim fakültelerinde uygulanacak yeni programlar hakkında açıklama. Ankara: Higher Education Council. Retrieved on 17 May, 2018, from: http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/49875.

HEC [Higher Education Council]. (2018). Öğretmen yetiştirme lisans programları. Ankara: Higher Education Council. Retrieved on 17 May, 2018 from: https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-YetistirmeLisans-Programlari/AA_Sunus_%20Onsoz_Uygulama_Yonergesi.pdf.

Hopkins, D. & Levin, B., 2000. Educational reform and school improvement. NIRA Review, 21-26. Retrieved on 16 February, 2019 from: http://nira.or.jp/past/publ/review/2000summer/hopkins.pdf.

Howes, C. (1997). Children's experiences in center based care as a function of teacher background and adult:child ratio. Merrill-Palmer Quarterly, 43(3), 404-425.

Howes, C., James, J., & Ritchie, S. (2003). Pathways to effective teaching. Early Childhood Research Quarterly, 18(1), 104-120.

Hyson, M., Tomlinson, H. B., & Morris, C. A. S. (2009). Quality improvement in early childhood teacher education: Faculty perspectives and recommendations for the future”, Early Childhood Research and Practice, 11(1). Retrieved on 06 February, 2019 from: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ848839.pdf.

Kavak, Y., Aydın, A., & Akbaba-Altun, S. (2007). Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri (1982-2007). Ankara: Yükseköğretim Kurulu Yayını 2007-5.

Kavcar, C. (2002). Cumhuriyet döneminde dal öğretmeni yetiştirme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35(1-2), 1-14.

Küçükahmet, L. (2007). 2006-2007 öğretim yılında uygulanmaya başlanan öğretmen yetiştirme lisans programlarının değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 203-218.

Kvale, S. (1996). Interviews: An introduction to qualitative research interviewing. London: Sage Publication Ltd.

Lindberg, E. N. (2018). Öğretmen eğitiminde aile katılım: Ne, neden ve nasıl). Kastamonu Education Journal, 26(3), 953-964.

Lobman, C. & Ryan, S. (2007). Differing discourses on early childhood teacher development. Journal of Early Childhood Teacher Education, 28(4), 367-380.

Lobman, C., Ryan, S., & McLaughlin, J. (2005). Reconstructing teacher education to prepare qualified preschool teachers: Lessons from New Jersey. Early Childhood Research and Practice, 7(2).

Long, D. & Riegle, R. (2002). Teacher education: The key to effective school reform. Westport, Connecticut: Bergin &Garvey.

McLaughlin, M. W. (1991). Learning from experience: Lessons from policy implementation. Educational Policy Analysis, 9(2), 171–178.

Ministry of Health (2014). Türkiye beslenme ve sağlık araştırması 2010. Ankara: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Retrieved on 21 May, 2019 from: https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/sagliklibeslenme-hareketli-hayatdb/Yayinlar/kitaplar/diger-kitaplar/TBSA-Beslenme-Yayini.pdf.

MoNE [Ministry of National Education]. (2008). Öğretmen yeterlikleri: Öğretmenlik mesleği genel ve özel alan yeterlikleri. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.

MoNE [Ministry of National Education]. (2013). Okul öncesi eğitim programı. Ankara. Milli Eğitim Bakanlığı. Retrieved on 15 February, 2018 from: http://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf.

MoNE [Ministry of National Education]. (2016a). PISA 2015 ulusal raporu. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı. Retrieved on 06 January, 2019 from: http://odsgm.meb.gov.tr/test/analizler/docs/PISA/PISA2015_Ulusal_Rapor.pdf.

MoNE [Ministry of National Education]. (2016b). TIMSS 2015 ulusal matematik ve fen ön raporu: 4. ve 8. Sınıflar. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı. Retrieved on 06 January, 2019 from: http://timss.meb.gov.tr/wp-content/uploads/TIMSS_2015_Ulusal_Rapor.pdf.

MoNE [Ministry of National Education]. (2017). General competencies for teaching profession. Ankara: Ministry of National Education. Retrieved on 10 February, 2019 from: http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_06/29111119_TeachersGeneralCompetencies.pdf.

MoNE [Ministry of National Education]. (2018). Turkey’s education vision 2023. Retrieved on 30 April, 2019 from: https://2023vizyonu.meb.gov.tr/doc/2023_VIZYON_ENG.pdf.

MoNE [Ministry of National Education]. (2019). National education statistics: Formal education 2017/18. Ankara: Ministry of National Education. Retrieved on 12 February, 2019 from: https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_09/06123056_meb_istatistikleri_orgun_egitim_2017_2018.pdf.

Mustan, T. (2002). Dünyada ve Türkiye’de öğretmen yetiştirmede yeni yaklaşımlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 29, 115-127.

NAEYC [National Association for the Education of Young Children] (2009). Developmentally appropriate practice in early childhood programs serving children from birth through age 8. Position Statement. Retrieved on 10 January, 2019 from: https://www.naeyc.org/sites/default/files/globallyshared/downloads/PDFs/resources/position-statements/PSDAP.pdf.

OECD [The Organization for Economic Cooperation and Development] (2005). Teachers matter: Attracting, developing and retaining effective teachers. Retrieved on 25 January, 2019 from: https://www.oecd.org/education/school/34990905.pdf .

OECD [The Organization for Economic Cooperation and Development] (2006). Starting strong II: Early childhood education and care. Paris: OECD Publishing.

OECD [The Organization for Economic Cooperation and Development] (2011). Teachers matter: Attracting, developing and retaining effective teachers. Pointers for policy development. Retrieved on 25 January, 2019 from: http://www.oecd.org/education/school/48627229.pdf.

OECD [The Organization for Economic Cooperation and Development] (2012). Starting Strong III: A quality toolbox for early childhood education and care. Retrieved on 25 January, 2019 from: http://www.oecd.org/education/school/49325825.pdf.

OECD [The Organization for Economic Cooperation and Development] (2016). TALIS 2018 survey. Retrieved on 25 January, 2019 from: http://www.oecd.org/education/school/TALIS_2018_brochure_ENG.pdf.

OECD [The Organization for Economic Cooperation and Development] (2017). Starting strong 2017: Key OECD indicators on early childhood education and care. Paris: OECD Publishing. Retrieved on 12 February, 2019 from: http://www.charlotte-buehler-institut.at/wpcontent/uploads/2017/10/Starting-Strong-2017.pdf.

Oliva, P. F. & Gordon II, W. R. (2005). Developing the curriculum (8th ed.). US: Pearson Education. Ornstein, A. C. & Hunkins, F. P. (1998). Curriculum: Foundations, principles, and issues (3rd ed.). Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.

Özcan, M. (2012). Okulda üniversite modelinde kavramsal çerçeve: Eylemdeki vizyon [Conceptual framework: Vision in action in the model of university within school]. Journal of Teacher Education and Educators, 1(1), 107-132.

Özder, H. Konedralı, G., & Sabancıgil, P. 2013. KKTC’de okulöncesi öğretmeni yetiştirme programının değerlendirilmesi. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, 2(2),1-10.

Özkut, B., & Kaya, S. Ö. (2012). İlköğretim okullarında görev yapan okul öncesi öğretmenlerinin lisans döneminde aldıkları müzik eğitiminin mesleki yaşantılarına olan etkilerinin incelenmesi. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, 1(1), 167-179.

Öztürk, D. S. G. (2008). Innovations in pre-school teacher education in Turkey. In B. Özer, H. Yaratan, & H. Caner (Eds), Proceedings of International Conference on Educational Sciences ICES’08. Famagusta, North Cyprus: Eastern Mediterranean University.

Öztürk, T., Zayimoğlu-Öztürk, F., & Kaya, N. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin hizmet öncesi eğitimlerine ilişkin görüşleri ve hizmet için eğitim durumları. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 92-114.

P21. (2019). Framework for 21st century learning. Retrieved on 10 January, 2019 from: file:///C:/Users/Casper_3743/Downloads/P21_Framework_Brief.pdf.

Pianta, R. C., Barnett, W. S., Burchinal, M., & Thornburg, K. R. (2009). The effects of preschool education: What we know, how public policy is or is not aligned with the evidence base, and what we need to know. Psychological Science in the Public Interest, 10(2), 49–88. Retrieved on 22 January, 2019 from: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1529100610381908.

Saylan, N. (2013). Sürekli değişen öğretmen yetiştirme sistemi. International Journal of Curriculum and Instruction Studies, 1(1), 9-17.

Schleicher, A. (Ed). (2012). Preparing Teachers and Developing School Leaders for the 21st Century: Lessons from around the World. Paris: OECD Publishing.

Shonkoff, J. P. & Phillips, D.A. (Eds). (2000). From neurons to neighborhoods: The science of early childhood development. Washington, DC: National Academy Press. Retrieved on 31 January, 2019 from: http://aapdc.org/wp-content/uploads/2014/01/From-Neurons-to-Neighborhoods-TheScience-of-Early-Childhood-Development.pdf.

Simsek, H., & Yildirim, A. (2001). The reform of pre-service teacher education in Turkey. In R. G. Sultana and P. Lang (Eds), Challenge and change in the Euro-Mediterranean region: Case studies in education innovation (pp 411-430). New York: Peter Lang Publishing.

Sommer, D., I. Samuelsson, P., & Hundeide, K. (2010). Child perspectives and children’s perspectives in theory and practice. New York: Springer.

Spodek, B. (1974). Teacher education: Of the teacher, by the teacher, for the child. Journal of Teacher Education, 31(6), 45-55.

Şahin, Ç., Kartal, O. Y., & İmamoğlu, A. (2013). Okul öncesi öğretmen yetiştirme programı hakkında okul öncesi öğretmen adaylarının görüşleri [The opinions of pre-school teacher candidates about preschool teacher education program]. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(1), 101-118.

Tan-Şişman, G. (2017). Öğretmen yetiştirme lisans programları ders içeriklerinde “eğitim programı” kavramı. Elementary Education Online, 16(3), 1301-1315. Retrieved on 16 March, 2019 from: http://ilkogretim-online.org.tr/index.php/io/article/view/2461/2098.

Teddlie, C. & Tashakkori, A. (2009). Foundations of mixed methods research: Integrating quantitative and qualitative approaches in the social and behavioral sciences. USA: SAGE Publications, Inc.

TEDMEM. (2017). Güçlü bir başlangıç 2017: Erken çocukluk eğitimi ve bakımı. Retrieved on 24 November, 2018 from: https://tedmem.org/mem-notlari/degerlendirme/guclu-bir-baslangic-2017-erken-cocukluk-egitimi-ve-bakimi.

UNESCO [United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization]. (2018). Early childhood care and education. Retrieved on 11 May, 2019 from: https://en.unesco.org/themes/early-childhoodcare-and-education.

Uysal, H., Özen-Altınkaynak, Ş., Taşkın, N., Akman, B., & Dinçer, F.Ç. (2016). Okul öncesi öğretmeni adaylarının okul öncesi öğretmenliği programına ilişkin metaforik algıları. Cumhuriyet International Journal of Education (CIJE), 5(3),1-15.

Üstüner, M. (2004). Geçmişten günümüze Türk eğitim sisteminde öğretmen yetiştirme ve günümüz sorunları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(7).

Vaillant, D. & Manso, J. (2013). Teacher education programmes: Learning from worldwide inspiring experiences. Journal of Supranational Policies of Education, 1, 94-115.

WB [World Bank] (2013). Türkiye’de erken çocukluk eğitiminin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi. Rapor no: 77723-TR.

Whitebook, M. (2003). Early education quality: Higher teacher qualifications for better learning environments: A review of literature. Berkeley: Institute of Industrial Relations, University of California. Retrieved on 28 January, 2019 from: https://www.researchgate.net/publication/234660371_Early_Education_Quality_Higher_Teacher_Qualifications_for_Better_Living_Environments_A_Review_of_the_Literature

Wiles, J. & Bondi, J. (1998). Curriculum development: A guide to practice (5th ed.). New Jersey: Prentice Hall, Inc.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. Ed.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldırım, A. (2011). Öğretmen eğitiminde çatışma alanları ve yeniden yapılanma [Competing Agendas and Reform in Teacher Education]. International Journal of Curriculum and Instruction Studies, 1(1), 1-17.

Yıldırım, A. (2013). Türkiye’de öğretmen eğitimi araştırmaları: Yönelimler, sorunlar ve öncelikli alanlar. Education and Science, 38(169), 175-191.

Yüksel, İ. & Sağlam, M. (2012). Eğitimde program değerlendirme: Yaklaşımlar, modeller, standartlar. Ankara: PEGEM Akademi.

Zembat, R. (2012). Okul öncesi öğretmenlerinin okul yöneticisi, meslektaşları ve aileler bağlamında algıladıkları çatışma durumlarının incelenmesi. Education and Science, 37(163), 203-215.

Kaynak Göster